Zarządzenia Starosty Sławieńskiego z 2009 r.

1/09 w sprawie powołania Komisji ds naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami

2/09 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie

3/09 w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do spraw przeprowadzenia kontroli problemowej w Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ul. Zamkowa 4

4/09 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie powiatu sławieńskiego obowiązującego w 2009 r.

5/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę Lotników Morskich w Darłowie

6/09 w sprawie powołania zespołu pomocniczego do opracowania zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Statutu Powiatu Sławieńskiego

7/09 w sprawie powołania zespołu koordynującego działania dotyczące utworzenia Filii w Darłowie Starostwa Powiatowego w Sławnie

8/09 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Sławnie

9/09 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

10/09 w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

11/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Przygotowanie obiektu Zespołu Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie przy ul. Cieszkowskiego 4 do pełnienia funkcji zapasowego miejsca pracy poprzez zamontowanie szaf elektrycznych umożliwiających podłączenie alternatywnego źródła energii – agregatu prądotwórczego”.

12/09 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

13/09 w sprawie powołania powiatowego komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”

14/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2008 Starosty Sławieńskiego z dnia 6 października 2008r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

15/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i ceny ofert złożonych w trybie zapytania o cenę na dostosowanie szczegółowej osnowy poziomej III – ej klasy do przejścia z układu ,,1965/3’’ do PUWG ,,2000/18’’- łącznie z transformacją osnowy pomiarowej oraz ewidencyjnej bazy punktów granicznych do PUWG ,,2000/18’’ dla obszaru Gminy Darłowo i Gminy Malechowo.

16/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi dozoru oraz ochrony obiektów stanowiących mienie Powiatu Sławieńskiego, budynku Starostwa Powiatowego Sławnie oraz boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

17/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sławnie z działalności w 2008 r.

18/09 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów.

19/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 7.700.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2009r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

20/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla potrzeb Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

21/09 w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych OC SWA.

22/09 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie.

23/09 w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw Pomocy Materialnej w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

24/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Szpitala Powiatowego w Sławnie.

25/09 w sprawie powołania Komisji do przeglądu, wydzielenia i wyłączenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” z przeznaczeniem na makulaturę.

26/09 w sprawie powołania Zespołu do opracowania powiatowych planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II i III stopnia.

27/09 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników/dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych.

28/09 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sławnie.

29/09 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

30/09 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sławnie oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

31/09 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno - Prawnym.

32/09 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

33/09 w sprawie „ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania".

34/09 w sprawie ustalenia Procedur naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

35/09 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

37/09 w sprawie okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu sławieńskiego

38/09 w sprawie zmiany planu kont.

39/09 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy, możliwych do wykorzystania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie

40/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją i programami gminnymi.

41/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Przebudowa ulicy Lotników Morskich w Darłowie”.

42/09 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

43/09 w sprawie powołania członków Komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sławnie.

44/09 w sprawie opracowania i wprowadzenia w życie planu operacyjnego ochrony przed powodzią powiatu sławieńskiego.

45/09 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Morskich w Darłowie, ul. Szpitalna 1.

46/09 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

47/09 w sprawie powołania członków Komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo ? Wychowawczej w Sławnie.

48/09 w sprawie powołania członków Komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie.

49/09 w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy oraz wyznaczenia pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

50/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę części przyziemia i piętra budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie ze zmianą sposobu użytkowania na biura Starostwa Powiatowego i Powiatowego Biura Pracy – Etap I.

51/09 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

52/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę części przyziemia i piętra budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie ze zmianą sposobu użytkowania na biura Starostwa Powiatowego i Powiatowego Biura Pracy – Etap I.

53/09 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.

54/09 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

55/09 zmieniające Zarządzenie Nr 71/2008 Starosty Sławieńskiego z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz jednostki organizacyjne Powiatu Sławieńskiego.

56/09 Zmieniające Zarządzenie Nr 43 /07 Starosty Sławieńskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

57/09 w sprawie powołania członków Komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Sławnie.

58/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę części przyziemia i piętra budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie ze zmianą sposobu użytkowania na biura Starostwa Powiatowego i Powiatowego Biura Pracy – Etap I.

59/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo – Żukowo – Łętowo.

60/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo – Żukowo – Łętowo".

61/09 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Morskich w Darłowie, ul. Szpitalna 1

62/09 w sprawie dzierżawy terenu przy Starostwie Powiatowym w Sławnie, stanowiącego własność Skarbu Państwa, ustalenia stawek czynszu dzierżawnego oraz kolejności przydzielania miejsc na handel artykułami związanymi z dniem "Wszystkich Świętych" w 2009 roku.

63/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 0511Z Rusko - Malechowo.

64/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego usługi polegającej na "Przeprowadzeniu audytu Szpitala Powiatowego w Sławnie".

65/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0511Z Rusko - Malechowo".

66/09 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

67/09 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Sławieńskiego.

68/09 w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu "Laury Starosty Sławieńskiego”.

69/09 zmieniające Zarządzenie Nr 66/09 Starosty Sławieńskiego z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

70/09 w sprawie powołania komisji, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

71/09 w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu „Laury Starosty Sławieńskiego”.

72/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Przebudowa części przyziemia i piętra budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie ze zmianą sposobu użytkowania na biura Starostwa Powiatowego i Powiatowego Biura Pracy - Etap I".

73/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

74/09 zmieniające Zarządzenie Nr 39/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy, możliwych do wykorzystania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie

75/09 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2009 r. wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie

76/09 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi dozoru oraz ochrony obiektów stanowiących mienie Powiatu Sławieńskiego, budynku Starostwa Powiatowego Sławnie oraz boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie

77/09 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

78/09 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

79/09 zmieniające Zarządzenie Nr 77/09 Starosty Sławieńskiego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

80/09 zmieniające Zarządzenie Nr 78/09 Starosty Sławieńskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

81/09 w sprawie ustalenia na 2010 r. stawek za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczania kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 12:04:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 12:47:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki