WYDZIAŁ ROZWOJU I INFRASTRUKTURY POWIATU

 

Wykonuje zadania z zakresu wspierania rozwoju, pozyskiwania funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych oraz, koordynowania działań związanych z realizacją inwestycji powiatowych,

1. Do zadań Wydziału w zakresie wspierania rozwoju powiatu należy:
1) inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie działań związanych z opracowywaniem i aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu, Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów dotyczących rozwoju powiatu oraz przygotowywanie kompleksowych materiałów w tym zakresie,
2) koordynowanie procesu wdrażania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz jego aktualizacja,
3) współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego,
4) współpraca z agencjami rządowymi w zakresie współfinansowania zadań powiatu,
5) wspieranie inicjatyw społecznych i politycznych mających na celu poprawę sytuacji bytowej mieszkańców powiatu,
6) koordynowanie wspólnych działań samorządów lokalnych mających na celu ściągnięcie do Powiatu inwestorów i kapitału,
7) koordynacja i uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji powiatowych.
8) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem finansowym inwestycji i remontów realizowanych ze środków własnych i z obcych.

2. Do zadań Wydziału w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych należy:
1) podnoszenie wiedzy na temat możliwości pozyskania i wykorzystania środków pomocowych,
2) zdobywanie i aktualizowanie informacji o funduszach unijnych,
3) zdobywanie i aktualizowanie informacji o konkursach ogłaszanych przez organizacje i instytucje udzielające wsparcia finansowego,
4) opracowywanie wniosków o uzyskanie środków finansowych z programów pomocowych krajowych i zagranicznych,
5) przygotowywanie procedur przetargowych dla wykonawców w ramach realizowanych projektów,
6) nadzorowanie realizacji, rozliczanie i promocja projektów,
7) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Unii Europejskiej,
8) prowadzenie działań informujących społeczeństwo o integracji europejskiej,
9) udzielanie informacji osobom zainteresowanym o możliwościach skorzystania z unijnych programów pomocowych.

3. Do zadań Wydziału w zakresie zamówień publicznych należy:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
2) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu,
3) ewidencja i prowadzenie dokumentacji przetargowej Starostwa,
4) współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) doradztwo w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej dla powiatowych jednostek organizacyjnych.

4. Do zadań Wydziału w zakresie zarządzania drogami należy:
1) opracowywanie projektów planów rozbudowy sieci drogowej, oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) przygotowanie planów w zakresie:
a) budowy, przebudowy i remontów dróg,
b) utrzymania dróg,
3) koordynacja robót w pasie drogowym w tym przygotowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i uzgadnianie zjazdów z dróg,
4) naliczanie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego,
5) ochrona sieci drogowej oraz prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym,
6) współdziałanie z innymi podmiotami w zarządzaniu drogami,
7) gospodarka gruntami wchodzącymi w skład pasa drogowego,
8) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
9) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
10) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
11) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
12) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
13) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie osób lub mienia,
15) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazdy pojazdów o wymiarach i masie większych od dopuszczalnych.

5. Do zadań Wydziału w zakresie utrzymania budynków jednostek organizacyjnych powiatu (z wyłączeniem budynku Starostwa) należy:
1) opracowywanie planów remontów kapitalnych, bieżących i konserwacji budynków nieprzekazanych w trwały zarząd jednostek organizacyjnych powiatu,
2) przeprowadzanie przeglądów okresowych, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych budynków nieprzekazanych w trwały zarząd jednostek organizacyjnych powiatu,
3) nadzorowanie prac remontowo-konserwacyjnych i inwestycji w budynkach jednostek organizacyjnych powiatu,
4) nadzorowanie prawidłowości dokumentacji przeprowadzanych inwestycji.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INFRASTRUKTURY POWIATU
wykonuje zadania z zakresu wspierania rozwoju, pozyskiwania funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych oraz koordynowania działań związanych z realizacją inwestycji powiatowych
Naczelnik nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Ewelina Sokołowska 21 0598106422
wew. 422
rozwoj@powiatslawno.pl
e.sokolowska@powiatslawno.pl
- Kierowanie Wydziałem w sposób zapewniający właściwe wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego.
- Inicjowanie opracowania projektów niezbędnych uchwał Rady i Zarządu, zarządzeń Starosty i innych aktów w sprawach należących do właściwości Wydziału.
- Realizowanie uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i zarządzeń Starosty, w zakresie wydziałów oraz składanie informacji o ich wykonaniu.
- Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wnioski komisji rady i radnych, wnioski i postulaty mieszkańców.
- Załatwianie spraw, w tym przygotowywania decyzji, dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.
- Opracowywanie planów, dokumentów i analiz dotyczących spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego w zakresie swoich kompetencji.
     
pracownicy wydziału nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Karolina Ściborowska – Wal
(zastępca naczelnika)
21 0598106422
wew.422
k.wal@powiatslawno.pl - Inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie działań związanych z opracowywaniem i aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu, Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów dotyczących rozwoju powiatu oraz przygotowywanie kompleksowych materiałów w tym zakresie.
- Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.
- Opracowywanie wniosków o uzyskanie środków finansowych z programów pomocowych krajowych i zagranicznych.
- Nadzorowanie realizacji, rozliczanie i promocja projektów.
- Opracowywanie planów remontów kapitalnych, bieżących i konserwacji budynków nieprzekazanych w trwały zarząd jednostek organizacyjnych powiatu (z wyłączeniem budynku Starostwa).
- Przeprowadzanie przeglądów okresowych, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych budynków nieprzekazanych w trwały zarząd jednostek organizacyjnych powiatu (z wyłączeniem budynku Starostwa).
- Ochrona sieci drogowej oraz prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym.
- Sporządzanie informacji o zadrzewieniach oraz przekazywanie ich Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
- Przygotowanie planów w zakresie: budowy, przebudowy i remontów dróg, utrzymania dróg.
- Współdziałanie z innymi podmiotami w zarządzaniu drogami.
- Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
- Przeprowadzanie procedur związanych z odszkodowaniami spowodowanymi na drogach powiatowych.
Kucharczyk Robert
Woźniak Damian
- - - - Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych.
- Koszenie poboczy i rowów wzdłuż dróg powiatowych.
- Wycinka drzew i krzaków wzdłuż dróg powiatowych.
- Równanie, ścinanie i uzupełnianie poboczy.
- Malowanie barier i poręczy mostowych na mostach zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych.
- Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-15 14:47:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2016-05-11 10:10:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki