☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2013

Uchwała Nr CLXII/648/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy Nr 28/13 z dnia 13 marca 2013 r.

Uchwała Nr CLXII/647/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy Nr 75/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr CLXII/646/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CLXII/645/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CLXII/644/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej zapewniającej całodobową specjalistyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Uchwała Nr CLXI/643/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr CLX/642/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CLX/641/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr CLX/640/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze powiatowej nr 0541Z Postomino – Sławno.

Uchwała Nr CLX/639/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych w 2014 roku.

Uchwała Nr CLX/638/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Miasto Darłowo na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Miasto Darłowo.

Uchwała Nr CLX/637/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015.

Uchwała Nr CLVIII/636/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy nr 106/13  z dnia 31 października 2013 r.

Uchwała Nr CLVIII/635/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr CLVIII/634/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie Pani Magdalenie Miszke.

Uchwała Nr CLVIII/633/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013r.

Uchwała Nr CLVIII/632/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.292.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r.

Uchwała Nr CLVII/631/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie  zaopiniowania zaliczenia ulicy Letniskowej w miejscowości Jarosławiec oraz ulicy Bzowej w miejscowości Jarosławiec do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr CLVII/630/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie obciążeniem służebnością przesyłu oraz udzielenia upoważnienia do złożenia oświadczenia woli związanej z obciążeniem służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, położonej w Sławnie przy ul. Augusta Cieszkowskiego 4.

Uchwała Nr CLVII/629/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawę tuszy i tonerów wraz z transportem na rok 2014 do Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr CLVII/628/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015.

Uchwała Nr CLVII/627/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na dostawę mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Uchwała Nr CLVII/626/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CLVII/625/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013r.

Uchwała Nr CLVI/624/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2014 rok.

Uchwała Nr CLVI/623/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2014-2024.

Uchwała Nr CLVI/622/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr CLII/607/13 Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2014 rok.

Uchwała Nr CLVI/621/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr CLII/606/13 Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2014-2026.

Uchwała Nr CLV/620/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie poręczenia kredytu.

Uchwała Nr CLV/619/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013r.

Uchwała Nr CLV/618/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na dostawę oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

Uchwała Nr CLV/617/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie części drogi powiatowej nr 0529 Z Łącko – dr. Pow. 0526 Z, działka oznaczona numerem geodezyjnym 234 w miejscowości Łącko, stanowiąca mienie powiatu sławieńskiego na okres 10 lat.

Uchwała Nr CLV/616/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CLIV/615/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr CLIV/614/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr CLIII/613/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CLIII/612/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr CLIII/611/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zatrudnienia Pani Edyty Czarnuch na stanowisko dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie.

Uchwała Nr CLIII/610/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CLIII/609/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CLIII/608/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty II raty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 14 czerwca 2013 r.Uchwała Nr CLII/607/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2014 rok.

Uchwała Nr CLII/607/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2014 rok

Uchwała Nr CLII/606/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2014-2026.

Uchwała Nr CLII/605/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CLII/604/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 listopada 2013 r. - wycofana

Uchwała Nr CLI/603/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie poręczenia kredytu.

Uchwała Nr CLI/602/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXLIX/601/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2014 rok.

Uchwała Nr CXLIX/600/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2014-2024.

Uchwała Nr CXLIX/599/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXLIX/598/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXLIX/597/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXLIX/596/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na rok 2013 Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXLIX/595/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki udzielonej Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXLIX/594/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawieotwarcia procedury przetargowej na dostawę mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Uchwała Nr CXLIX/593/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawę paliw płynnych w 2014 roku.

Uchwała Nr CXLIX/592/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.292.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r.

Uchwała Nr CXLIX/591/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie części drogi powiatowej nr 0538Z Królewo – Wrześnica, działka oznaczona numerem geodezyjnym 170 w miejscowości Chudaczewo stanowiąca mienie powiatu sławieńskiego na okres 5 lat.

Uchwała Nr CXLIX/590/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXLIX/589/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na modernizację poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru gmina Sławno -etap I Sporządzenie projektu założenia osnowy.

Uchwała Nr CXLVIII/588/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała Nr CXLVIII/587/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w zakresie kultury.

Uchwała Nr CXLVII/586/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie.

Uchwała Nr CXLVII/585/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty II raty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 14 czerwca 2013r.

Uchwała Nr CXLVII/584/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr CXLVII/583/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr CXLVII/582/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie, Regulaminu Komisji Konkursowej i powołania jej składu.

Uchwała Nr CXLVII/581/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.

Uchwała Nr CXLVII/580/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r.

Uchwała Nr CXLVII/579/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uchwalonej w budżecie Powiatu Sławieńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr CXLVII/578/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Galikowi, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy oraz rozliczenie zadania pn. "Zakup fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio osobowego wyposażonego w podjazd dla przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie.

Uchwała Nr CXLVII/577/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie na zakup fabrycznie nowego mikrobusu 9 – cio osobowego wyposażonego w podjazd dla przewozu osób niepełnosprawnych do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.

Uchwała Nr CXLVII/576/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie  przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2013 r. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXLIV/575/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXLIV/574/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie  kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXLIV/573/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie   zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXLIV/572/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie twarcia procedury przetargowej na dostawę oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

Uchwała Nr CXLIII/571/13 Zarządy Powiatu w Sławnie z dnia 10 października w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXLIII/570/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 października w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł na z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r. oraz na spłatę rat przypadających w 2013 r. z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Uchwała Nr CXLIII/569/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 października w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXLII/568/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką na terenie gminy Sławno.

Uchwała Nr CXLII/567/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą  przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXLII/566/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 października 2013 roku w  sprawie  otwarcia  procedury  przetargowej  na  przebudowę  lewej  strony  chodnika w miejscowości Rusinowo.

Uchwała Nr CXLII/565/13 Zarządu Powiatu w  Stawnie z dnia 04 października  2013 r. w sprawie przekazania środków  pieniężnych na Fundusz Wsparcia Morskiego  Oddziału Straży  Granicznej

Uchwała Nr CXLII/564/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04  października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013  r.

Uchwała Nr CXLI/563/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 roku w  sprawie  otwarcia  procedury  przetargowej  na  modernizacje  poziomej  i  wysokościowej szczegółowej osnowy  geodezyjnej dla obszaru gminy Sławno -  etap I Sporządzenie projektu założenia  osnowy.

Uchwała Nr CXLI/562/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 roku w  sprawie  udzielenia  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zamówienia  publicznego  na modernizacje  poziomej  i  wysokościowej  szczegółowej  osnowy  geodezyjnej  dla  obszaru miasta Sławno i miasta Darłowo - etap I Sporządzenie projektu założenia  osnowy.

Uchwała Nr CXLI/561/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania  zaliczenia drogi wewnętrznej dz. nr 425/2 w Sławsko do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr CXLI/560/13 Zarządu  Powiatu w  Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w  sprawie wyrażenia  zgody  na  użyczenie na okres  powyżej  trzech  lat  cześć  nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXLI/559/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odroczenia  terminu  spłaty I raty pożyczki  udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr CXLI/558/13 Zarządu Powiatu w Sławnie  z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odroczenia terminu  spłaty III raty  pożyczki  udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 13 marca  2013 r.

Uchwała Nr CXLI/557/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w  sprawie  zawarcia  w  imieniu  Powiatu  Sławieńskiego  umowy  w  sprawie współpracy partnerskiej z Powiatem Brzeskim

Uchwała Nr CXLI/556/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013  r. w sprawie  zmian w budżecie Powiatu na 2013  r.

Uchwala Nr CXL/555/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 września 2013 roku w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawę soli drogowej w sezonie zimowym 2013/2014 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Uchwała Nr CXL/554/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2013 r. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację Europejskich Dni Dziedzictwa, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr CXXXII/519/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2013 r.

Uchwała Nr CXL/553/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXL/552/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXL/551/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXL/550/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2013 rok Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie.

Uchwała Nr CXL/549/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie powołania Pana Andrzeja Fijałkowskiego w skład Rady Muzeum Zamek Ksia/at Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CXXXIX/548/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 września 2013 roku w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego budowę kotłowni w Zespole Szkol im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie.

Uchwała Nr CXXXVIII/547/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 września 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na modernizację poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru miasta Sławno i miasta Darłowo - etap I Sporządzenie projektu założenia osnowy.

Uchwała Nr CXXXVIII/546/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze powiatowej nr 0510Z Jeżyce - Słowino - Boleszewo.

Uchwała Nr CXXXVIII/545/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 0550Z (nowy numer 3554Z) Noskowo - Żabno do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr CXXXVIII/544/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 września 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015.

Uchwała Nr CXXXVIII/543/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXXVII/542/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXXXVII/541/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXXXVII/540/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na przebudowę ulicy I - go Pułku Ułanów w Sławnie

Uchwała Nr CXXXVII/539/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na remont drogi powiatowej nr 0559Z ul. Wyspiańskiego w Darłowie

Uchwała Nr CXXXVII/538/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXXV/537/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty II raty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 13 marca 2013 r.

Uchwała Nr CXXXV/536/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXXXV/535/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na budowę kotłowni w Zespole Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie

Uchwała Nr CXXXV/534/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXXV/533/13 Zarządu Powiatu w Sławniez dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2013 r.

Uchwała Nr CXXXIV/532/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2013 r. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację Europejskich Dni Dziedzictwa, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr CXXXII/519/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2013 r.

Uchwała Nr CXXXIV/531/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXXIV/530/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXXXIV/529/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego

Uchwała Nr CXXXIV/528/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na remont budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwała Nr CXXXIV/527/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

Uchwała Nr CXXXIV/526/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

Uchwała NR CXXXIII/525/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiąca przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwala Nr CXXXIII/524/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXXIII/523/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego.

Uchwala Nr CXXXIII/522/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Zespołowi Szkol Morskich w Darłowie z tytułu opłat za najem pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwala Nr CXXXIII/521/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Zespołowi Szkol Morskich w Darłowie z tytułu opłat za czynsz i media w najmowanym lokalu położonym w budynku zlokalizowanym na działce nr 16/6 obręb 11 Miasto Darłowo stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkol Morskich w Darłowie

 Uchwała Nr CXXXII/520/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2013 r w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2013 r. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację cyklu wystaw pn. „Powiatowe Prezentacje Muzealne”

Uchwała Nr CXXXII/519/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2013 r w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2013 r. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację Europejskich Dni Dziedzictwa

Uchwała Nr CXXXII/518/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXXXII/517/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2013 r w sprawie otwarcia procedury przetargowej na udzielenie kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.200,00 zł na z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r. oraz na spłatę rat przypadających w 2013 r. z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Uchwała Nr CXXXII/516/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2013 r w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXXXII/515/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXXII/514/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków i budowli na gruncie posadowionych, stanowiących przedmiot odrębnej własności, położonych w obrębie 02 miasta Sławno, przy ul. Chełmońskiego 30 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała Nr CXXXII/513/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie

Uchwała Nr CXXXII/512/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2013 r w sprawie udzielenia Pani Annie Wiadernej, pracownikowi socjalnemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, pełnomocnictwa do zawierania umów oraz podpisywania dokumentów łącznie z jednym z członków Zarządu Powiatu w Sławnie związanych z realizacją programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją ww programów w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 i 4 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Uchwała Nr CXXXII/511/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2013 r w sprawie udzielenia Pani Annie Wiadernej, pracownikowi socjalnemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu sławieńskiego łącznie z jednym z członków Zarządu Powiatu w Sławnie dotyczących podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacja partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr CXXXII/510/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2013 r w sprawie udzielenia Pani Annie Wiadernej, pracownikowi socjalnemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów łącznie z jednym z członków Zarządu Powiatu w Sławnie związanych z realizacją Porozumienia nr 0-16/14/AS/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r. zawartego w celu skoordynowania działań realizowanych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Uchwala Nr CXXXI/509/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 Iipca2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

Uchwala Nr CXXXI/508/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie odwołania Pana Artura Hamerlinga ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwala Nr CXXXI/507/13 Zarządu Powiatu w Slawnie z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji udzielanej szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych z budżetu powiatu sławieńskiego w roku 2013 .

Uchwala Nr CXXXI/506/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXXI/505/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXXXI/504/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie otwarcia procedury przetargowej na wytwarzanie i dostawę energii cieplnej do budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr CXXX/503/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (Ireneusz Parszczyński)

Uchwała Nr CXXX/502/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.(Leszek Nowaczyk)

Uchwała Nr CXXX/501/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.(Monika Kolańska)

Uchwała Nr CXXX/500/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.(Urszula Poborska)

Uchwała Nr CXXX/499/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.(Monika Pakmur)

Uchwała Nr CXXX/498/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.( Andrzej Król)

Uchwała Nr CXXX/497/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.(Agnieszka Dejk)

Uchwała Nr CXXX/496/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego w dniu 4 czerwca 2013 r. przez Panią Małgorzatę Kulczycką – Izdebską.

Uchwała Nr CXXX/495/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego w dniu 4 czerwca 2013 r. przez Panią Małgorzatę Chyła.

Uchwała Nr CXXX/494/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego w dniu 28 maja 2013 r. przez Pana Wojciecha Szczęsnego Wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP w Sławnie.

Uchwała Nr CXXX/493/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXX/492/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr CXXX/491/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego dla Telekomunikacji Polskiej S.A.

Uchwała Nr CXXX/490/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg znajdujących się na terenie powiatu słupskiego.

Uchwała Nr CXXIX/489/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie.

Uchwała Nr CXXIX/488/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr CXXIX/487/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr CXXIX/486/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu oraz udzielenia upoważnienia do złożenia oświadczenia woli związanej z obciążeniem służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, położonej w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9.

Uchwała Nr CXXIX/485/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.

Uchwała Nr CXXIX/484/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXIX/483/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Uchwała Nr CXXIX/482/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie części drogi powiatowej nr 0532Z Rusinowo-Jarosławiec-Grzybno na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0526Z Drozdowo – Barzowice - Rusinowo-Zaleskie w miejscowości Rusinowo do ostatnich zabudowań w miejscowości Jezierzany o długości 7.230 m, stanowiącej mienie powiatu sławieńskiego na okres 5 lat.

Uchwała Nr CXXIX/481/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr CXXVIII/480/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.

Uchwała Nr CXXVIII/479/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXVIII/478/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Gminie Malechowo części pasa drogowego w celu ustawienia wiaty przystankowej .

Uchwała Nr CXXVIII/477/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.

Uchwała Nr CXXVIII/476/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na remont budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXXVIII/475/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na dostawę mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Uchwała Nr CXXVII/474/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 maja  2013 r. - wycofana

Uchwała Nr CXXVII/473/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy i rowów dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego.

Uchwała Nr CXXVI/472/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty I raty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 13 marca 2013 r.

Uchwała Nr CXXVI/471/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe.

Uchwała Nr CXXVI/470/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXV/469/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 r. w powiecie sławieńskim.

Uchwała Nr CXXV/468/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Maciuk – Radawiec, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Porozumienia nr 0-16/14/AS/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r. zawartego w celu skoordynowania działań realizowanych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz podejmowani wszelkich czynności związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Uchwała Nr CXXV/467/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXV/466/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego.

Uchwała Nr CXXV/465/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na remont boiska przy Zespole Szkół w Sławnie.

Uchwała Nr CXXIV/464/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania procesu uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sławieński.

Uchwała Nr CXXIV/463/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Powiatu Sławieńskiego części kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie.

Uchwała Nr CXXIV/462/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2013 r. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXXIV/461/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr CXXIV/460/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.

Uchwała Nr CXXIV/459/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXXIV/458/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Sławieńskiego za 2012 r.

Uchwała Nr CXXIV/457/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXIII/456/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXXIII/455/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXIII/454/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy i rowów dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego.

Uchwała Nr CXXIII/453/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w 2013 roku.

Uchwała Nr CXXIII/452/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie oraz oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXXIII/451/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowanego za 2012 r.

Uchwała Nr CXXII/450/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXXII/449/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie za rok 2012.

Uchwała Nr CXXII/448/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXI/447/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe

Uchwała Nr CXXI/446/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Uchwała Nr CXXI/445/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny wywoławczej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 335, położonej w jednostce ewidencyjnej 321302_1-Sławno, obrębie 0002-02

Uchwała Nr CXXI/444/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXXXVI/378/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 3 grudnia 2009 r. dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie

Uchwała Nr CXXI/443/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Arturowi Hamerlingowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół Morskich w Darłowie do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy oraz rozliczenie zadania pn. ?Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Zespołu Szkół Morskich w Darłowie?

Uchwała Nr CXXI/442/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na przebudowę ulicy I-go Pułku Ułanów w Sławnie

Uchwała Nr CXXI/441/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieskiego

Uchwała Nr CXXI/440/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Morskich w Darłowie do zawarcia umowy na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwała Nr CXXI/439/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzetu komputerowego i elektronicznego dla Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwała Nr CXXI/438/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXXI/437/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym

Uchwała NrCXX/436/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia Pani Wandy Adamczyk - Dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego do podjęcia czynności związanych z rekrutacją do zakładanego z dniem 1 września 2013 r. Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Sławnie pod nazwą "Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego.Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2 w Slawnie".

Uchwała Nr CXXI/435/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr CXIX/434/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 marca 2013 r.w sprawie otwarcia procedury przetargowej na remont boiska przy Zespole Szkół w Sławnie.

Uchwała Nr CXIX/433/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawę mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Uchwała Nr CXIX/432/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na ubezpieczenie mienia Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXIX/431/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu.

Uchwała Nr CXVIII/429/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia standardów zatrudnienia pracowników administracyjnych i obsługi szkół i placówek oświatowych prowadzonych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr CXVIII/428/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Miasta Darłowo o ustalenie strefy płatnego parkowania w miejscowości Darłowo.

Uchwała Nr CXVIII/427/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Arturowi Hamerlingowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół Morskich w Darłowie do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Morskich w Darłowie a Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

Uchwała Nr CXVIII/426/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , położonym na terenie Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXVIII/425/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2012 r.

Uchwała Nr CXVIII/424/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXVIII/423/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Sławieńskiego Domu Kultury na realizację zadania pn. Organizacja powiatowych przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA) dla Powiatu Sławieńskiego w 2013 roku w kwocie 6.000 zł

Uchwała Nr CXVII/422/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie poręczenia kredytu.

Uchwała Nr CXVII/421/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie.

Uchwała Nr CXVII/420/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXVII/419/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXVII/418/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad przygotowania organizacji roku szkolnego dla szkół i placówek oświatowych Powiatu Sławieńskiego. - uchylona

Uchwała Nr CXVII/417/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2012 r.

Uchwała Nr CXVII/416/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie informacji publicznej z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2012 r.

Uchwała Nr CXVII/415/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXVI/414/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXVI/413/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXVI/412/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego dla firmy MEGAWAT MARSZEWO Sp. z o. o.

Uchwała Nr CXVI/411/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Galikowi, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie do podejmowania wszelkich czynności związanych z podpisaniem, realizacją i rozliczeniem projektu PO KL, Działanie 9.2 pn.: "Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych".

Uchwała Nr CXV/410/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowania jest przyznawane w roku 2013.

Uchwała Nr CXV/409/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXIV/408/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2013 r. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXIV/407/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2013 r. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXIV/406/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2013 r. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXIV/405/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2013 r. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXIV/404/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Sławnie spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych.

Uchwała Nr CXIII/403/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie protokolarnego przekazania drogi powiatowej nr 0512Z Bukowo Morskie-Boryszewo, działka nr 42 w obrębie ewidencyjnym Bukowo Morskie na odcinku 450 mb, tj. od km 1+210 do km 1.660 na rzecz Nadleśnictwa Sławno.

Uchwała Nr CXIII/402/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXIII/401/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXIII/400/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr CXII/399/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr CXII/398/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Malechowo i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9.

Uchwała Nr CXI/397/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na rok 2013 dla miasta Sławno na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie zadań biblioteki powiatowej.

Uchwała Nr CXI/396/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu.

Uchwała Nr CXI/395/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu.

Uchwała Nr CXI/394/13 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny wywoławczej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, położoną w jednostce ewidencyjnej Malechowo, obrębie Podgórki.

Uchwała Nr CX/393/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Miasto Darłowo na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Miasto Darłowo.

Uchwała Nr CX/392/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na rok 2013 Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CX/391/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Powiatu Sławieńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała Nr CX/390/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego podległych jednostek organizacyjnych na 2013 r. oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Sławieńskiemu w 2013 r.

Uchwała Nr CX/389/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela Powiatu Sławieńskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie.

Uchwała Nr CX/388/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 11:53:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2014-03-03 10:14:08)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X