Nieruchomości - przetargi

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego położonej w miejscowości Podgórki, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie. (dz. nr 189/57, 189/55 , 189/56, 189/54, 189/59)

Ogłoszenie o III  przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego położonej w miejscowości Podgórki, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie. (dz. nr 189/61)

Informacja o III i II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego położonej w miejscowości Podgórki, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie.

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, położonej w jednostce ewidencyjnej 321302_1-Sławno, obrębie 0002-02, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 335.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze utnego przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków i budowli na granie posadowionych, stanowiących przedmiot odrębnej własności - działka nr 795/15 obr. 2 Miasto Sławno

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego położonej w miejscowości Podgórki, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, położonej w Sławnie, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie.

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość na działce nr 335, obręb 0002-02, jednostka ewidencyjna 321302_1-Sławno

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Obręb 02 m. Sławno, dz. nr 357/19, o pow. 64 m2, Kw KO1E/00013787/2

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego - działka nr 189/61 (Bi, Bz) położonej w miejscowości Podgórki, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie.

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego położonej w miejscowości Podgórki, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie.

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego, działka nr 297/2 o pow. 0,0735 ha, położona w jednostce ewidencyjnej 321303_2-Darłowo, obręb 0006-Dąbki, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr KO1K/00091586/9

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego, położonych w jednostce ewidencyjnej 321304_2-Malechowo, obręb 0020-Podgórki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr: 189/57; 189/54; 189/55; 189/56; 189/59.

Zarządzenie Nr 66/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 listopada 2012 r. W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego, położonych w jednostce ewidencyjnej 321304_2-Malechowo, obręb 0020-Podgórki.

Informacja na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Starosta Sławieński podaje do publicznej wiadomości wynik z przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego - przetarg Przystawy.

Informacja na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Starosta Sławieński podaje do publicznej wiadomości wynik z przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - dzierżawa Noskowo.

Zarządzenie Nr 51/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 03 września 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 47/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 46/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności dla działek położonych w miejscowości Bylica

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Starosta Sławieński ? wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przeznacza do sprzedaży następujące nieruchomości

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Starosta Sławieński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przeznacza do sprzedaży następujące nieruchomości

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Starosta Sławieński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przeznacza do sprzedaży następujące nieruchomości

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Starosta Sławieński  wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przeznacza do sprzedaży następujące nieruchomości

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym drodze zamiany

INFORMACJA. Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Starosta Sławieński podaje do publicznej wiadomości wynik z przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarząd Powiatu zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przeznacza do sprzedaży następujące nieruchomości

INFORMACJA. Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Starosta Sławieński podaje do publicznej wiadomości wynik z przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Sławieński zgodnie z art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) § 1, § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108; z 2009 r. nr 55, poz. 450) ogłasza, że w dniu 19 lipca 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój nr 57 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną nr 798 (B-RIV) o pow. 0,05 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Warszkowo, gmina Sławno, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KO1E/00019033/4

Zarząd Powiatu w Sławnie ogłasza, że w dniu 05 lipca 2011 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój nr 57 odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 357/17 o powierzchni 0,1912 ha, położona w jednostce ewidencyjnej 321302_1 Sławno, obręb 0002-02 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sławnie prowadzi księgę wieczystą Nr KO1E/00015032/9

Starosta Sławieński zgodnie z art. 38 ust. 1 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323), § 1, § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz .U. Nr 207, poz. 2108; z 2009 r. Nr 55, poz. 450) ogłasza, że w dniu 29 czerwca 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, odbędzie się drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie 0017-Naćmierz, jednostka ewidencyjna 321305_2 ? Postomino

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Sławieński podaje do publicznej wiadomości wynik z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

Starosta Sławieński zgodnie z art. 38 ust. 1 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323), § 1, § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz .U. Nr 207, poz. 2108; z 2009 r. Nr 55, poz. 450) ogłasza, że w dniu 15 kwietnia 2011 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój nr 57 odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie 0017-Naćmierz, jednostka ewidencyjna 321305_2 ? Postomino

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 357/17 o powierzchni 0,1912 ha, położona w jednostce ewidencyjnej 321302_1 Sławno, obręb 0002-02 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sławnie prowadzi księgę wieczystą Nr KO1E/00015032/9. Działka będąca przedmiotem przetargu znajduje się przy ulicy Sempołowskiej, nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej poprzez dz. nr 358/6.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gminie Sławno, obręb Radosław powiat sławieński, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gminie Postomino, obręb Naćmierz powiat sławieński, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 23:33:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2013-11-20 14:29:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki