WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, przyjmowania zgłoszeń budowy i rozbiórki obiektów, udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów, rejestrowania dzienników budów oraz zajmuje się realizacją zadań z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony gruntów rolnych, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki morskiej i leśnej opracowaniem planu operacyjnego ochrony przed powodzią.

Wydział przyjmuje interesantów w godzinach: 8.00 - 14.00.

naczelnik nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności

Grażyna Stachowicz
(Naczelnik)

23 0598106423
wew. 423

g.stachowicz@powiatslawno.pl

 • nadzór nad pracownikami wydziału
 • ustalanie na żądanie poszkodowanego w drodze decyzji odszkodowania,  w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku  z ochroną zasobów środowiska,
 • przygotowywanie dokumentów w celu utworzenia przez radę powiatu obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływa na środowisko,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 • ustalanie w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
 • wydawanie na wniosek prowadzącego instalację pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wygaszanie, cofanie i ograniczanie wydawanych pozwoleń według zasad określonych w ustawie,
  przygotowywanie decyzji zobowiązującej prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
 • nakładanie w drodze decyzji na podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałującego na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu,
 • opiniowanie w zakresie ochrony środowiska przedsięwzięć, których inwestorzy ubiegają się o dofinansowanie z funduszy ekologicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,
 • przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
 • przygotowywanie nakazów wykonania dodatkowych prac pomiarowych,
 • wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych,
 • przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
 • wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
 • przygotowywanie nakazów przeprowadzenia pomiarów oraz sporządzenia albo uzupełnienia dokumentacji na koszt przedsiębiorcy w przypadku gdy przedsiębiorca nie prowadzi uaktualnianej dokumentacji mierniczo-geologicznej,
 • realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad służbą mierniczo-geologiczną w zakresie pomiarów wykonywanych na potrzeby zakładu.
 
pracownicy wydziału nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Adam Poprawski
(inspektor)
24 0598106424
wew. 424
srodowisko@powiatslawno.pl
 • zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej,
 • wzywanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem w określonym terminie, a jeżeli niezgodności nie zostaną usunięte odmawianie w drodze decyzji, jego zatwierdzenia,
 • wydawanie na wniosek spółki lub zainteresowanego zakładu decyzji  w sprawie włączenia zakładu do spółki,
 • ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki od osób, które nie są członkami spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem uchwał spółki wodnej pod kątem zgodności z prawem lub statutem, łącznie z jej rozwiązaniem i powołaniem zarządu komisarycznego w przypadku powtarzającego się naruszania prawa lub statutu,
 • wydawanie decyzji w sprawie wyznaczenia likwidatora i ustalenie jego wynagrodzenia w przypadku upływu terminu, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, a walne zgromadzenie nie wybrało nowego zarządu,
 • występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu
Katarzyna Gut
(inspektor)
24 0598106424
wew. 424
k.gut@powiatslawno.pl
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 • wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 • rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
 • przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.
 • prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
 • przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchnicznej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
 • prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntu zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
 • przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
 • przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub decyzji zezwalającej na wyłączenie,
 • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
 • prowadzenie rejestru zwierząt chronionych, przetrzymywanych lub hodowanych na terenie powiatu i przyjmowanie wniosków o rejestrację tych zwierząt oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru,
 • wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem reproduktora do rozrodu naturalnego na czas określony,
 • współpraca z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną.

Monika Górzyńska
(z-ca Naczelnika)

25 0598106425
wew. 425
m.gorzynska@powiatslawno.pl 
 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem
  przepisów prawa budowlanego, w szczególności:
  - zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania   przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  - zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  - właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane, a w szczególności:
  - zatwierdzanie projektów budowlanych,
  -  udzielanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub rozbiórki oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • wnoszenie sprzeciwu w sprawie budowy lub rozbiórki oraz wykonywania robót budowlanych wymagających zgłoszenia,
 • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
 • nakładanie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia o zamiarze budowy lub rozbiórki oraz wykonywaniu robót budowlanych,
 • uzgadnianie projektowych rozwiązań obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:                                               
  - linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  - przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
 • udzielanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 • uchylanie decyzji pozwolenia na budowę,
 • wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji pozwolenia na budowę,
 • przyjmowanie zgłoszeń lub udzielanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń lub obiektów,
 • wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu,
 • nakładanie obowiązku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,
 • nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego na budowie,
 • prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia lub odmowy zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
 • rejestrowanie dzienników budów,
 • rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
 • współdziałanie z organami nadzoru budowlanego,
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania gmin na terenie powiatu i planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego lokalI mieszkalnych dla celów dodatku mieszkaniowego,
 • poświadczanie oświadczeń wykonania robót budowlanych dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.
Tomasz Białkowski
(inspektor)
25 0598106425
wew. 425
t.bialkowski@powiatslawno.pl

 

Grzegorz Włoszek (pomoc administracyjna)

26 0598106426
wew. 426
g.wloszek@powiatslawno.pl
Janina Częścik
(podinspektor)
26 0598106426
wew. 426
j.czescik@powiatslawno.pl
Małgorzata Ollik-Szczesik
(podinspektor)
27 0598106427
wew. 427
m.ollik@powiatslawno.pl
Magdalena Golec
(podinspektor)
27 0598106427
wew. 427
m.sitkiewicz@powiatslawno.pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 14:31:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Poprawski Adam
(2023-12-01 12:06:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki