POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

 

zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej konsumentom, ochroną ich praw

pracownicy wydziału nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
(powiatowy rzecznik konsumentów)

5

0598106446 wew.446

 

konsument@powiatslawno.pl
  • udzielanie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • współdziałanie z instytucjami, które zajmują się ochroną praw konsumentów, w tym z:
    - federacjami konsumentów,
    - Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Koszalinie,
    - Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Gdańsku
Jeśli kupiona rzecz ma wady albo, jeśli wykonawca źle zrealizował zleconą mu usługę, konsument ma prawo wystąpić do sprzedawcy z reklamacją.
Do podstawowych instrumentów ochrony praw konsumentów należą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową i gwarancja jakości.
 
Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów.
 
Przy powoływaniu się na odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową konsument powinien przedłożyć:
- dokument zakupu towaru (paragon, rachunek, faktura),
- zgłoszenie reklamacyjne,
- ewentualną odpowiedź sprzedawcy o sposobie załatwienia reklamacji.
 
Przy powoływaniu się na odpowiedzialność z tytułu gwarancji konsument powinien przedłożyć:
- dokument zakupu (paragon, rachunek, faktura),
- kartę gwarancyjną,
- ewentualną odpowiedź gwaranta co do spełnienia żądań posiadacza karty gwarancyjnej.
 
Co konsument powinien wiedzieć przy odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości:
1. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową obowiązuje z mocy prawa, zawsze i przez 2 lata
od daty zakupu. Nie potrzeba żadnego dokumentu, ani zapewnienia sprzedawcy bądź producenta, że zapewnia dobrą jakość sprzedawanej rzeczy. Sprzedawca nie ma wyboru, bowiem ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nakazuje sprzedawcy przez okres 2 lat przyjmować reklamacje konsumenckie. Konsument musi jednak zawiadomić sprzedawcę w ciągu 2 miesięcy od wykrycia wady.
2.
Gwarancja nie jest obowiązkowa dla żadnej ze stron, tzn. ani producent nie musi udzielić gwarancji konsumentowi, ani konsument nie musi gwarancji przyjąć kupując rzecz. Dowodem na udzielenie gwarancji jest karta gwarancyjna. Korzystając z gwarancji konsument zwraca się z reklamacją do osoby lub instytucji, która jest wymieniona w karcie gwarancyjnej (najczęściej jest to punkt serwisowy lub naprawczy) i nie może żądać innego sposobu załatwienia reklamacji, niż zapisanego w warunkach gwarancji. Dlatego należy uważnie czytać postanowienia kart gwarancyjnych. W szczególności konsument powinien wymagać, aby w karcie gwarancyjnej sprzedawca umieścił swoją pieczęć, podpis oraz datę sprzedaży, zapisy były dokonywane w sposób czytelny i dokładny, w przypadku reklamacji wpisano datę dostarczenia rzeczy do naprawy, wyraźnie określono rodzaj dokonywanych napraw.
 
Niezałatwione w drodze negocjacji roszczenia konsumentów rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez polubowne sądy konsumenckie lub sądy powszechne, przygotowując stosowne dokumenty.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów:
 
1) Starostwo Powiatowe w Sławnie
76-100 Sławno
ul. Sempołowskiej 2a
w piątki w godz. 8.00 - 12.00
tel. (059) 810 64 28
e-mail: konsument@powiatslawno.pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 13:56:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2022-10-19 14:03:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki