☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2007

Uchwała XIV/III/107/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XII/III/88/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała XIV/III/106/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2008

Uchwała XIV/III/105/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.

Uchwała XIV/III/104/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

Uchwała XIV/III/103/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości i składników wynagrodzenia Starosty Sławieńskiego

Uchwała XIV/III/102/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie na 2008r.

Uchwała XIV/III/101/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie z realizacji rocznego planu kontroli z 2007 r.

Uchwała XIV/III/100/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała XIV/III/99/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 grudnia 2007r. zmieniająca uchwałę Nr XL/II/315/2006 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości na rzecz włścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych

Uchwała XIV/III/98/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 grudnia 2007r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/248/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sławnie

Uchwała XIV/III/97/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie" na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/III/96/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XIII/III/95/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XII/III/89/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie

Uchwała Nr XIII/III/94/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/III/51/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2007r. zmienionej Uchwałą Nr X/III/73/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2007r. oraz Uchwałą Nr XI/III/83/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 września 2007r.

Uchwała Nr XIII/III/93/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Sławieńskim i Powiatem Limanowskim

Uchwała Nr XIII/III/92/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie

Uchwała Nr XIII/III/91/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Sławnie

Uchwała Nr XIII/III/90/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie powierzenia gminie miejskiej Darłowo prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Darłowo

Uchwała Nr XII/III/89/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie

Uchwała Nr XII/III/88/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała Nr XII/III/87/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2007r. w sprawie zawiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracynego

Uchwała Nr XII/III/86/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2007r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Darłowie dotyczącego pominięcia na liście indywidualnych projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" projektów inwestycyjnych związanych z Portem w Darłowie

Uchwała Nr XII/III/85/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

Uchwała Nr XI/III/84/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 września 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XI/III/83/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 września 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/III/51/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2007r. zmienionej Uchwałą Nr X/III/73/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2007r.

Uchwała Nr XI/III/82/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 września 2007r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania z zakresu inicjowania działań mających na celu ochronę zabytków oraz promowania nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń, zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jak i przestępczej działalności człowieka w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej"

Uchwała Nr XI/III/81/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 września 2007r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sławnie

Uchwała Nr XI/III/80/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 września 2007r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała Nr XI/III/79/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006r. Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr XI/III/78/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007r.

Uchwała Nr XI/III/77/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

Uchwała Nr XI/III/76/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 września 2007r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie z realizacji planu kontroli za I półrocze 2007r.

Uchwała Nr X/III/75/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

Uchwała Nr X/III/74/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dieci i młodzieży w 2007 r. "Aktywizacja jdnostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Uchwała Nr X/III/73/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/III/51/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2007r.

Uchwała Nr X/III/72/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych powiatowych jednostkach budżetowych

Uchwała Nr X/III/71/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.

Uchwała Nr X/III/70/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

Uchwała Nr X/III/69/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr X/III/68/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia planu Rozwoju Lokalnego dla jednostek podległych Powiatowi Sławieńskiemu

Uchwała Nr X/III/67/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie pozbawienia dróg powiatowych kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr X/III/66/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie

Uchwała Nr IX/III/65/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr IX/III/64/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie odwołania Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr IX/III/63/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/III/57/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie odwołania Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Sławnie oraz uchwały Nr VIII/III/58/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr VIII/III/62/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/II/66/2003 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 października 2003r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr VIII/III/61/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/248/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr VIII/III/60/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

Uchwała Nr VIII/III/59/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu

Uchwała Nr VIII/III/58/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr VIII/III/57/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie odwołania Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr VIII/III/56/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr VIII/III/55/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 r. i udzielenia absolutorium z tego tytułu

Uchwała Nr VII/III/54/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę NR V/III/36/2007 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr VII/III/53/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zawiadomienia sekretarza i skarbnika powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr VII/III/52/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie powierzenia gminie miejskiej Darłowo prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Darłowo

Uchwała Nr VII/III/51/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2007r.

Uchwała Nr VII/III/50/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr VI/III/49/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie powierzenia gminie Miasto Darłowo prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony dróg – ulic powiatowych na terenie Miasta Darłowo

Uchwała Nr VI/III/48/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr VI/III/47/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2015

Uchwała Nr VI/III/46/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie i zwołania jej pierwszego posiedzenia.

Uchwała Nr VI/III/45/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu w Sławnie do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr VI/III/44/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie odwołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie powołanej Uchwałą Nr VI/41/2003 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie i zwołania jej pierwszego posiedzenia.

Uchwała Nr VI/III/43/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego dla jednostek podległych Powiatowi Sławieńskiemu na lata 2007 – 2013

Uchwała Nr VI/III/42/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych powiatowych jednostkach budżetowych

Uchwała Nr VI/III/41/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr VI/III/40/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr VI/III/39/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie na 2007 rok.

Uchwała Nr V/III/38/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Sekretarza Powiatu

Uchwała Nr V/III/37/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu

Uchwała Nr V/III/36/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr V/III/35/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 stycznia 2007 roku w w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/II/197/05 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości powiatu, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalania zasad i trybu sprzedaży lokali.

Uchwała Nr V/III/34/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

Uchwała Nr V/III/33/2007 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Sławnie
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:40:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2015-10-09 15:16:33)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X