☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

 

zapewnia sprawną organizację, funkcjonowanie oraz obsługę techniczną i ochronę Starostwa, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków, udostępnia obywatelom informacje dotyczące działań Starostwa, prowadzi sprawy kadrowe i szkoleniowe pracowników Starostwa
naczelnik nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Ewa Tomella - Czajkowska 30 0598106440
wew. 440
e.czajkowska@powiatslawno.pl - kierowanie wydziałem
- inicjowanie opracowywania projektów niezbędnych uchwał Rady i Zarządu i ich realizacja
- współpraca w przygotowywaniu dokumentacji zamówień publicznych
- przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków
- opracowywanie planów, dokumentów i analiz dotyczących spraw obronnych
- prowadzenie działalności kontrolnej
- udostępnianie obywatelom protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu
 
pracownicy wydziału nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności

Elżbieta Pietrasik
(inspektor)

29  0598106429
wew. 429 
e.pietrasik@powiatslawno.pl

- prowadzenie ewidencji zbiorów
- przechowywanie protokołów kontroli zewnętrznej i prowadzenie ksiąg kontroli
- prowadzenie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi, imiennymi i tablicami urzędowymi
- prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków
- prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym
- gospodarka taborem samochodowym
- przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych
- wysyłka korespondencji i przesyłek

Małgorzata Kijo
(inspektor)

44

0598106444

wew.444

m.kijo@powiatslawno.pl

- obsługa Rady I Komisji Rady,
- gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych  dla pracy Rady i Komisji,
- przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady I komisji,
- protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
- prowadzenie rejestru, uchwał  Rady, wniosków i opinii Komisji, interpelacje i zapytania radnych,
- przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem,
- przesyłanie organom nadzoru uchwał Rady,
- udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
- udostępnianie obywatelom protokołów posiedzeń Rady Powiatu i jej Komisji oraz uchwał Rady w trybie określonym w Statucie Powiatu Sławieńskiego
- prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwał Rady Powiatu,
- koordynowanie prac związanych z opublikowaniem materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i kontrola ich terminowego zamieszczania,
- prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków oraz przygotowywaniem projektów odpowiedzi na nie
- przygotowywanie informacji podlegających udostępnieniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
- prowadzenie spraw związanych  z organizacją i obsługą posiedzeń Zarządu
- przygotowywanie projektów uchwał Zarządu
- udostępnianie zainteresowanym protokołów posiedzeń oraz uchwał Zarządu Powiatu w trybie określonym w Statucie Powiatu Sławieńskiego
- przygotowywanie Informacji z realizacji uchwał i ustaleń Zarządu
- przygotowywanie projektu Sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działań Zarządu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu
- koordynowanie prac dotyczących przygotowań i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd
- koordynowanie prac związanych z opublikowaniem materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i kontrola ich terminowego zamieszczania
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wnioski komisji i rady oraz wnioski i postulaty mieszkańców
- prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków oraz przygotowywaniem   projektów odpowiedzi na nie
- przygotowywanie informacji podlegających udostępnieniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Katarzyna Kasiak
(inspektor)

29  0598106429
wew. 429
k.kasiak@powiatslawno.pl - wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji
- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność organizacji pozarządowych
- koordynacja bieżących kontaktów pomiędzy samorządem powiatowym i sektorem pozarządowym
- przyjmowanie, analiza i ewidencjonowanie wniosków organizacji pozarządowych o przyznanie środków finansowych oraz przygotowywanie projektów umów i kontraktów na realizację zadań przez organizacje pozarządowe
- kontrola wykorzystania dotacji i realizacji kontraktów
- obsługa kancelaryjna starostwa
- udzielanie kompleksowych informacji klientom o rodzaju, miejscu i trybie załatwianych spraw
- obsługa centrali i zapewnienie łączności telefonicznej i telefaksowej

 Piotr Oleksiak
(starszy informatyk)

 35 0598106462
wew. 462
 p.oleksiak@powiatslawno.pl - planowanie rozwoju systemów informatycznych
- koordynacja szkoleń pracowników w zakresie obsługi oprogramowania
- koordynowanie inwestycji w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i budowy sieci informatycznych
- prowadzenie strony BIP
- aktualizacja strony internetowej starostwa
- ochrona bazy danych starostwa
Szynkowski Paweł
(informatyk)
35 0598106435
wew. 435
admin@powiatslawno.pl - planowanie rozwoju systemów informatycznych
- koordynacja szkoleń pracowników w zakresie obsługi oprogramowania
- koordynowanie inwestycji w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i budowy sieci informatycznych
- prowadzenie strony BIP
- aktualizacja strony internetowej starostwa
- ochrona bazy danych starostwa

 Grażyna Mazur
(inspektor)

BOI  0598106434
wew. 434
g.mazur@powiatslawno.pl - powielanie dokumentów i pism
- prowadzenie ewidencji sprzętu biurowego
- przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu
- planowanie remontów
- prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia mienia starostwa
- zabezpieczanie i aktualizowanie informacji wizualnej dla interesantów
- wystawianie faktur VAT związanych z użytkowaniem pomieszczeń starostwa
- obsługa kancelaryjna starostwa
- udzielanie kompleksowych informacji klientom o rodzaju, miejscu i trybie załatwianych spraw
- obsługa centrali i zapewnienie łączności telefonicznej i telefaksowej

 Weronika Stafaniak 
(inspektor)

42   0598106491
wew. 491 
starosta@powiatslawno.pl - prowadzenie sekretariatu starosty
- przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski i prowadzenie ich rejestru
- archiwizowanie publikacji prasowych i innych materiałów
- prowadzenie biblioteki starostwa
- obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów eKancelaria

Justyna Kawałek
(podinspektor)

BOI  0598104904
wew. 434 
- - obsługa kancelaryjna starostwa
- udzielanie kompleksowych informacji klientom o rodzaju, miejscu i trybie załatwianych spraw
- obsługa centrali i zapewnienie łączności telefonicznej i telefaksowej

 
BOI  0598104904
wew. 434
  - obsługa kancelaryjna starostwa
- udzielanie kompleksowych informacji klientom o rodzaju, miejscu i trybie załatwianych spraw
- obsługa centrali i zapewnienie łączności telefonicznej i telefaksowej

 Tadeusz Diak
(konserwator)

portiernia - - - konserwacja i naprawa urządzeń
- drobne remonty stolarskie, ślusarskie, malarskie i hydrauliczne
- zabezpieczenie mienia starostwa
- utrzymanie ładu i porządku  na terenie starostwa

 Rafał Stefanowski
(kierowca)

portiernia  - - - zabezpieczenie mienia starostwa przed kradzieżą i zniszczeniem
- utrzymanie samochodu służbowego w sprawności technicznej
- obsługa samochodu służbowego
- utrzymanie czystości samochodu służbowego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-15 12:16:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2020-01-28 10:44:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 753610