☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2011

Uchwała Nr XIX/IV/88/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie na 2012 rok

Uchwała Nr XIX/IV/87/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie z realizacji rocznego planu kontroli za 201 1 r.

Uchwała Nr XIX/IV/86/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie : poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ogłoszenia Województwa Zachodniopomorskiego strefą wolną od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

Uchwała Nr XIX/IV/85/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/IV/73/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrąbniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2011 r.

Uchwała Nr XIX/IV/84/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2012-2024

Uchwała Nr XIX/IV/83/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2012

Uchwała Nr XIX/IV/82/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/IV/81/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2011-2024

Uchwała Nr XVIII/IV/80/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na rok 2012

Uchwała Nr XVIII/IV/79/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr XVII/IV/78/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji połączenia kolejowego na terenie Powiatu Sławieńskiego i wystosowania apelu do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XVII/IV/77/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r.

Uchwała Nr XVII/IV/76/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na 2012 rok.

Uchwała Nr XVII/IV/75/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwała Nr XVII/IV/74/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany znaku graficznego - logo Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XVII/IV/73/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/IV/55/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2011r.

Uchwała Nr XVII/IV/72/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu sławieńskiego n lata 2011-2014 z perspektywą do 2018r.

Uchwała Nr XVI/IV/71/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r.

Uchwała Nr XV/IV/70/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2011-2024

Uchwała Nr XV/IV/69/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych pana Mariana Krakowskiego dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie

Uchwała Nr XV/IV/68/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r.

Uchwała Nr XV/IV/67/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu sławieńskiego w 2011r.

Uchwała Nr XV/IV/66/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwała Nr XIV/IV/65/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu sławieńskiego

Uchwała Nr XIV/IV/64/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie z realizacji planu kontroli za I półrocze 2011 r.

Uchwała Nr XIV/IV/63/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XIV/IV/62/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Gospodarczej Rady Powiatu

Uchwała Nr XIV/IV/61/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XIV/IV/60/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Uchwała Nr XIII/IV/59/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przedłożenia Radzie Powiatu w Sławnie analizy kierunków funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sławnie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Uchwała Nr XII/IV/58/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie

Uchwała Nr XII/IV/57/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej utworzonej przez Okręg Polskiego Związku Wędkraskiego w Koszalinie

Uchwała Nr XII/IV/56/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwała Nr XII/IV/55/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/IV/40/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2011r.

Uchwała Nr XII/IV/54/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych pod nazwą "Szansa na rozwój" na rok 2011

Uchwała Nr XII/IV/53/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XII/IV/52/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XII/IV/51/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sławnie z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2010 rok

Uchwała Nr XII/IV/50/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2010 rok

Uchwała Nr XI/IV/49/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XI/IV/48/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr XI/IV/47/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie i zwołania jej pierwszego posiedzenia

Uchwała Nr XI/IV/46/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zamiaru zmiany granic Powiatu Koszalińskiego i Powiatu Sławieńskiego w związku ze zmianą granic Gminy Malechowo i Gminy Polanów

Uchwała Nr XI/IV/45/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr XI/IV/44/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku oraz ustalenia jej regulaminu

Uchwała Nr X/IV/43/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Sławnie przy ulicy I Pułku Ułanów 11

Uchwała Nr IX/IV/42/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Uchwała Nr IX/IV/41/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji i jej rozliczania na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała Nr IX/IV/40/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wydrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2011 r.

Uchwała Nr IX/IV/39/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie delegowania radnego Rady Powiatu do Składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr IX/IV/38/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

Uchwała Nr IX/IV/37/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr VIII/IV/36/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr VIII/IV/35/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała Nr VII/IV/34/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwała Nr VII/IV/33/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr VII/IV/32/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania radnych do składu niektórych komisji stałych Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr VII/IV/31/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr VII/IV/30/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr VII/IV/29/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr VII/IV/28/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 1 marca 2011 r. o wstąpieniu Krzysztofa Przemysława Perzyńskiego, kandydata na radnego z listy nr 4 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. w miejsce wygasłego mandatu Bogdana Herbecia

Uchwała Nr VI/IV/27/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zmiany zasad świadczenia nocnej i świątcznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu sławieńskiego

Uchwała Nr V/IV/26/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

Uchwała Nr V/IV/25/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r.

Uchwała Nr V/IV/24/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na rok 2011

Uchwała Nr V/IV/23/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr V/IV/22/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2011-2024
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:33:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Oleksiak
(2013-05-31 11:43:42)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X