☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pobierz druki

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO

Wniosek (prośba) o przywrócenie terminu

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 3. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 4. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę, rozbiórkę lub zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 5. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia oraz numeru rejestracyjnego na posiadany sprzęt pływający do połowu ryb
 7. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
 8. Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu
 9. Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego
 10. Zgłoszenie budowy/robót budowlanych/rozbiórki nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórki
 11. Zaświadczenie o ostateczności decyzji
 12. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
 13. Zgoda na przepisanie pozwolenia na budowę
 14. WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ NA SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE zadań realizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z zamierzoną inwestycją
 16. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
 17. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu
 18. Wniosek o rejestrację zwierząt
 19. Zgłoszenie tymczasowego obiektu budowlanego na 180 dni
 20. Oświadczenie do obiektu tymczasowego
 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
 22. Wniosek o pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu sławieńskiego
 2. Sprawozdanie z wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie powiatu sławieńskiego

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Narady Koordynacyjne:

 1. Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci

Gospodarka Nieruchomościami:

 1. Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 2. Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 3. Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego
 4. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe
 5. Wniosek o zwrot rencistówki
 6. Wniosek o zwrot gruntu pod budynkami

Ewidencja Gruntów i Budynków:

 1. Wniosek o zmianę danych w ewidencji gruntów
 2. Kartoteka Budynku - powiat sławieński
 3. P Udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu
 4. P1 Uszczegółowienie wniosku o udost. zbiorów danych bazy danych EGiB
 5. P2 Uszczegółowienie wniosku o udost. rejestrów kartotek skorowidzów wykazów zestawień tworzonych na podstawie bazy EGIB
 6. P4 Uszczegółowienie wniosku o udost. rejestru cen i wartości nieruchomości
 7. Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z EGiB
 8. Wniosek o ujawnienie/wykreślenie umowy dzierżawy (procedura, oświadczenie)
 9. Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 1. Wniosek wydanie decyzji zatwierdzającej klasyfikacje gruntów
 2. Metryka mapy do celów projektowych
 3. Wniosek o anulowanie, przedłużenie, zmianę zakresu pracy geodezyjnej
 4. Wniosek o założenie konta w WebEwid
 5. Kartoteka Budynku - powiat sławieński
 6. P Udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu
 7. P1 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB
 8. P2 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skotowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podtsawie bazy danych EGiB
 9. P3 Uszczegółowienie wniosku o udost. mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
 10. P4 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestu cen i wartośći nieruchomości
 11. P5 Uszczegółowienie wniosku o udost. zbiorów danych GESUT
 12. P6 Uszczegółowienie wniosku o udost. zbiorów danych BDSOG
 13. P7 Uszczegółowienie wniosku o udost. zbiorów bazy danych BDOT500
 14. P8 Uszczegółowienie wniosku o udost. innych materiałów
 15. Wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS
 16. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych
 17. Zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych kartograficznych
 18. ZG zgłoszenie pracy geodezyjnej PDF,XLS
 19. ZK zgłoszenie pracy kartograficznej PDF, XLS
   

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

       Prawa jazdy:

 1. Wniosek o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), zgoda rodziców osoby poniżej 18 lat
 2. Wniosek o wydanie prawa jazdy - wniosek (wymiana, zwrot zatrzymanego, przywrócenie cofniętego uprawnienia, kwalifikacja zawodowa, wydanie międzynarodowego prawa jazdy)
 3. Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy, oświadczenie o utracie prawa jazdy

       Rejestracja pojazdów:

 1. Wniosek o rejestrację, rejestrację czasową, wyrejestrowanie pojazdu - wniosek
 2. Zgłoszenie zbycia (sprzedaż, darowizna) pojazdu - zgłoszenie
 3. Wydanie wtórnika utraconej tablicy rejestracyjnej - wniosek, oświadczenie o utracie, oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli
 4. Wydanie wtórnika zniszczonej tablicy rejestracyjnej - wniosek, oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli
 5. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik - wniosek
 6. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego - wniosek, oświadczenie o utracie, oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli
 7. Wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsc na termin kolejnego badania technicznego - wniosek, oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli
 8. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę - wniosek, oświadczenie o utracie, oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli
 9. Wydanie wtórnika karty pojazdu - wniosek, oświadczenie o utracie
 10. Pełnomocnictwo do załatwienia sprawy
 11. Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję / inspekcję transportu drogowego - wniosek
 12. Wniosek o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym (hak, gaz, L, taxi, VAT, CIT, PIT, pojemność silnika, rodzaj paliwa, rodzaj pojazdu) - wniosek
 13. Oświadczenie o zakupie pojazdu przez małżonków ze wspólnych środków finansowych
 14. Oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu bez tablic rejestracyjnych
 15. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
 16. Wniosek o wydanie kserokopii dowodu rejestracyjnego lub zaświadczenia potwierdzającego rejestrację pojazdu
 17. Oświadczenie - rejestracja warunkowa
 18. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

     Transport:

 1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - wniosek, oświadczenie osoby zarządzającej transportem, oświadczenie baza eksploatacyjna, oświadczenie kierowcy, oświadczenie o niekaralności, wykaz pojazdów
 2. Licencja w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem o liczbie miejsc od 8 do 9 - wniosek, oświadczenie osoby zarządzającej transportem, oświadczenie kierowcy, oświadczenie o niekaralności, wykaz pojazdów
 3. Licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy - wniosek, oświadczenie osoby zarządzającej transportem, oświadczenie o niekaralności,
 4. Wydanie dodatkowego wypisu lub wtórnika wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika lub licencji - wniosek,
 5. Zaświadczenie potwierdzające wykonywanie przewozów na potrzeby własne - wniosek, oświadczenie o zatrudnianiu kierowców, wykaz pojazdów,
 6. Wydanie dodatkowego wypisu lub wtórnika wypisu z zaświadczenia na przewozy własne - wniosek, wykaz pojazdów,
 7. Wydanie zaświadczenia o wykazanej zdolności finansowej do licencji wspólnotowej,
 8. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego,
 9. Wydanie zezwolenia na przewozy regularne - wniosek
 10. Wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne - wniosek
 11. Pełnomocnictwo do załatwiania spraw

     Pozostałe sprawy:

 1. Wniosek o wydanie uprawnień diagnosty samochodowego
 2. Wniosek o zmianę zakresu uprawnienia diagnosty samochodowego
 3. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców nauki jazdy
 4. Zawiadomienie o prowadzeniu szkolenia w OSK
 5. Wniosek o przedłużenie lub wymianę legitymacji instruktora nauki jazdy
 6. Wniosek o wydanie zezwolenia kat. II na przejazd pojazdu nienormatywnego
 7. Wniosek o wydanie zezwolenia kat. III na przejazd pojazdu nienormatywnego
 8. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 9. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 10. Zawiadomienie o wprowadzeniu stałej lub czasowej organizacji ruchu drogowego
 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

WYDZIAŁ DRÓG I INFRASTRUKTURY

WSZYSTKIE WNIOSKI ZWIĄZANE Z ZAJĘCIEM PASA DROGOWEGO NALEŻY SKŁADAĆ Z 30 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM !
 1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej.
 2. Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego (reklama).
 3. Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego (obiekt handlowy lub usługowy).
 4. Wniosek o wydanie zgody na umieszczenie urządzenia obcego.
 5. Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego (roboty drogowe).
 6. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji inwestycji (przebiegu trasy).
 7. Wniosek o wycinkę drzew.
 8. Wniosek o wypłatę odszkodowania.
 9. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia).
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (poniżej 16 roku życia).
 3. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (powyżej 16 roku życia).
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka poniżej 16 roku życia.
 6. Oświadczenie w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej
 7. Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności
 8. Wniosek o wydanie karty parkingowej
 9. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
   

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa.
 2. Oświadczenie o upoważnieniu do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich z podaniem stopnia pokrewieństwa.
 3. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich, czy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej.
 4. Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Sławieńskiego
 5. Wniosek o wykreślenie z Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Sławieńskiego
 6. WZÓR Protokołu z Zebrania Założycielskiego
 7. WZÓR Uchwały o powołaniu Klubu
 8. Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Sławieńskiego składu Zarządu Klubu
 9. Wniosek o dokonanie w Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Sławieńskiego zmiany składu Zarządu Klubu
 10. Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego
 11. Wniosek do Zarządu Powiatu o dofinansowanie (objęcie patronatem)
   

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X