POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Ogłoszenie w sprawie powołania lekarzy do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie

Informacja o nowych regulacjach prawnych dotyczących przedłużenia terminów ważności orzeczeń i kart parkingowych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a

Interesanci przyjmowani są w pokoju nr 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

DANE KONTAKTOWE:

Anna Dębowicz-Kraska – przewodnicząca Zespołu, pokój nr 17,
tel. 59 810-64-17, e-mail: pzoon@powiatslawno.pl, a.kraska@powiatslawno.pl

Dorota Kulczyk – inspektor,  pokój nr 17,

tel. 59 810-64-17, e-mail: pzoon@powiatslawno.pl, d.kulczyk@powiatslawno.pl

Numer telefonu infolinii ZUS, gdzie można uzyskać informacje dotyczące świadczenia wspierającego: 22 560 16 00

ZAKRES ZAŁATWIANYCH SPRAW

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie orzeka o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na wniosek:
• osoby zainteresowanej,
• przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej,

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie wydaje orzeczenia:

• o znacznym stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;

• o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;

• o lekkim stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECI DO LAT 16

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

• wniosek o wydanie orzeczenia (oryginał),
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca (w oryginale, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
kopia innych dokumentów, w tym medycznych, umożliwiających ocenę niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Właściwość miejscową powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Właściwość miejscową zespołu orzekającego o niepełnosprawności ustala się według miejsca pobytu w przypadku osób:
• bezdomnych,
• przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
• przebywających w zakładach karnych i poprawczych,
• przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

OCENA STANU ZDROWIA

Osoba zainteresowana bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego. O terminie posiedzenia osoba zainteresowana powiadamiana jest najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia. Podczas posiedzenia przeprowadza się badanie - ocenę stanu zdrowia. Ocena stanu zdrowia może być również przeprowadzona bez badania, jeśli lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania takiej oceny.
Stopień niepełnosprawności danej osoby orzeka się na czas określony lub na stałe, natomiast niepełnosprawność dziecka orzeka się zawsze na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

PONOWNE USTALENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem końca terminu posiadanego orzeczenia.
W przypadku zmiany stanu zdrowia, osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.
W przypadku, gdy załączona dokumentacja medyczna oraz badanie osoby, która złożyła ponowny wniosek nie wskazują na zmianę stanu zdrowia, skład orzekający wydaje orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Osoba, której wydano orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności bądź jej przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.
Powiatowy zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli natomiast powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje nowe orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. Od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie tj. wojewódzkiego zespołu.

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Wydane orzeczenie jest podstawą do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Od dnia 1 września 2017 r. organem uprawnionym do jej wydania jest Powiatowy zespół.

Wniosek o wydanie legitymacji wraz z aktualnym zdjęciem oraz kserokopią prawomocnego orzeczenia (oryginał do wglądu) osoba zainteresowana składa we właściwym dla jej miejsca stałego pobytu powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na rewersie legitymacji umieszczony jest QR kod, który zawiera obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź jej przedstawiciela ustawowego, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Legitymacje wydaje się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłuższy niż:

  • 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  • 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

Legitymacje wydane na podstawie przepisów sprzed nowelizacji tj. przed 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

KARTA PARKINGOWA

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek zajmujących się przewozem osób niepełnosprawnych z Powiatu Polickiego od dnia 1 lipca 2014 r. wydaje Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającym przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu krążeniowo-oddechowego), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2014 r. - kartę parkingową wydaje się w oparciu o to orzeczenie.

Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach na podstawie orzeczeń wydanych od 1 lipca 2014 r. mogą otrzymać osoby:

  •  ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, oznaczonym symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu krążeniowo-oddechowego), mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  •  osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

i posiadające orzeczenie, które zawiera wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.

Nowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na 5 lat.

Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, mogą otrzymać placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych jest wydawana jedna karta.
W karcie dla placówek wpisany jest numer rejestracyjny pojazdu, który jest własnością danej placówki.

Nowe karty dla placówek są wydawane na okres 3 lat.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Wniosek składa się do któregokolwiek powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (brak właściwości miejscowej), natomiast w zakresie kart parkingowych wydawanych dla placówek zgodnie z adresem siedziby placówki.

Wniosek osoba niepełnosprawna zobowiązana jest złożyć osobiście, z wyjątkiem:
• osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

• jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - w wysokości 21 zł,
• składając wniosek, przedstawia się do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz dowód osobisty wnioskodawcy.

Do wniosku placówki dołącza się:

• dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - w wysokości 21 zł,
• składając wniosek, przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki oraz dowód osobisty osoby składającej wniosek.

Składając wniosek placówki, wnioskodawca oświadcza o:
posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
• prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

ODBIÓR KARTY PARKINGOWEJ

Kartę parkingową wydaną:
• osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
• osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,
• osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Opłatę za kartę parkingową w wysokości 21 zł należy uiścić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, nr: 25 8566 0003 0000 4141 2000 0009

Przejdź do druków do pobrania

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 14:02:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2024-01-25 11:45:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki