☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Starosty Sławieńskiego z 2007 r.

1/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w palcówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie powiatu sławieńskiego obowiązującego w 2007 r.

2/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Sławnie

3/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Powiatowi Sławieńskiemu kredytu długoterminowego

4/07 w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

5/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

6/07 w sprawie zasad organizowania podróży służbowych pracowników

7/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Sławnie

8/07 w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

9/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ocieplenie kotłowni w Pogotowiu Opiekuńczym w Sławnie

10/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2002 Starosty Sławieńskiego z dnia 2 października 2002 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

11/07 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

12/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

13/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Sławnie

14/07 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

15/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sławieńskiego

16/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Prawnego

17/07 w sprawie określenia składu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

18/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Głównego Księgowego

19/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

20/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

21/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

22/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu

23/07 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków pracodawców starających się o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy oraz przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej

24/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Sławnie

25/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 0545Z Popiołowo- Żukowo" współfinansowanej z EFOR i budżetu państwa w ramach Działania 3.1. ZPORR

26/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

27/07 w sprawie szkolenia okresowego pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powołania komisji sprawdzającej przyswojenie przez uczestników szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia

28/07 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

29/07 w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów używania służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

30/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów

31/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

32/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów

33/07 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Sławnie

34/07 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji kasowej", ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania oraz wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania i odpisywania dokumentów księgowych

35/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/04 Starosty Sławieńskiego z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

36/07 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 32/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów

37/07 Zmieniające Zarządzenie Nr 8/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

38/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

39/07 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

40/07 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14000 euro.

41/07 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy Komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na remont Sali sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie.

42/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia.

43/07 w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

44/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

45/07 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych

46/07 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego z odprowadzeniem wód deszczowych do kanalizacji miejskiej w Pogotowiu Opiekuńczym w Sławnie.

47/07 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Dróg

48/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/04 Starosty Sławieńskiego z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

49/07 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu "Laury Starosty Sławieńskiego”

50/07 w sprawie ustalenia składu Kapituły Konkursu "Laury Starosty Sławieńskiego"

51/07 w sprawie powołania zespołu ds. przekształcenia Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie w wielofunkcyjną placówkę specjalistyczno-socjalizacyjną z zachowaniem funkcji interwencyjnej

52/07 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 10/2002 Starosty Sławieńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie oraz jego Przewodniczącego

53/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

54/07 w sprawie powołania zespołu do spraw oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Sławnie

55/07 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sławnie"

56/07 w sprawie powołania komisji, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Sławnie

57/07 w sprawie ustalenia na 2008 r. stawek za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczania kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 10:39:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 11:26:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 761039