☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2012

Uchwała Nr XXX/IV/147/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie odwołania i wskazania przedstawiciela w składzie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała Nr XXX/IV/146/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Sławnie na rok 2013.

Uchwała Nr XXX/IV/145/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie

Uchwała Nr XXX/IV/144/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2013

Uchwała Nr XXX/IV/143/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 20 13-2024

Uchwała Nr XXX/IV/142/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XXX/IV/141/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie na 2013 rok

Uchwała Nr XXX/IV/140/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia a pojazdu.

Uchwała Nr XXX/IV/139/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego na rzecz Gminy Malechowo.

Uchwała Nr XXIX/IV/138/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2012 r. sprawie wyboru Pan Andrzeja Protasewicza na stanowisko wicestarosty - członka Zarządu Powiatu w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/IV/137/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie odwołania Pani Iwony Najda ze stanowiska wicestarosty - członka Zarządu Powiatu w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/IV/136/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XXIX/IV/135/12 Rady Powiatu w Sławnie zdnia26 Iistopada2012 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIX/IV/134/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego w dniu 29 października 2012 r. przez Panią Marzenę Rzeszutek - Stowarzyszenie "Klub Orliki" Sulechowo 1, 76 - 142 Malechowo

Uchwala Nr XXVIII/IV/133/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca Uchwalę Nr XXIH/IV/113/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2012 r.

Uchwala Nr XXVIII/IV/132/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2012 r. sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sławieńskiego

Uchwała Nr XXVIII/IV/131/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/IV/130/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2O12 r.

Uchwała Nr XXVI/IV/129/12 Rady Powiatu w Stawnie z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Stawnie w spółkę. z ograniczona, odpowiedzialnością.

Uchwała Nr XXVI/IV/128/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 1ipca2012r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014.

Uchwała Nr XXV/IV/127/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu sławieńskiego w 2012r.

Uchwała Nr XXV/IV/126/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwala Nr XXV/IV/125/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Uchwala Nr XXV/IV/124/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wystąpienia Powiatu Sławieńskiego ze Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr XXV/IV/123/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu sławieńskiego na rok 2012.

Uchwała Nr XXV/IV/122/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Uchwała Nr XXV/IV/121/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia stanowiących mienie Powiatu Sławieńskiego nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi - garażami, dzierżawcom tych nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/IV/120/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sławnie z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2011 rok.

Uchwala Nr XXV/IV/119/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2011 rok.

Uchwała Nr XXIV/IV/118/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XXIII/IV/117/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/IV/36/2011 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr XXIII/IV/ 116/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2012-2024

Uchwała Nr XXIII/IV/115/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XXIII/IV/114/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sławieńskiego.

Uchwała Nr XXIII/IV/113/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2012 r.

Uchwała Nr XXIII/IV/112/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr XXII/IV/111/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwetnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XXII/IV/110/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwetnia 2012 r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści.

Uchwała Nr XXII/IV/109/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwetnia 2012 r. w sprawie założenia i nadania aktu założycielskiego zasadniczej szkole zawodowej specjalnej pod nazwą ,,Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna".

Uchwała Nr XXII/IV/108/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwetnia 2012 r. w sprawie założenia i nadania aktu założycielskiego szkole przysposabiającej do pracy pod nazwą ,,Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy."

Uchwała Nr XXII/IV/107/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwetnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Uchwała Nr XXII/IV/106/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwetnia 2012 r. w sprawie zamiaru założenia Gimnazjum Integracyjnego w Sławnie.

Uchwała Nr XXII/IV/105/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwetnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

Uchwała Nr XXII/IV/104/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwetnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sławieńskiego

Uchwała Nr XXII/IV/103/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwetnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr XXII/IV/102/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwetnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/III/48/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XXII/IV/101/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwetnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych pod nazwą ,,Szansa na rozwój" na rok 2012.

Uchwała Nr XXII/IV/100/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwetnia 2012 r. zmieniającą uchwale Nr XXX/III/205/09 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Uchwała Nr XXII/IV/99/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwetnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XXI/IV/98/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Podgórkach, Podgórki 30, 76 - 129 Ostrowiec

Uchwała Nr XXI/IV/97/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 luty 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XXI/IV/96/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/1II/188/09 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XXI/IV/95/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia28 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/IV/90/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Sławnie na rok 2012

Uchwała Nr XXI/IV/94/12 Rady Powiatu w Sławnie zdnia281utego2012r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Starych Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XXI/IV/93/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie z działalności za 2011 r.

Uchwała Nr XX/IV/92/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 02 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XX/IV/91/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 02 lutego 2012 r. o zamiarze likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Podgórkach, Podgórki 30, 76 - 129 Ostrowiec

Uchwała Nr XX/IV/90/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 02 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Sławnie na rok 2012.

Uchwała Nr XX/IV/89/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 02 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 r.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:32:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Oleksiak
(2013-05-31 11:26:03)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X