☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 

Prowadzi sprawy z zakresu obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Do zadań wydziału należy:

1. W zakresie spraw obywatelskich:
1) przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
2) udział w organizacji obchodów rocznicy związanej z walkami o niepodległość,
3) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
4) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym,
5) obsługa kancelaryjno-techniczna Powiatowej Rady Kombatantów.

2. W zakresie spraw obronnych:
1) realizacja wytycznych  Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie doskonalenia systemu obronnego i szkolenia obronnego,
2) koordynowanie prac związanych z planowaniem obronnym na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, obejmującym:
a) Plan operacyjny funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny we współpracy z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Starostwa,
b) Plan przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
c) Dokumentację głównego stanowiska kierowania Starosty we współpracy z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Starostwa,
3) prowadzenie spraw wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS),
4) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Stałego Dyżuru Starosty,
5) realizacja przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową,
6) organizacja i koordynowanie przebiegu akcji kurierskiej na terenie powiatu,
7) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
8) kontrola wykonywania zadań obronnych.

3. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1) podejmowanie  działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego,
b) realizacja zaleceń do powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,
d) przedstawienie Staroście do zatwierdzenia gminnych planów zarządzania kryzysowego,
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu,
5) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
6) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
7) realizacja zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
8) organizowanie pracy i obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych zespołów powoływanych przez Starostę w celu realizacji zadań zarządzania kryzysowego,
9) utrzymywanie w stałej gotowości do działania systemu łączności radiotelefonicznej.

4. W zakresie obrony cywilnej:
1) realizacja wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego-Szefa Obrony Cywilnej Województwa,
2) opracowywanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu dla Szefów Obrony Cywilnej Gmin,
3) opracowywanie i aktualizacja  planu obrony cywilnej powiatu,
4) opiniowanie planów obrony cywilnej gmin,
5) opracowywanie powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
6) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
7) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
8) opracowywanie planu i koordynowanie ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie powiatu,
9) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
10) prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu obrony cywilnej.

5. W zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego:
1) obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
2) współdziałanie w zakresie realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-15 15:17:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2013-05-15 15:18:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 753610