☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2004

Uchwała Nr XXVII/II/194/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/II/193/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Uchwała Nr XXVII/II/192/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2004 W sprawie zatwierdzenia planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Uchwała Nr XXVII/II/191/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie.

Uchwała Nr XXVII/II/190/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr XXVI/II/189/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2004r w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Renaty i Stanisława Kardas na postępowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie.

Uchwała Nr XXVI/II/188/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2004r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr XXVI/II/187/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz osób pełnoletnich, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywają w rodzinach zastępczych.

Uchwała Nr XXVI/II/186/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2004r w sprawie rozpatrzenia skargi Anny Wawrzyniak na postępowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie

Uchwała Nr XXVI/II/185/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/II/184/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2004r w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r.

Uchwała Nr XXVI/II/183/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2004r w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 r.

Uchwała Nr XXVI/II/182/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXV/II/181/2004r Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 listopada 204r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XXV/II/180/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 listopada 2004r w sprawie powierzenia Gminie Postomino prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony odcinka drogi powiatowej nr 0532 Z Rusinowo - Jarosławiec - Naćmierz - Grzybno

Uchwała Nr XXV/II/179/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie powierzenia gminie Miasto Darłowo prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Darłowo

Uchwała Nr XXV/II/178/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 listopada 2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/II/126/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu zmienionej Uchwałą Nr XIX/II/140/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004r., Uchwałą Nr XX/II/155/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 sierpnia 2004r. i Uchwałą Nr XXII/II/164/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2004r.

Uchwała Nr XXV/II/177/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących umieszczania dzieci poza terenem powiatu sławieńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Uchwała Nr XXIV/II/176/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXIII/II/175/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych w Statucie Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr XXIII/II/174/2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XXIII/II/173/2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XXIII/II/172/2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XXIII/II/171/2004 w sprawie pozbawienia drogi powiatowej kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr XXIII/II/170/2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie powiatu

Uchwała Nr XXIII/II/169/2004 w sprawie zmian w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/II/161/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 22 września 2004 roku określającej zasady udzielania stypendiów studentom z terenu Powiatu Sławieńskiego w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa

Uchwała Nr XXIII/II/168/2004 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.

Uchwała Nr XXIII/II/167/2004 zmieniająca uchwałę Nr XIX/II/143/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie założenia i nadania aktu założycielskiego Technikum Uzupełniającemu Nr 1 w Sławnie.

Uchwała Nr XXIII/II/166/2004 o zamiarze likwidacji Internatu Zespołu Szkół Agrotechnicznych, mającego siedzibę w Sławnie przy ulicy Stefanii Sempołowskiej 2 A.

Uchwała Nr XXII/II/165/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XXII/II/164/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/II/126/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu zmienionej Uchwałą Nr XIX/II/140/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004r. i Uchwałą Nr XX/II/155/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr XXII/II/163/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XXII/II/162/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XXI/II/161/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów studentom z terenu Powiatu Sławieńskiego w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa

Uchwała Nr XXI/II/160/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów młodzieży uczęszczającej na terenie Powiatu Sławieńskiego do szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 

Uchwała Nr XX/II/159/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa

Uchwała Nr XX/II/158/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Sławieński niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzaniem badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej poborowych na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej

Uchwała Nr XX/II/157/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim wyrażonego w uchwale Nr XX/192/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Uchwała Nr XX/II/156/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia zasad zbycia środka trwałego będącego własnością Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr XX/II/155/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/II/126/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu zmienionej Uchwałą Nr XIX/II/140/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 r.

Uchwała Nr XX/II/154/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie powiatu

Uchwała Nr XX/II/153/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/111/2000 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach

Uchwała Nr XX/II/152/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XIX/II/151/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia Gminie Postomino prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony odcinka drogi nr 0532 Z w miejscowości Kanin

Uchwała Nr XIX/II/150/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XIX/II/149/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XIX/II/148/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 r. Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr XIX/II/147/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie i określenia jego struktury organizacyjnej

Uchwała Nr XIX/II/146/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie i określenia jego struktury organizacyjnej.

Uchwała Nr XIX/II/145/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego i określenia jego struktury organizacyjnej

Uchwała Nr XIX/II/144/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie założenia i nadania aktu założycielskiego Technikum Uzupełniającemu Nr 1 w Darłowie

Uchwała Nr XIX/II/143/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie założenia i nadania aktu założycielskiego Technikum Uzupełniającemu Nr 1 w Sławnie

Uchwała Nr XIX/II/142/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie założenia i nadania aktu założycielskiego I Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu w Sławnie

Uchwała Nr XIX/II/141/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie założenia i nadania aktu założycielskiego Technikum Ekonomicznemu w Sławnie

Uchwała Nr XIX/II/140/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/II/126/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu.

Uchwała Nr XIX/II/139/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XIX/II/138/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XIX/II/137/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XIX/II/136/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XVIII/II/135/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XVII/II/134/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wystosowania apelu do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przyspieszenie procedur związanych z uruchomieniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu

Uchwała Nr XVII/II/133/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Postomino nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XVII/II/132/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Roberta Majdy na postępowanie Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie

Uchwała Nr XVII/II/131/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia Gminie Postomino prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony odcinka drogi nr 0541 Z w miejscowości Staniewice

Uchwała Nr XVII/II/130/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XVII/II/129/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2003 r. i udzielenie absolutorium z tego tytułu

Uchwała Nr XVI/II/128/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących Radnym Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XVI/II/127/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości i składników wynagrodzenia Starosty Sławieńskiego

Uchwała Nr XVI/II/126/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu

Uchwała Nr XVI/II/125/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XVI/II/124/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr XVI/II/123/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie powierzenia Gminie Postomino prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony drogi powiatowej (ul. Bałtyckiej) w miejscowości Jarosławiec

 

Uchwała Nr XVI/II/122/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr XVI/II/121/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XVI/II/120/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XVI/II/119/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na realizację zadań z zakresu modernizacji dróg powiatowych w 2004

Uchwała Nr XVI/II/118/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XVI/II/117/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XV/II/116/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad zakupu defibrylatora przez Szpital Powiatowy w Sławnie

Uchwała Nr XV/II/115/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu I Liceum Profilowanemu w Sławnie

Uchwała Nr XV/II/114/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Liceum Profilowanemu w Darłowie

Uchwała Nr XV/II/113/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie

Uchwała Nr XV/II/112/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/222/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie i niektóre inne uchwały

 

Uchwała Nr XV/II/111/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/II/82/2003 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/248/20 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr XV/II/110/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu z działalności za 2003 r.

Uchwała Nr XV/II/109/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XV/II/108/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XV/II/107/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XV/II/106/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu

Uchwała Nr XV/II/105/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XV/II/104/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr XIV/II/103/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/II/82/2003 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/248/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr XIV/II/102/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie powierzenia Gminie Postomino prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony drogi powiatowej nr 0531Z Karsino - Dzierżęcin

Uchwała Nr XIV/II/101/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 r.

Uchwała Nr XIV/II/100/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 r.

Uchwała Nr XIV/II/99/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2004 rok

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:44:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Oleksiak
(2013-06-10 14:46:47)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X