Druki do pobrania

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO

Wniosek (prośba) o przywrócenie terminu

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) (wersja edytowalna)
 2. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)
 3. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) (wersja edytowalna)
 4. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
 5. Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
 6. Załącznik do wniosku zgłoszenia rozbiórki / wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (wersja edytowalna)
 7. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 8. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7) (wersja edytowalna)
 9. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8) (wersja edytowalna)
 10. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9) (wersja edytowalna)
 11. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11) (wersja edytowalna)
 12. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) (wersja edytowalna)
 13. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
 14. Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu (wersja edytowalna)
 15. Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego
 16. Zaświadczenie o ostateczności decyzji
 17. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
 18. Zgoda na przepisanie pozwolenia na budowę
 19. WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ NA SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE zadań realizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 20. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z zamierzoną inwestycją
 21. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
 22. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu
 23. Wniosek o rejestrację zwierząt
 24. Oświadczenie do obiektu tymczasowego
 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
 26. Wniosek o pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
 27. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14) (wersja edytowalna)
 28. Informacja uzupełniającą zawierającą dane kolejnych inwestorów i nieruchomości, adresy skrzynek epuap (wersja edytowalna)
 29. Zgłoszenie wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Załączniki:

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu sławieńskiego
 2. Sprawozdanie z wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie powiatu sławieńskiego

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

 1. Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 2. Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 3. Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego
 4. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe
 5. Wniosek o zwrot rencistówki
 6. Wniosek o zwrot gruntu pod budynkami
 7. Sprzedaż gruntów na rzecz użytkownika wieczystego:
  - Informacja o zasadach sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie Działu VIa przepisów epizodycznych dotyczących roszczeń o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (wersja edytowalna)

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII i KATASTRU

Narady Koordynacyjne:

 1. Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci (edytowalny)

Geodezja i Kartografia:

 1. Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
 2. Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej gruntów i budynków P+P1
 3. Wniosek o udostępnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) P+P2
 4. Wniosek o udostępnienie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) P+P3
 5. Wniosek o udostępnienie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) P+P4
 6. Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości P+P5
 7. Wniosek o udostępnienie raportu tworzonego na podstawie bazy danych EGiB P+P6
 8. Wniosek o udostępnienie innych materiałów P+P7
 9. Wniosek wydanie decyzji zatwierdzającej klasyfikacje gruntów
 10. Wniosek o założenie konta w do portalu geodety - Zasady udostępniania konta w systemie WebEWID
 11. Wniosek o założenie konta do portalu rzeczoznawcy
 12. Wniosek o założenie konta do komornika
 13. Wniosek o założenie konta do portalu narada koordynacyjna
 14. Wniosek o założenie konta do portalu projektanta
 15. Wniosek o założenie konta do Rejestrów IntraEWID – EGIB
 16. Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

       Prawa jazdy:

 1. Wniosek o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), zgoda rodziców osoby poniżej 18 lat
 2. Wniosek o wydanie prawa jazdy - wniosek (wymiana, zwrot zatrzymanego, przywrócenie cofniętego uprawnienia, kwalifikacja zawodowa, wydanie międzynarodowego prawa jazdy)
 3. Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy, oświadczenie o utracie prawa jazdy

       Rejestracja pojazdów:

 1. Wniosek o rejestrację, rejestrację czasową, wyrejestrowanie pojazdu - wniosek
 2. Zgłoszenie zbycia (sprzedaż, darowizna) pojazdu - zgłoszenie
 3. Wydanie wtórnika utraconej tablicy rejestracyjnej - wniosek, oświadczenie o utracie, oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli
 4. Wydanie wtórnika zniszczonej tablicy rejestracyjnej - wniosek, oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli
 5. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik - wniosek
 6. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego - wniosek, oświadczenie o utracie, oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli
 7. Wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsc na termin kolejnego badania technicznego - wniosek, oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli
 8. Pełnomocnictwo do załatwienia sprawy
 9. Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję / inspekcję transportu drogowego - wniosek
 10. Wniosek o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym (hak, gaz, L, taxi, VAT, CIT, PIT, pojemność silnika, rodzaj paliwa, rodzaj pojazdu) - wniosek
 11. Oświadczenie o zakupie pojazdu przez małżonków ze wspólnych środków finansowych
 12. Oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu bez tablic rejestracyjnych
 13. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
 14. Wniosek o wydanie kserokopii dowodu rejestracyjnego lub zaświadczenia potwierdzającego rejestrację pojazdu
 15. Oświadczenie - rejestracja warunkowa
 16. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

     Transport:

 1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - wniosek, oświadczenie osoby zarządzającej transportem, oświadczenie baza eksploatacyjna, oświadczenie kierowcy, oświadczenie o niekaralności, wykaz pojazdów - przewóz rzeczywykaz pojazdów - przewóz osób
 2. Licencja w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem o liczbie miejsc od 8 do 9 - wniosek, oświadczenie osoby zarządzającej transportem, oświadczenie kierowcy, oświadczenie o niekaralności, wykaz pojazdów - przewóz rzeczywykaz pojazdów - przewóz osób
 3. Licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy - wniosek, oświadczenie osoby zarządzającej transportem, oświadczenie o niekaralności,
 4. Wydanie dodatkowego wypisu lub wtórnika wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika lub licencji - wniosek,
 5. Zaświadczenie potwierdzające wykonywanie przewozów na potrzeby własne - wniosek, oświadczenie o zatrudnianiu kierowców, wykaz pojazdów - przewóz rzeczywykaz pojazdów - przewóz osób,
 6. Wydanie dodatkowego wypisu lub wtórnika wypisu z zaświadczenia na przewozy własne - wniosek, wykaz pojazdów - przewóz rzeczywykaz pojazdów - przewóz osób,
 7. Wydanie zaświadczenia o wykazanej zdolności finansowej do licencji wspólnotowej,
 8. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego,
 9. Wydanie zezwolenia na przewozy regularne - wniosek
 10. Wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne - wniosek
 11. Pełnomocnictwo do załatwiania spraw

     Pozostałe sprawy:

 1. Wniosek o wydanie uprawnień diagnosty samochodowego
 2. Wniosek o zmianę zakresu uprawnienia diagnosty samochodowego
 3. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców nauki jazdy
 4. Zawiadomienie o prowadzeniu szkolenia w OSK
 5. Wniosek o przedłużenie lub wymianę legitymacji instruktora nauki jazdy
 6. Wniosek o wydanie zezwolenia kat. I na przejazd pojazdu nienormatywnego
 7. Wniosek o wydanie zezwolenia kat. II na przejazd pojazdu nienormatywnego
 8. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 9. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 10. Zawiadomienie o wprowadzeniu stałej lub czasowej organizacji ruchu drogowego
 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

WYDZIAŁ DRÓG I INFRASTRUKTURY

WSZYSTKIE WNIOSKI ZWIĄZANE Z ZAJĘCIEM PASA DROGOWEGO NALEŻY SKŁADAĆ Z 30 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM !
 1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej.
 2. Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego (reklama).
 3. Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego (obiekt handlowy lub usługowy).
 4. Wniosek o wydanie zgody na umieszczenie urządzenia obcego.
 5. Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego (roboty drogowe).
 6. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji inwestycji (przebiegu trasy).
 7. Wniosek o wycinkę drzew.
 8. Wniosek o wypłatę odszkodowania.
 9. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Sławieńskiego
 2. Wniosek o wykreślenie z Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Sławieńskiego
 3. WZÓR Protokołu z Zebrania Założycielskiego
 4. WZÓR Uchwały o powołaniu Klubu
 5. Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Sławieńskiego składu Zarządu Klubu
 6. Wniosek o dokonanie w Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Sławieńskiego zmiany składu Zarządu Klubu
 7. Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego
 8. Wniosek do Zarządu Powiatu o dofinansowanie (objęcie patronatem)
   

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-30 01:01:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2024-04-04 08:29:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki