☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2010

Uchwała Nr IV/17/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr IV/16/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr II/15/2010 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia Pani Monice Galińskiej, starszemu pracownikowi socjalnemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu sławieńskiego łącznie z jednym z członków Zarządu Powiatu w Sławnie dotyczących podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr II/14/2010 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Zarządu Powiatu do udziału w pracach Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr II/13/2010 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr II/12/2010 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji umowy Nr 86/10, Nr 87/10 oraz 88/10 w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Sławieńskiego zawartych w dniu 04 października 2010 roku

Uchwała Nr II/11/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 grudnia w sprawie powołania Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr II/10/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie rozwiązania umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Szpitalem Powiatowym w Sławnie

Uchwała Nr I/9/2010 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu systemowego "Piramida kompetencji" w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr I/8/2010 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr CLXXXVIII/491/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego p.o. Dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr I/7/2010 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr CLXXXVIII/490/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr I/6/2010 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie uznania za niebyłą karę porządkową nagany udzieloną Dyrektorowi Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr I/5/2010 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr CXCIII/500/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr I/4/2010 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr I/3/2010 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr I/2/2010 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr I/1/2010 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CXCVI/504/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CXCV/503/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CXCV/502/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CXCIV/501/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CXCIII/500/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CXCIII/499/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CXCII/498/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2011 rok

Uchwała Nr CXCII/497/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2011-2024

Uchwała Nr CXC/496/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego powiatu sławieńskiego

Uchwała Nr CXC/495/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CXC/494/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXXIX/493/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXXIX/492/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXXVIII/491/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego p.o. Dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CLXXXVIII/490/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CLXXXVII/489/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CLXXXVII/488/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie odwołania Jerzego Buziałkowskiego ze stanowiska Dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CLXXXV/487/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXXV/486/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXXV/485/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie powołania komisji do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000,- euro oraz oceny ofert złożonych na usługę wykonania prac ? introligatorska oprawa zbioru dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Uchwała Nr CLXXXV/484/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXXVII/349/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane stanowiące mienie powiatu

Uchwała Nr CLXXXV/483/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/156/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia przedstawicieli Zarządu Powiatu do udziału w pracach Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr CLXXXV/482/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI /91/03 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Sławnie, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sławieńskiego oraz powiatowych służbach, inspekcjach i straży.

Uchwała Nr CLXXXIV/481/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXXIV/480/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXXIV/479/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 października 2010 r. w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr CLXXXIII/478/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała Nr CLXXXIII/477/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXXIII/476/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXXIII/475/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXXI/474/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr CLXXIV/453/10 zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr CLXXXI/473/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dzierżawy terenu parkingu samochodowego przy Starostwie Powiatowym w Sławnie, ustalenia stawek czynszu dzierżawnego oraz kolejności przydzielania miejsc na handel artykułami zwiazanymi z dniem "Wszystkich Świętych" w 2010 roku

Uchwała Nr CLXXXI/472/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Uchwała Nr CLXXX/471/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXIX/470/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXIX/469/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXVIII/468/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie odrzucenia sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej nagany Dyrektorowi Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CLXXVII/467/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem biezącej działalności

Uchwała Nr CLXXVI/466/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr CLXXVI / 465 /10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

Uchwała Nr CLXXVI/464/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr CV/277/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie określenia zasad przygotowywania organizacji roku szkolnego dla szkół i placówek oświatowych powiatu sławieńskiego

Uchwala Nr CLXXVI/463/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr CLXXV/459/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXV/462/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2010r. W sprawie udzielenia kary porządkowej nagany Dyrektorowi Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CLXXV/461/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXV/460/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXV/459/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXV/458/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2010 r.

Uchwała Nr CLXXV/457/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXV/456/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXV/455/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXIV/454/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu i trybu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu sławieńskiego

Uchwała Nr CLXXIV/453/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr CLXXIV/452/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Sławnie pani Mariannie Studzińskiej

Uchwała Nr CLXXIV/451/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Kapituły do spraw przyznawania Nagród Statrosty Sławieńskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Powiatu Sławieńskiego i określenia terminu składania wniosków za rok 2009

Uchwała Nr CLXXIV/450/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Kapituły do spraw przyznawania Nagród Starosty Sławieńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz określenia terminu składania wniosków za rok 2009

Uchwała Nr CLXXIII/449/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania przez Dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwała Nr CLXXIII/448/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 sierpnia 2010r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała NR CLXXII/447/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Sławnie

Uchwała Nr CLXXII/446/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXXII/445/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CLXXI/444/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pani Anecie Bińczyk

Uchwała Nr CLXX/443/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwała Nr CLXVIII/442/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CLXI/425/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CLXVIII/441/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXVIII/440/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr CLXVII/439/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Podgórkach

Uchwała Nr CLXVII/438/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu w Sławnie upoważnionych do podpisania umowy o kredyt długoterminowy

Uchwała Nr CLXVI/437/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXVI/436/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

UCHWAłA NR CLXV/435/10 ZARZĄDU POWIATU W SŁAWNIE z dnia 10.06.2010r. w sprawie: udzielenia specjaliście, pracownikowi socjalnemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w sprawie: udzielania zamówień publicznych wynikających z realizacji projektu ,,Szansa na rozwój? w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym do podpisywania wszelkiej dokumentacji i umów, na czas nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

Uchwała Nr CLXV/434/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Uchwała Nr CLXV/433/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2010 rok Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie.

Uchwała Nr CLXV/432/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie

Uchwała Nr CLXV/431/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym

Uchwała Nr CLXIV/430/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXIII/429/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr CLXI / 424 / 10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 maja 2010r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CLXIII/428/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Podgórkach

Uchwała Nr CLXII/427/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLXI/426/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 maja 2010r. w sprawie wystosowania apelu o utrzymanie wyodrębnionego organizacyjnie Sądu Rejonowego w Sławnie

Uchwała Nr CLXI/425/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 maja 2010r. w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CLXI/424/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 maja 2010r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CLXI/423/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie informacji publicznej z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2009 r.

Uchwała Nr CLXI/422/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLX/421/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Kapituły do spraw przyznawania Nagród Starosty Sławieńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr CLX/420/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Kapituły do spraw przyznawania Nagród Starosty Sławieńskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CLX/419/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLX/418/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLX/417/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLX/416/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CLIX/415/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wskazania członków zarządu Powiatu w Sławnie upoważnionych do zawarcia umowy pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wiperzy i Grabowej, w tym: budynku Starostwa Powiatowego, budynku głównego Zespołu Szkół Agrotechnicznych oraz budynków szkoły i internatu Zespołu Szkół Morskich".

Uchwała Nr CLVII/414/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej

Uchwała Nr CLIV/413/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie osobie trzeciej do nieodpłatnego używania nieruchomosci stanowiącej mienie powiatu sławieńskiego na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr CLIII/412/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie za rok 2009

Uchwała Nr CLIII/411/10 Zarządu Powiatu Powiatu w Sławnie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2010

Uchwała Nr CLIII/410/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

Uchwała Nr CLIII/409/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wniosku o odwołanie ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

Uchwała Nr CLIII/408/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CLII/407/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie

Uchwała Nr CLI/406/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia panu Jerzemu Surowcowi pełniacemu obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie do realizacji i ponoszenia wydatków kwalifikowanych w imieniu Powiatu Sławieńskiego w zakresie inwestycji realizowanych przy współudziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr CL/405/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie za rok 2009

Uchwała Nr CLI/404/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2009 r.

Uchwała Nr CLI/403/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CL/402/10 Zarządu powiatu w Sławnie z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.

Uchwała Nr CXLIX/401/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CXLIX/400/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXLVIII/399/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr CXLVIII/398/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr CXL VIII/397/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/140/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu

Uchwała Nr CXLVII/396/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CXLVII/395/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CXLVI/394/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 lutego 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała Nr CXLIV/393/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań publicznych na realizację których ogłasza się otwarty konkurs oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku i powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr CXLIII/392/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CXLIII/391/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na rok 2010 dla miasta Sławno na realizację przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Sławnie zadań biblioteki powiatowej

Uchwała Nr CXLIII/390/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na rok 2010 Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:19:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2015-09-24 15:13:22)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X