Zarządzenia Starosty Sławieńskiego z 2006 r.

1/06 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie powiatu sławieńskiego obowiązującego w 2005 roku

2/06 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Sławnie, na wniosek Przewodniczącego

3/06 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

4/06 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

5/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2002 Starosty Sławieńskiego z dnia 2 października 2002 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

6/06 w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Sławieńskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

7/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/06 Starosty Sławieńskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie, na wniosek Przewodniczącego

8/06 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami

9/06 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

10/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/04 Starosty Sławieńskiego z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

11/06 w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie

12/06 w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie

13/06 w sprawie powołania komisji stypendialnej do sporządzenia listy uczniów Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie uprawnionych do otrzymania stypendium za rok szkolny 2005/2006w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 - 2008

14/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie

15/06 w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie

16/06 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Sławnie

17/06 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Kierownika Samodzielnego Referatu ds. Rozwoju Powiatu

18/06 w sprawie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

19/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Przebudowa ulicy Okrężnej w Darłowie" współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Działania 3.1. ZPORR

20/06 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, w celu przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

21/06 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Samodzielnym Referacie ds. Rozwoju Powiatu

22/06 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie

23/06 w sprawie ustalenia Procedur naboru na wolne stanowiska urzędnicze

24/06 zmieniające Zarządzenie Nr 32/03 Starosty Sławieńskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie Zakładowych zasad (polityki) rachunkowości

25/06 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 10:28:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 10:35:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki