☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Starosty Sławieńskiego z 2008 r.

1/08 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2002 Starosty Sławieńskiego z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie powołania, na wniosek Przewodniczącego, pozostałych członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie

3/08 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

4/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie powiatu sławieńskiego obowiązującego w 2008 r.

5/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2002 Starosty Sławieńskiego z dnia 2 października 2002 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

6/08 zmieniające zarządzenie Nr 11/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 23 marca 2007r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

7/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Remont sali sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie”

8/08 w sprawie określenia zasad i sposobu wprowadzania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sławnie

09/08 w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych

10/08 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Starostwie Powiatowym w Sławnie

11/08 w sprawie ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sosobu rozliczania oraz wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych

12/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia zwycięzcy Konkursu na logo Powiatu Sławieńskiego

13/08 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 51/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie powołania zespołu ds. przekształcenia Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie w wielofunkcyjną placówkę specjalistyczno-socjalizacyjną z zachowaniem funkcji interwencyjnej

14/08 zmieniające zarządzenie Nr 29/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów używania służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

15/08 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Sławnie

16/08 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny

17/08 w sprawie wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi i parkowania pojazdów usuniętych

18/08 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

19/08 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą, odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowę istniejących miejsc postojowych przy Starostwie Powiatowym w Sławnie i budowę chodnika.

20/08 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

21/08 w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sławnie

22/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków pracodawców starających się o refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy oraz przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej

23/08 w sprawie ustalenia dnia 23 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie

24/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/08 Starosty Sławieńskiego z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Sławnie

25/08 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na obsługę bankową budżetu Powiatu Sławieńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych

26/08 w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Sławnie

27/08 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

28/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 02/2006 Starosty Sławieńskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie na wniosek Przewodniczącego

29/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków pracodawców starających się o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy oraz przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej zmienionego Zarządzeniem Nr 22/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.

30/08 w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

31/08 w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

32/08 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na znakowanie ruchomych obiektów zabytkowych w powiecie sławieńskim.

33/08 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

34/08 w sprawie unieważnienia naboru w Wydziale Komunikacji i Dróg

35/08 zmieniające Zarządzenie Nr 11/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zmienione Zarządzeniem Nr 6/08 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 lutego 2008 r.

36/08 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie kompleksu boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”.

37/08 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Dróg.38/08

zmieniające Zarządzenie Nr 4/08 Starosty Sławieńskiego z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu sławieńskiego obowiązującego w 2008 r.

39/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Budowa parkingu na ok. 40 miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowa istniejących miejsc postojowych przy Starostwie Powiatowym w Sławnie”.

40/08 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji elektrycznej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Sławnie.

41/08 w sprawie powołania komisji do spraw: opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych,w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

42/08 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w powiecie sławieńskim.

43/08 w sprawie powołania Zespołu Kierowania Obroną Cywilną Powiatu Sławieńskiego.

44/08 w sprawie powołania Powiatowego Podezespołu ds. Ewakuacji Ludności.

46/08 w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

47/08 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na remont części pomieszczeń budynku internatu Zespołu Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie.

48/08 w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

49/08 w sprawie ustalenia dni 31 października lub 10 listopada 2008 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie.

50/08 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie usług geodezyjnych.

51/08 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/08 Starosty Sławieńskiego z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sławnie zmienionego Zarządzeniem Nr 24/08 Starosty Sławieńskiego z dnia 05 maja 2008 r.

52/08 zmieniające Zarządzenie Nr 8/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 02 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zmienione Zarządzeniem Nr 37/07 Starosty Sławieńskiego dnia 22 sierpnia 2007 r.

53/08 w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu "Laury Starosty Sławieńskiego”.

54/08 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Powiatu Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie

55/08 w sprawie powołania Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Sławnie.

56/08 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko rzecznika prasowego w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

57/08 w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie.

58/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie

59/08 w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do spraw przeprowadzenia kontroli problemowej w Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ul. Zamkowa 4.

60/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru ostatecznego robót instalacji wodociągowej poziomej w budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie.

61/08 w sprawie określenia zasad organizacji imprez, konferencji, sympozjów, obchodów uroczystości świąt i rocznic, prezentacji itp. w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

62/08 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu „Laury Starosty Sławieńskiego”

63/08 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Sławnie

64/08 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w trybie zapytania o cenę na sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Sławnie

65/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w powiecie sławieńskim”

66/08 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sławnie

67/08 w sprawie powołania komisji, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

68/08 w sprawie ustalenia regulaminu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy.

69/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Remont części pomieszczeń budynku internatu Zespołu Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie.

70/08 w sprawie ustalenia na 2009 r. stawek za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczania kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.

71/08 w sprawie prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz jednostki organizacyjne Powiatu Sławieńskiego.

72/08 w "Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych".

73/08 w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

74/08 w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego jednostek organizacyjnych Powiatu Sławieńskiego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 11:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 12:01:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 761039