☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2012

Uchwała Nr CVIII/387/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie.

Uchwała Nr CVIII/386/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr CVIII/385/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia w roku budżetowym stałych zaliczek

Uchwała Nr CVIII/384/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

Uchwała Nr CVIII/383/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Pani Edycie Czarnuch pełnienia obowiązków dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Sławnie

Uchwała Nr CVII/382/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej całodobową specjalistyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą z utrudnioną socjalizacją, wskazującymi emocjonalne zaburzenia w zachowaniu.

Uchwała Nr CVII/381/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego ds. Opracowania i realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015 dla Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CVI/380/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnienia Pani Danuty Maderskiej z pełnienia obowiązków dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie

Uchwała Nr CVI/379/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uchwała Nr CVI/378/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2012 rok Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie

Uchwała Nr CVI/377/2012 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi na terenie Gminy Miasta Darłowo.

Uchwała CVI/376/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr CV/375/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXXII/255/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2012 rok Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie.

Uchwała Nr CV/374/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy Nr 63/12 z dnia 10 maja 2012 r.

Uchwała Nr CV/373/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy Nr 145/12 z dnia 5 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr CIII/372/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr CII/371/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CII/370/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie

Uchwała Nr CII/369/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu systemowego ,,Piramida kompetencji - II edycja" w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr CII/368/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CII/367/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawę materialów biurowych do Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr CII/366/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie otwarcia procedury przetargowej na sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Malechowo i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systernu EWID 2007 v 7.9.

Uchwała Nr II/365/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CII/364/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie otwarcia procedury przetargowej na remont boiska przy Zespole Szkół w Sławnie wraz z drenażem, oświetleniem i ogrodzeniem.

Uchwała CII/363/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr CI/362/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr C/361/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Darłowo na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019.

Uchwała Nr C/360/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych w 2013 roku.

Uchwała Nr C/359/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, położonej w miejscowości Podgórki, gm. Malechowo.

Uchwała Nr C/358/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XCVII/357/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na dostawę soli drogowej w sezonie zimowym 2012/2013 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Uchwała Nr XCVII/356/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVIII/317/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu ?Aktywny samorząd?.

Uchwała Nr XCVII/355/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XCVII/354/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2013 rok.

Uchwała Nr XCVII/353/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2013-2024.

Uchwała Nr XCVI/352/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na przebudowę zakrętu w pasie drogi powiatowej nr 0542Z Tyń - Sycewice w miejscowości Pieszcz.

Uchwała Nr XCV/351/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawę paliw płynnych w 2013 roku.

Uchwała Nr XCV/350/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty II raty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 10 maja 2012 r.

Uchwała Nr XCV/349/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Sławieńskiego, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr XCV/348/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XCV/347/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uchwalonej w budżecie Powiatu Sławieńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr XCIV/346/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie - etap III - docieplenie pokrycia dachowego na budynku B.

Uchwała Nr XCIV/345/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów i budynków - obręb ewidencyjny Bobrowiczki w gminie Sławno.

Uchwała Nr XCIV/344/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2012 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr XCIV/343/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XCIII/342/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XCIII/341/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXXII/255/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2012 r. rok Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie.

Uchwała Nr XCIII/340/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr XCIII/339/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 października 2012 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawę soli drogowej w sezonie zimowym 2012/2013 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Uchwała Nr XCIII/338/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XCII/337/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na przebudowę zakrętu w pasie drogi powiatowej nr 0542Z Tyń-Sycewice w miejscowości Pieszcz.

Uchwała Nr XCII/336/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie ? etap III? docieplenie pokrycia dachowego na budynku B.

Uchwała Nr XCII/335/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr XCII/334/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XCI/333/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XCI/332/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XC/331/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Sławno do kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr XC/330/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 3.150.000 zł na z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2012 r. oraz na spłatę rat przypadających w 2012 r. z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Uchwała Nr XC/329/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr XC/328/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg znajdujących się na terenie Powiatu Słupskiego.

Uchwała Nr XC/327/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w zakresie popularyzacja rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uchwała Nr XC/326/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wyrażenia woli oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Sławno będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sławieńskiego w drodze bezprzetargowej oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Uchwała Nr XC/325/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXXIX/324/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr LXXXIX/323/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Sławieńskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

Uchwała Nr LXXXIX/322/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXXVIII/321/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie odroczeniaterminu spłaty I raty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 10 maja 2012 r.

Uchwała Nr LXXXVIII/320/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Darłowo do kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr LXXXVIII/319/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Sławno do kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr LXXXVIII/318/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Maciuk-Radawiec, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Porozumienia nr 0-16/14/AS/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r. zawartego w celu skoordynowania działań realizowanych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Uchwała Nr LXXXVIII/317/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2012 r. w powiecie sławieńskim.

Uchwała Nr LXXXVIII/316/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2012 r.

Uchwała Nr LXXXVIII/315/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu w Sławnie upoważnionych do podpisania umowy o kredyt długoterminowy.

Uchwała Nr LXXXVII/314/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie otwarcia procedury przetargowej na modernizację ewidencji gruntów i budynków - obręb ewidencyjny Bobrowiczki w gminie Sławno.

Uchwała Nr LXXXVII/313/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia mienia Powiatu Sławieńskiego pozostającego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Podgórkach.

Uchwała LXXXVII/312/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXXVI/311/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego w drodze przetargu oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego, przeznaczonych do sprzedaży.

Uchwała Nr LXXXVI/310/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 08 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Sławnie spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych.

Uchwała Nr LXXXVI/309/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie Panu Krzysztofowi Galikowi.

Uchwała Nr LXXXV/308/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXXV/307/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXXV/306/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXXV/305/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXXV/304/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXXV/303/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXXV/302/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXXV/301/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXXV/300/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXXV/299/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXXV/298/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Sławno do kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr LXXXV/297/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXXV/296/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała LXXIV/295/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 lipca 2O12 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXXIII/294/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie powierzenia realizacji czynności związanych z likwidacją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Podgórkach, Podgórki 30, 76 - 129 Ostrowiec

Uchwała Nr LXXXIII/293/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06.07.2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr LXXXIII/292/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie otwarcia procedury przetargowej na kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 3.150.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2012 r. oraz na spłatę rat przypadających w 2012 r. z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Uchwała Nr LXXXIII/291/2012 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 lipca 20121r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie części drogi powiatowej 05327 znajdującej się w jednostce ewidencyjnej 321305_2 Postomino, obręb 0024 - Rusinowo, działka nr 26/3, o powierzchni 3,49ha, stanowiącej mienie powiatu sławieńskiego na okres 3 lat.

Uchwała Nr LXXXIII/290/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXXII/255/12 Zarządu Powiatu w Stawnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2012 rok Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie.

Uchwała LXXXIII/289/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXXIII/288/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji

Uchwała Nr LXXXII/287/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXXII/286/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Obwodu Drogowego w Sławnie.

Uchwała Nr LXXXI/285/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie otwarcia procedury przetargowej na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie - etap III - docieplenie pokrycia dachowego.

Uchwała Nr LXXXI/284/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXXI/283/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Pani Monice Galińskiej, starszemu pracownikowi socjalnemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu sławieńskiego łącznie z jednym z członków Zarządu Powiatu w Sławnie dotyczących podpisywania omów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr LXXXI/282/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na zagospodarowanie terenów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Podgórkach, Podgórki 30, 76-129 Ostrowiec.

Uchwała Nr LXXXI/281/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie odmowy umorzenia należności Pani Renacie Szymańskiej prowadzącej działalność gospodarczą w ramach Firmy Usługi Gastronomiczne z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wańkowicza 9B/2 .

Uchwała Nr LXXXI/280/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane stanowiącym mienie powiatu.

Uchwała Nr LXXIX/279/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe

Uchwała Nr LXXIX/278/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia na lata 2012-2014 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr LXXIX/277/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu w Sławnie na 2012 r.

Uchwała Nr LXXVIII/ 276/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXVIII/275/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.

Uchwała Nr LXXVIII/274/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg znajdujących się na terenie Powiatu Koszalińskiego.

Uchwała Nr LXXVII/273/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXVII/272/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uchwalonej w budżecie Powiatu Sławieńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr LXXVI/271/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Uchwała Nr LXXVI/270/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Uchwała Nr LXXVI/269/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/243/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2012.

Uchwała Nr LXXVI/267/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXVI/266/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane stanowiącym mienie powiatu.

Uchwała Nr LXXVI/265/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane stanowiącym mienie powiat.

Uchwała Nr LXXVI/264/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr LXXVI/263/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Anetą Czerwińską Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Podgórkach.

Uchwała Nr LXXVI/262/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie odwołania Pani Anety Czerwińskiej ze stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Podgórkach.

Uchwała Nr LXXIV/261/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXIII/260/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie.

Uchwała Nr LXXIII/259/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXIII/258/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe.

Uchwała Nr LXXII/257/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Sławnie spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych.

Uchwała Nr LXXII/256/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe.

Uchwała Nr LXXII/255/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2012 rok Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie.

Uchwała Nr LXXII/254/I2 Zarządu Powiatu w Stawnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Powiatu Staniewskiego części kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stawnie.

Uchwała Nr LXXII/253/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXXII/252/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr LXXI/251/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.

Uchwała Nr LXXI/250/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Sławnie spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych.

Uchwała Nr LXXI/249/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówienia publicznego na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów.

Uchwała Nr LXXI/248/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Darłowo i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9 oraz sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Sławno i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9.

Uchwała Nr LXXI/247/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXX/246/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia harmonogramu likwidacji jednostki budżetowej pod nazwa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Podgórkach

Uchwała Nr LXX/245/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXX/244/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy i rowów dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego.

Uchwała Nr LXIX/243/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2012.

Uchwała Nr LXIX/242/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr LXIX/241/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie za rok 2011.

Uchwała Nr LXVIII/240/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Sławnie do reprezentowania Powiatu Sławieńskiego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr LXVII/239/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na remont drogi powiatowej nr 0532Z Rusinowo ? Jarosławiec - Naćmierz - Grzybno na odcinku od miejscowości Jarosławiec do miejscowości Grzybno.

Uchwała Nr LXVI/238/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXVI/237/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe.

Uchwała Nr LXVI/236/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2011 r.

Uchwała Nr LXV/235/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi na terenie Gminy Miasta Darłowo.

Uchwała Nr LXV/234/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Darłowo i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9 oraz sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Sławno i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9.

Uchwała Nr LXV/233/12 Zarządu Powiatu w Stawnie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXIV/232/12 Zarządu Powiatu w Stawnie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXIII/231/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXIII/230/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2011 r.

Uchwała Nr LXIII/229/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na rok 2012 dla Darłowskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. Organizacja powiatowych przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA) dla Powiatu Sławieńskiego w 2012 roku.

Uchwała Nr LXII/228/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 luty 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LXII/227/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 luty 2012 r. w sprawie informacji publicznej z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2011 r.

Uchwała Nr LXII/226/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 luty 2012 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr LXI/225/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy i rowów dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego

Uchwała Nr LXI/224/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zmotoryzowanych i wyeksploatowanych środków trwałych stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr LXI/223/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65BP3 PU/RC (K1-65MP) wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Uchwała Nr LXI/222/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na dostawę grysów granitowych lub bazaltowych płukanych wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Uchwała Nr LXI/221/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Uchwała Nr LXI/220/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LX/219/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zmotoryzowanych i wyeksploatowanych środków trwałych stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr LX/218/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zaakceptowania wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna: nr 1/5, o pow. 0,0791 ha, powstała z podziału działki nr 1/4, o pow. 8,52 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0015 ? Stary Kraków, w jednostce ewidencyjnej 321306_2 Sławno.

Uchwała Nr LX/217/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ?Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim? złożonego w ramach projektów systemowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Uchwała Nr LX/216/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w związku z przystąpieniem do realizacji partnerskiego projektu systemowego ?Piramida kompetencji? w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr LX/215/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie sporządzania i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego , przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Uchwała Nr LX/214/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr LX/213/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr LX/212/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym.

Uchwała Nr LX/211/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr LIX/210/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 stycznia 2012 r w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Postomino o ustalenie strefy płatnego parkowania w miejscowości Jarosławiec.

Uchwała Nr LIX/209/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 stycznia 2012 r w sprawie udzielenia dotacji na rok 2012 Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr LIX/208/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 stycznia 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie części drogi powiatowej 0532Z znajdującej się w jednostce ewidencyjnej 321305_2 Jarosławiec, obręb 0006-Jarosławiec, działka nr 242/16, o powierzchni 615m2, stanowiącej mienie powiatu sławieńskiego na okres powyżej 3 lat.

Uchwała Nr LIX/207/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 stycznia 2012 r w sprawie otwarcia procedury przetargowej na remont drogi powiatowej na 0532Z Rusinowo-Jarosławiec-Naćmierz-Grzybno na odcinku od miejscowości Jarosławiec do miejscowości Grzybno.

Uchwała Nr LIX/206/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 stycznia 2012 r w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Sławno do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr LIX/205/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 stycznia 2012 r w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Uchwała Nr LIX/204/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 stycznia 2012 r w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawę grysów granitowych płukanych wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

Uchwała Nr LIX/203/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 stycznia 2012 r w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawę emulsji asfaltowej wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Uchwała Nr LIX/202/12 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Powiatu Sławieńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z kórych wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwala Nr LVIII/201/2012 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na rok 2012 dla miasta Sławno na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie zadań biblioteki powiatowej

Uchwała Nr LVIII/200/2012 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Miasto Darłowo na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Miasto Darłowo

Uchwała Nr LVII/199/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr LVII/198/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości stanowiących drogi powiatowe w obrębie Drzeńsko, oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 672 na rzecz Powiatu Koszalińskiego.

Uchwała Nr LVII/197/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych w 2012 r.

Uchwała Nr LVII/196/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia Pani Krystynie Sokolińskiej Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie pełnomocnictwa dotyczącego podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków EFS.

Uchwała Nr LVII/195/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu finansowego podległych jednostek organizacyjnych na 2012 r. oraz planu finansowego zadań za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Sławieńskiemu w 2012 r.

Uchwała Nr LVII/194/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia w roku budżetowym stałych zaliczek.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:04:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Oleksiak
(2013-05-31 11:32:52)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X