☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

zajmuje się organizacją powiatowych bibliotek publicznych, organizacją szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych, organizacją placówek oświatowo–wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacją powiatowych instytucji kultury, organizacją opieki nad zabytkami, opracowywaniem planu ochrony zabytków, prowadzeniem spraw z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych.
naczelnik nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Katarzyna Podgórska-Jaszczur 18 598106418
wew. 418
k.jaszczur@powiatslawno.pl
 
 
pracownicy wydziału nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
 Katarzyna Dąbrowska 19

598106419

k.dabrowska@powiatslawno.pl  

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. W zakresie edukacji:
1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidowaniem publicznych placówek systemu oświaty, w tym w szczególności: szkół ponadgimnazjalnych, sportowych i mistrzostwa sportowego, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, placówek oświatowo – wychowawczych i poradni psychologiczno – pedagogicznych,
2) zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
3) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
4) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru merytorycznego i finansowego nad działalnością szkoły lub placówki,
5) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,
6) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem lub odwoływaniem przez dyrektora szkoły lub placówki ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
7) przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu,
8) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i likwidowaniem niepublicznych szkół i placówek systemu oświaty przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
9) określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
10) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
11) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
12) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
13) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny   w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji zajęć kierowników placówek i innych nauczycieli a także ustalania tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
14) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów,
15) wdrażanie zadań wynikających z przepisów o systemie informacji oświatowej oraz prowadzenie baz danych oświatowych,
16) wdrażanie i prowadzenie komputerowego systemu zarządzania oświatą w oparciu o zbiorczy arkusz organizacyjny,
17) prowadzenie ewidencji oraz spraw związanych z wnioskami pomocowymi szkół i placówek oświatowych,
18) analiza, przetwarzanie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących oświaty,
19) przygotowywanie propozycji ustalania warunków i zasad wynagradzania nauczycieli oraz dokonywanie analiz  tychże wydatków,
20) prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
21) przygotowywanie propozycji planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz maksymalnej kwoty dofinansowania,
22) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem wychowanków do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
23) wnioskowanie o przyznanie nagród dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych powiatu,
24) opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,


2. W zakresie opieki nad zabytkami:
1) przygotowywanie powiatowych programów opieki nad zabytkami oraz współudział w opracowaniu powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
2) nadzór nad ewakuacja i zabezpieczeniem zabytków które zostały do tego zakwalifikowane w planie ochrony zabyktów na wypadek konfliktu zbrojego i sytuacji kryzysowych
3) oznakowywanie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz ustanawianie społecznych opiekunów zabytków,
4) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu sławieńskiego.

3. W zakresie pomocy społecznej:
1) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem
i likwidowaniem całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
2) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją programów naprawczych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
3) prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad działalnością całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
4) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków
i koordynowanie zadań w ramach realizacji programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną,
5) współdziałanie w zakresie zatrudniania i zwalniania kierowników placówek pomocy społecznej,
6) współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i jednostkami pomocy społecznej,
7) nadzór merytoryczny nad Powiatowym Urzędem Pracy w Sławnie,
8) załatwianie spraw związanych z udzielaniem pomocy dla repatriantów i członków rodzin przybywających z nimi do Rzeczypospolitej Polskiej.


4. W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:
1) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i realizacją planu wydatków ze środków PFRON,
2) prowadzenie dokumentacji związanej z udzieloną pomocą ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej,
3) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej z wydatkowania środków PFRON,
4) realizacja programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5) obsługa kancelaryjno – techniczna Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-15 10:03:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2018-12-04 08:30:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 753610