Zarządzenia Starosty Sławieńskiego z 2010 r.

1/10 w sprawie zmiany składu Komisji do likwidacji anulowanych druków uprawnień do kierowania pojazdami, pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, akt kierowców zmarłych oraz pieczątek.

2/10 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

3/10 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu sławieńskiego obowiązującego w 2010 roku.

4/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kontroli technicznej prac geodezyjnych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego na terenie powiatu sławieńskiego.

5/10 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Geodety Powiatowego.

6/10 w sprawie powołania powiatowego komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”.

7/10 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie.

8/10 w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia 33/2009 ustalającego osoby upoważnione do dysponowania i pobierania gotówki.

9/10 zmieniające zarządzenie Nr 7/09 z dnia 12 lutego 2009 r. Staristy Sławieńskiego w sprawie powołania zespołu koordynujacego działania dotyczace utworzenia Filli w Darłowie Starostwa Powiatowego w Sławnie

10/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2002 Starosty Sławieńskiego z dnia 2 października 2002r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

11/10 w sprawie powołania zespołu koordynującego działania dotyczące utworzenia Filii w Darłowie Starostwa Powiatowego w Sławnie.

12/10 w sprawie zasad rozliczania środków budżetowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

13/10 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

14/10 w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie.

15/10 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie.

16/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków pracodawców starających się o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy oraz przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej zmienionego Zarządzeniem Nr 22/08 z dnia 23 kwietnia 2008r. oraz Zarządzeniem Nr 29/08 z dnia 5 czerwca 2008r.

17/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sławnie z działalności w 2009 r.

18/10 zmieniające Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 11/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania oraz wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych.

19/10 w sprawie odwoiania przedstawiciela Powiatu ze skladu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Slawnie.

20/10 w sprawie powolania przedstawiciela Powiatu do skladu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Slawnie.

21/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 0400Z Niemica – Laski na odcinku 5,6 km.

22/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0400Z Niemica – Laski na odcinku 5,6 km”.

23/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego.

24/10 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sławnie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

25/10 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

26/10 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Sławnie.

27/10 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

28/10 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia.

29/10 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

30/10 w sprawie ustalenia Regulaminu odbioru opracowań geodezyjnych i kartograficznych, zleconych przez Starostę, a wykonywanych przez podmioty zewnętrzne.

31/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie.

32/10 zmieniające Zarządzenie Nr 21/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 0400Z Niemica – Laski na odcinku 5,6 km.

33/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę chodników w miejscowościach: Rusko, Pęciszewko i Jeżyce wzdłuż drogi powiatowej nr 0511Z Rusko - Malechowo.

34/10 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

35/10 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Sławnie

36/10 w sprawie wykonania zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa

37/10 zmieniające Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania oraz wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych

38/10 zmieniające Zarządzenie Nr 31/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie.

39/10 zmieniające Zarządzenie Nr 54/09 Starosty Sławieńskiego z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

40/10 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

41/10 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

42/10 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

43/10 w sprawie powołania zespołu projektowego, który na terenie Powiatu Sławieńskiego będzie uczestniczył w realizacji projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”

44/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 8.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2010r.

45/10 uchylony

46/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu biurowego oraz komputerowego do Starostwa Powiatowego w Sławnie.

47/10 w sprawie wprowadzenia "Procedur audytu wewnętrznego", "Karty audytu wewnętrznego" oraz "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego" w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

48/10 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sławnie i jednostkach organizacyjnych powiatu sławieńskiego oraz zasad jej koordynacji.

49/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na założenie i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy dla wybranych obrębów gminy wiejskiej Sławno.

50/10 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Sławnie.

51/10 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

52/10 zmieniające zarządzenie Nr 11/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie powołania zespołu koordynującego działania dotyczące utworzenia Filii w Darłowie Starostwa powiatowego w Sławnie.

53/10 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2010 r.

54/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Żukowo - Łętowo".

55/10 zmieniające Załącznik Nr 5 Wykaz oprogramowań komputerowych, z których korzysta Wydzial Finansow do Zarządzenia Nr 54/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Powiatu Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie

56/10 wprowadzające ,,Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu."

57/10 zmieniające § 8 Zalącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 34/07 z dnia 01 sierpnia 2007r. w sprawie wprowadzenia: ,,Instrukcji kasowej", ,,ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania" oraz ,,wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentow księgowych"

58/10 zmieniające Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustalenia osób upowaznionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania oraz wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych

59/10 zmieniające pkt. V Zalącznika Nr 1 Zasady rachunkowości stosowane w Starostwie Powiatowym w Sławnie do Zarządzenia Nr 54/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Powiatu Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie

60/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego oraz biurowego do Starostwa Powiatowego w Sławnie.

61/10 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

62/10 w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych występujących na terenie powiatu sławieńskiego.

63/10 zmieniające pkt. II ust. 2 Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 54/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r. „w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Powiatu Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego”

64/10 w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Starostwie powiatowym w Sławnie".

65/10 w sprawie zatwierdzenia „Procedur kontroli wydatków ze środków europejskich”.

66/10 w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

67/10 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Starostwie powiatowym w Sławnie.

68/10 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno – Prawnym.

69/10 w sprawie ewidencji zaangażowania środków na wydatki budżetowe.

70/10 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno – Prawnym.

71/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół Morskich w Darłowie.

72/10 w sprawie dzierżawy terenu przy Starostwie Powiatowym w Sławnie, stanowiącego własność Skarbu Państwa, ustalenia stawek czynszu dzierżawnego oraz kolejności przydzielania miejsc na handel artykułami związanymi z dniem "Wszystkich Świętych" w 2010 roku.

73/10 zmieniające Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 11/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania oraz wykazu osób upowaznionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych.

74/10 zmieniające Załącznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 11/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania oraz wykazu osób upowaznionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych.

75/10 zmieniające Zarządzenie Nr 40/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 euro.

76/10 zmieniające Zarządzenie Nr 37/09 Starosty Sławieńskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu sławieńskiego.

78/10 zmieniające Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 11/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustalenia osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych.

79/10 zmieniające Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania oraz wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych.

80/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na konwersję do systemu EWID2007 istniejących danych opisowych i graficznych oraz sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla gminy wiejskiej Sławno.

81/10 w sprawie wprowadzeina Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Sławnie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sławieńskiego.

82/10 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2 a.

83/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 0400Z Niemica - Laski na odcinku 5,6 km".

84/10 w sprawie powołania członków Komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Sławnie.

85/10 w sprawie powołania członków Komisji ds. naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

86/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

87/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2010 Starosty Sławieńskiego z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sławnie i jednostkach organizacyjnych powiatu sławieńskiego oraz zasad jej koordynacji.

88/10 w sprawie powołania dwóch niezależnych zespołów spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie w celu przeprowadzenia kontroli składu kart w zakresie zgodności z ustaloną treścią.

89/10 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie.

90/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego do obsługi e-urzędu.

91/10 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majatku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

92/10 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

93/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru pracy geodezyjnej polegającej na "założeniu i modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy dla wybranych obrębów gminy wiejskiej Sławno".

94/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru pracy geodezyjnej polegającej na "konwersji do systemu EWID2007 istniejących danych opisowych i graficznych, utworzeniu bazy danych Bank Osnów oraz szkoleniu pracowników Starostwa w zakresie obsługi systemu EWID2007 i instalacji oprogramowania dostępu przez Internet do ewidencji gruntów i budynków dla użytkowników".

95/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru pracy geodezyjnej polegającej na "sporządzeniu numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla gminy wiejskiej Sławno, implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.8, konfiguracji systemu oraz przeprowadzeniu szkolenia pracowników Starostwa z obsługi mapy zasadniczej systemu EWID 2007".

96/10 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Sławnie

98/10 zmieniające Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania oraz wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych

99/10 zmieniające Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 11/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania oraz wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych.

100/10 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sławnie oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

101/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Sławnie.

102/10 zmieniające Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania oraz wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych

103/10 zmieniające Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 11/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania oraz wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych.

104/10 w sprawie ewidencji zaangażowania środków na wydatki budżetowe

105/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Sławnie.

106/10 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie, ul. I Pułku Ułanów 9.

107/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2008 z dnia 09 września 2008 r. Starosty Sławieńskiego w sprawie powołania komisji do spraw: opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

108/10 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie.

109/10 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Powiatu Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 12:49:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 13:52:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki