☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2013

Uchwała Nr XL/IV/207/13 Rady Powiatu w Stawnie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr XL/IV/206/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwal? Nr XXXIX/IV/199/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2013 r.

Uchwała Nr XL/IV/205/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie.

Uchwała Nr XL/IV/204/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2014

Uchwała Nr XL/IV/203/ 13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2014-2O24

Uchwała Nr XL/IV/202/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/IV/201/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego przekazane pismem znak NK.3.4131.564.2013.SA

Uchwała Nr XXXIX/IV/200/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego przekazane pismem znak NK.3.4131.563.2013.SA

Uchwała Nr XXXIX/1V/199/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniajajza Uchwalę Nr XXXVII/IV/183/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/IV/198/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/IV/ 197/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2013-2024

Uchwałę Nr XXXVIII/IV/196/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Uchwałę Nr XXXVIII/IV/195/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r.

Uchwałę Nr XXXVIII/IV/194/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego  na lata 2013-2024.

Uchwałę Nr XXXVIII/IV/193/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie”  na 2014 rok.

Uchwałę Nr XXXVIII/IV/192/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uczestnictwa Powiatu Sławieńskiego w realizacji projektu "ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji    o Nieruchomościach – Faza I".

Uchwała Nr XXXVII/IV/191/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r

Uchwała Nr XXXVII/IV/190/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2013-2024

Uchwała Nr XXXVII/IV/189/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie współpracy partnerskiej z Powiatem Brzeskim

Uchwała Nr XXXVII/IV/188/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Sławieński, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z tych przystanków

Uchwała Nr XXXVII/IV/187/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 0550Z (nowy numer 3554Z) Noskowo- Żabno przebiegającej przez teren powiatu sławieńskiego kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr XXXVII/IV/186/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jej dzierżawcy

Uchwała Nr XXXVII/IV/185/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie Pani Wandzie Adamczyk w roku szkolnym 2013/2014

Uchwała Nr XXXVII/IV/184/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć p.o dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie Pani Magdalenie Miszke w roku szkolnym 2013/2014

Uchwała Nr XXXVII/IV/183/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/IV/159/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy – wg algorytmu w 2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/IV/182/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego na rzecz Skarbu Państwa

Uchwała Nr XXXVII/IV/181/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych pod nazwą ,,Szansa na rozwój’’ na lata 2013- 2014.

Uchwała Nr XXXVIMV/l 80/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych niebędących własnością powiatu, używanych w podróżach służbowych przez radnych

Uchwała Nr XXXVII/IV/179/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 września  2013 r. w  sprawie wskazania  wiceprzewodniczącego Rady  Powiatu  właściwego  do określenia terminu  i  miejsca  wykonywania zadania  oraz  miejscowości rozpoczęcia  i  zakończenia podroży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie.Uchwała Nr XXXVI/IV/178/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych (wkładu własnego) na realizację projektu p.n. Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi św. Jakuba - odcinek środkowopomorski realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europoejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2014-2016

Uchwała Nr XXXV/IV/177/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r, w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/IV/ 176/ 13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2013-2024

Uchwała Nr XXXIV/IV/175/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie poparcia projektu i budowy drogi ekspresowej S-6 łączącej Szczecin z Trójmiastem.

Uchwała Nr XXXIV/IV/174/13 Rady Powiatu w Sławnie z 14 czerwca2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr XXXIV/IV/173/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013r . w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr XXXIV/IV/172/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr XXXIV/IV/171/13 Rady Powiatu w Sławniez dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sławnie z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2012 rok

Uchwała Nr XXXIV/IV/170/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2012 rok

Uchwała Nr XXXIV/IV/169/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr XXXIV/IV/168/13 Rady Powiatu w Stawnie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej działającego w Powiecie Sławieńskim

Uchwała Nr XXXIV/IV/167/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Sławieńskiego za rok 2012.

Uchwała Nr XXXIV/IV/166/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2012

Uchwała Nr XXXIII/IV/165/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Uchwała Nr XXXIII/IV/164/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/IV/163/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2013-2024

Uchwała Nr XXXII/IV/162/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie założenia i nadania aktu założycielskiego publicznemu Gimnazjum Dwujęzycznemu nr 2 w Sławnie pod nazwą ? Zespól Szkol w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2 w Sławnie".

Uchwała Nr XXXII/IV/161/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Powiatu Sławieńskiego w 2013r.

Uchwała Nr XXXII/IV/ 160/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2O13 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/IV/159/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/IV/158/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sławieńskim na lata 2013-2017.

Uchwała Nr XXXII/IV/157/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkol publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Sławieńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr XXXII/IV/156/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu sławieńskiego na rok 2013

Uchwała Nr XXXI/IV/155/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zamiaru założenia Gimnazjum w Sławnie

Uchwała Nr XXXI/IV/154/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Sławieńskiego na lata 2013 - 2015

Uchwała Nr XXXI/IV/153/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr XXXI/IV/152/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r.

Uchwała Nr XXXI/IV/151/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

Uchwała Nr XXXI/IV/150/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XXXI/IV/149/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie z realizacji rocznego planu kontroli za 2012 r.

Uchwała Nr XXXI/IV/148/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie z działalności za 2012 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:00:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2014-01-02 14:10:09)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X