☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2008

Uchwała Nr XXIV/III/172/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na rok 2008

Uchwała Nr XXIV/III/171/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/III/170/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okreasach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnych tygoniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, daradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Uchwała Nr XXIV/III/169/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie powołania radnych do składu Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XXIV/III/168/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie odwołania radnych ze składu niektórych Komisji Stałych Rady Powiatu

Uchwała Nr XXIV/III/167/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości i składników wynagrodzenia Starosty Sławieńskiego

Uchwała Nr XXIV/III/166/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/III/122/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2008r. zmienionej Uchwałą Nr XX/III/142/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008r., Uchwałą Nr XXI/III/145/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2008r. oraz Uchwałą Nr XXII/III/155/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2008r.

Uchwała Nr XXIV/III/165/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia gminie miejskiej Darlowo prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Darłowo

Uchwała Nr XXIV/III/164/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/III/163/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2009

Uchwała Nr XXIV/III/162/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie powiatu

Uchwała Nr XXIV/III/161/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XXIII/III/160/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie odwołania członka Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XXIII/III/159/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/III/158/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XXII/III/157/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XXII/III/156/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Muzeum - Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr XXII/III/155/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/III/122/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2008r. zmienionej Uchwałą Nr XX/III/142/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008r. oraz Uchwałą Nr XXI/III/145/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/III/154/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XXII/III/153/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2008r. w sprawie wyboru Janusza Stachowicza na stanowisko członka Zarządu Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XXII/III/152/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2008r. w sprawie odwołania Pana Eugeniusza Berlińskiego ze stanowiska członka Zarządu Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XXII/III/151/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2008r. w sprawie wyboru Radnego Grzegorza Januszewskiego na stanowisko Przewodniczacego Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XXII/III/150/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2008r. w sprawie odwołania Radnego Romana Margielewskiego ze stanowiska Przewodniczacego Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XXI/III/149/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wraz z Gminą Sławno zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Sempołowskiej w Sławnie wraz z chodnikami i parkingami przy jezdni - Etap I"

Uchwała Nr XXI/III/148/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2008 r. o zamiarze likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Sławnie

Uchwała Nr XXI/III/147/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XXI/III/146/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie z realizacji planu kontroli za I półrocze 2008 r.

Uchwała Nr XXI/III/145/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/III/122/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2008r. zmienionej Uchwałą Nr XX/III/142/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/III/144/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/III/46/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie i zwołania jej pierwszego posiedzienia

Uchwała Nr XXI/III/143/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2008 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr XX/III/142/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/III/122/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2008r.

Uchwała Nr XX/III/141/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie

Uchwała Nr XX/III/140/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie

Uchwała Nr XX/III/139/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przekształcenia Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Sławnie

Uchwała Nr XX/III/138/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia znaku graficznego - logo Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XX/III/137/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu

Uchwała Nr XX/III/136/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na rok 2008

Uchwała Nr XX/III/135/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XX/III/134/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007r. Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr XIX/III/133/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2008 r.

Uchwała Nr XIX/III/132/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r. i udzielenie absolutorium z tego tytułu

Uchwała Nr XVIII/III/131/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie odwołania członka Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XVIII/III/130/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008r.

Uchwała Nr XVIII/III/129/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wskazania przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XVIII/III/128/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie założenia i nadania aktu założycielskiego Szkole Specjalnej Przysposobiającej do Pracy w Podgórkach

Uchwała Nr XVII/III/127/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

Uchwała Nr XVII/III/126/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XVII/III/125/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XVII/III/124/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji i współfinansowania projektu pn. "Bezpieczne zabytki - znakowanie ruchomych obiektów zabytkowych w powiecie sławieńskim" w 2008 roku

Uchwała Nr XVII/III/123/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie wystosowania apelu o objęcie własciowością miejscową Sądu Rejonowego w Sławnie i Prokuratury Rejonowej w Sławnie całego obszaru powiatu sławieńskiego oraz utworzenie pełnozakresowych jednostek urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń społecznych w powiecie sławieńskim

Uchwała Nr XVII/III/122/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2008r.

Uchwała Nr XVII/III/121/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Starosty Sławieńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszeniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XVII/III/120/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Starosty Sławieńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr XVII/III/119/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie wyboru Pana Sebastiana Derenia na stanowisko wicestarosty

Uchwała XVI/III/118/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie zwolnienia Pana Roberta Stępnia z pełnienia obowiązków wicestarosty - członka Zarządu Powiatu w Sławnie

Uchwała XVI/III/117/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie odwołania Pana Roberta Stępnia ze stanowiska wicestarosty - członka Zarządu Powiatu w Sławnie

Uchwała XV/III/116/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

Uchwała XV/III/115/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008r.

Uchwała XV/III/114/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie na 2008rok

Uchwała XV/III/113/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia Sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie z działalności za 2007r.

Uchwała XV/III/112/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała XV/III/111/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zamiaru przekształcenia Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą

Uchwała XV/III/110/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego stosowanego do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych

Uchwała XV/III/109/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała XV/III/108/08 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:38:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Sokołowska
(2013-06-11 08:42:21)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X