Zarządzenia Starosty Sławieńskiego z 2011 r.

1/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

2/11 w sprawie ustalenia w 2011 r. stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczania kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.

3/11 w sprawie zmiany składu Komisji do likwidacji anulowanych druków uprawnień do kierowania pojazdami, pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, akt kierowców zmarłych oraz pieczątek.

4/11 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2011 r.

5/11 w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Sławno ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

6/11 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Sławno do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

7/11 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu sławieńskiego obowiązującego w 2011 roku.

8/11 w sprawie powołania powiatowego komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą".

9/11 w sprawie organizacji całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych.

10/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2002 z dnia 02 października 2002r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

11/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2008 z dnia 09 września 2008r. Starosty Sławieńskiego w sprawie powołania komisji do spraw: opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

12/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2008 z dnia 06 października 2008r. Starosty Sławieńskiego w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

13/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2008 z dnia 06 października 2008r. Starosty Sławieńskiego w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

14/11 w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

15/11 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

16/11 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

17/11 w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

18/11 w sprawie opracowania dokumentacji nowego "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Sławieńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

19/11 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

20/11 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

21/11 w sprawie organizacji czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

22/11 w sprawie przesyłek nieotwieranych przez punkt kancelaryjny w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

23/11 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

24/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sławnie z działalności w 2010 r.

25/11 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na Samodzielne stanowisko do spraw Sportu, Kultury i Promocji Powiatu

26/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków pracodawców starających się o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy oraz przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej zmienionego Zarządzeniem Nr 22/08 z dnia 23 kwietnia 2008r., Zarządzeniem Nr 29/08 z dnia 5 czerwca 2008r. oraz Zarządzeniem Nr 16/10 z dnia 25 marca 2010r.

 27/11w sprawie odwołania przedstawiciela Powiatu Sławieńskiego ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

28/11 w sprawie powołania przedstawiciela Powiatu Sławieńskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

29/11 w sprawie wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi i parkowania pojazdów usuniętych.

30/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

31/11 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/11 Starosty Sławieńskiego z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

32/11 w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2011r. dnem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa powiatowego w Sławnie.

33/11 zmieniające Zarządzenie Nr 92/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

34/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Morskich w Darłowie”.

35/11 w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

36/11 zmieniające Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania oraz wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych.

37/11 zmieniające Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 11/2008 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania oraz wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych.

38/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na obsługę bankową budżetu Powiatu Sławieńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych.

39/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 3.655.510 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2011 r. oraz na spłatę rat przypadających w 2011 r. z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

40/11 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

41/11 w sprawie powołania członków Komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Sławnie.

42/11 w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu "Laury Starosty Sławieńskiego"

43/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Usunięcia karczy po drzewach przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Morskich w Darłowie”.

44/11 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

45/11 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie na wniosek Przewodniczącego.

46/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 0511Z Rusko - Malechowo”.

47/11 w sprawie organizacji stałego dyżuru starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

48/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Budowa chodników w miejscowościach: Rusko, Pęciszewko i Jeżyce wzdłuż drogi powiatowej nr 0511Z Rusko - Malechowo”.

49/11 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

51/11 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

52/11 w sprawie powołania komisji ds. oceny formalnej wniosków w Konkursie "Laur Starosty Sławieńskiego".

53/11 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych.

54/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynków Starostwa powiatowego w Sławnie - etap I - wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

55/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39 / 07 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 października 2007 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

56/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53 / 07 Starosty Sławieńskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

57/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55 / 2007 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sławnie.

58/11 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

59/11 zmieniające Zarządzenie Nr 51/11 Starosty Sławieńskiego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

60/11 w sprawie zmiany składu Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

61/11 w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

62/11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 euro.

63/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę mostu przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 0538Z Królewo – Wrześnica w km 8+302.

64/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej Systemu Wykrywania i Alarmowania Starostwa Powiatowego w Sławnie zmienionego zarządzeniem Nr 21/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.

65/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2011 Starosty Sławieńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych.

66/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 7.09.2010 r w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych występujących na terenie powiatu sławieńskiego.

67/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

68/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2008 Starosty Sławieńskiego z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Kierowania Obroną Cywilną Powiatu Sławieńskiego.

69/11 w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Fotograficznego pn. "wakacje w nadmorskim klimacie".

70/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Postomino i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.8.

71/11 w sprawie planu kont.

72/11 w sprawie wprowadzenia lokalnego standardu przekazywania danych kartograficznych do zasobu geodezyjno kartograficznego przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

73/11 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

74/11 w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sławnie

75/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0516Z w miejscowości Kusice.

76/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

77/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Sławieńskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym.

78/11 w sprawie powołania komisji do spraw przejęcia majątku Zespołu Szkół Zawodowych w Sławnie.

79/11 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

80/11 w sprawie przyjęcia na lata 2011 - 2013 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

81/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Darłowo - obszar wiejski i implementacji wynikowych opracowań dla bazy danych systemu TurboEWID v 7.9.

82/11 w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

83/11 w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia na szczeblu powiatu sławieńskiego w ramach wojewódzkiego ćwiczenia zarządzania kryzysowego

84/11 w sprawie dzierżawy terenu przy Starostwie Powiatowym w Sławnie, stanowiącego własność Skarbu Państwa, ustalenia stawek czynszu dzierżawnego oraz kolejności przydzielania miejsc na handel artykułami związanymi z dniem „Wszystkich Świętych” w 2011 roku.

85/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę soli drogowej w sezonie zimowym 2011/2012 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

86/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonie zimowym 2011/2012.

87/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 0538Z Królewo - Wrześnica w km 8+320”

88/11 w sprawie ustalenia w 2011r. stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dl celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu

89/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa mineralnego łamanego 0-31,5 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

90/11 zmieniające zarządzenie Nr 8/08 Starosty Sławieńskiego z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad i sposobu wprowadzania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sławnie.

91/11 zmieniające zarządzenie Nr 100/2010 Starosty Sławieńskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sławnie oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

92/11 w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

93/11 w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

94/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie - etap I - wymiana instalacji centralnego ogrzewania”

95/11 zmieniające zarządzenie Nr 54/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Sławnie

96/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na remont stalowego mostu z pokładem drewnianym przez rzekę Wieprza w miejscowości Staniewice.

97/11 w sprawie powołania Komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Sławnie.

98/11 w sprawie organizacji stałego dyżuru starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

99/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0516Z w miejscowości Kusice”

100/11 zmieniające zarządzenie Nr 16/08 Starosty Sławieńskiego z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny

101/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonie zimowym 2011/2012.

102/11 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Sławnie

103/11 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie

104/11 w sprawie zmiany punktu załącznika nr 6 w sprawie Metodach wyceny aktów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

105/11 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Sławnie

106/11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w Starostwie Powiatowym w Sławnie

107/11 w sprawie powołania Komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą w Starostwie Powiatowym w Sławnie

108/11 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ceny sprzedaży nieruchomości

109/11 zmieniające Zarządzenie Nr 29/2007 Starosty Sławieńskiego z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie ustalania zasad pokrywania kosztów używania służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

110/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na „sporządzeniu numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Postomino oraz jednostki ewidencyjnej Darłowo-obszar wiejski i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.8”

111/11 w sprawie wydawania posiłków i napojów dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie

112/11 w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Sławieńskim

113/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „remont stalowego mostu z pokładem drewnianym przez rzekę wieprza w miejscowości Staniewice”

114/11 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych w 2012 roku

115/11 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, zbywanej w trybie bezprzetargowym

116/11 w sprawie powołania członków Komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie

117/11 w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne

118/11 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko inspektora w Starostwie Powiatowym w Sławnie

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 13:54:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2023-02-22 14:33:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki