Służby, straże, inspekcje

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sławnie
ul. Stefanii Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno

Kontakt:
Telefony:
- (0-59) 810-79-94 tel./fax - Sekretariat
- (0-59) 810-64-85 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- (0-59) 810-64-86 - Inspektorzy
e-mail: pinbslawno@tlen.pl
www.pinb.powiatslawno.pl
NIP: 499-03-80-563
REGON: 331345323

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30


POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

ul. Koszalińska 46
76-100 Sławno
tel. (059) 810 51 78

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie, utworzony staraniem Starosty w lipcu 1999 r. Jest najmłodszą służbą administracji rządowej, zespolonej na szczeblu powiatu. Na stanowisko powiatowego lekarza weterynarii, będącego organem administracji rządowej Starosta powołał lekarza weterynarii Wojciecha Szczypkow, na jego zastępcę lekarza weterynarii Eugeniusza Brzezińskiego, który jednocześnie pełni obowiązki inspektora ds. zwalczania chorób zakaźnych. Pozostałe cztery etaty zajmowane są przez dwóch lekarzy weterynarii pełniących obowiązki inspektorów ds. higieny środków pochodzenia zwierzęcego (Genowefa Szarlak i Barbara Lewicka-Mąkarska) oraz dwóch pracowników administracyjnych (Aleksandra Bukowska - główny księgowy i Renata Grondzka - inspektor administracyjny). Inspekcja Weterynaryjna działa w oparciu o obowiązującą od grudnia 1997 r. ustawę o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej zwaną "ustawą weterynaryjną". Ustawę wspiera kilkadziesiąt rozporządzeń tworzonych zgodnie z przepisami zaleconymi przez UE, których głównym celem jest ochrona zdrowia publicznego.

Do głównych zadań Inspekcji Weterynaryjnej należy:
1. Zwalczanie z urzędu 61 chorób zakaźnych - polegające na ich wykrywaniu poprzez prowadzenie badań diagnostycznych (tzw. monitoring) ich tłumieniu w przypadkach wykrycia oraz zapobieganiu ich przenoszenia z zagranicy. Większość tych zadań realizowania jest przy udziale prywatnych lekarzy weterynarii. Prowadzą oni między innymi szczepienia psów przeciw wściekliźnie, okresowe akcje badań bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki, badanie zwierząt wprowadzonych do obrotu. Aktualnie problemem są takie choroby jak: enzootyczna białaczka bydła, którą w tegorocznych badaniach wykryto u 240 sztuk bydła w powiecie oraz VHS (wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowatych), którą w ubiegłym roku było dotkniętych 80% gospodarstw hodowli pstrąga - obecnie została opanowana.
2. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie:
- produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (rzeźnie, zakłady przetwórstwa mięsa, ryb, drobiu i mleka),
- zarobkowego przewozu zwierząt i ich skupu,
- urządzania spędów zwierząt i wystaw,
- zarobkowego wytwarzania, składowania lub obrotu pasz i niejadalnych surowców zwierzęcych,
- rozrodu zwierząt gospodarskich (punkty kopulacyjne, stacje unasieniania),
- lecznictwa zwierząt.
Podmioty te w najbliższych latach będą musiały spełnić odpowiednie wymogi lokalizacyjne, techniczne, sanitarne. technologiczne i organizacyjne zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym lub epidemicznym oraz zapewnić właściwą jakość zdrowotną pochodzenia zwierzęcego zgodnie z wymogami UE.
3. Sprawowanie nadzoru nad eksportem i importem zwierząt, pasz, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
4. Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w rzeźniach bydła, trzody chlewnej drobiu oraz monitorowanie pozostałości antybiotyków i innych substancji niepożądanych w mięsie, jajach i mleku.

Siedziba Inspekcji Weterynaryjnej znajduje się w budynku Stacji Hodowli Unasieniania Zwierząt w Sławnie przy ulicy Koszalińskiej 46.

PIW czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

PAŃSTWOWA POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

ul. Sempołowskiej 2
76-100 Sławno
tel. 810 73 11

http://psseslawno.pis.gov.pl/

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ul. Wojska Polskiego 19
76-100 Sławno
tel. 810 30 08

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie powołana została 1 stycznia 1999 r. po przekształceniu byłej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP. Komenda zatrudnia 76 funkcjonariuszy oraz 1 osobę cywilną. Terenem działania Komendy jest obszar Powiatu Sławieńskiego.

W skład Komendy wchodzą:
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Darłowie z obsadą minimalną 33 etaty
ul Portowa 2
76-150 Darłowo


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Sławnie z obsadą minimalną 33 etaty
ul. Wojska Polskiego 19
76-100 Sławno

Sekcje:
Kontrolno - rozpoznawcza, analizująca stan bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, przeprowadzająca kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zadaniem tej sekcji jest rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych, zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych.
Operacyjno-szkoleniowa, której zadaniem jest analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowywanie planów ratowniczych powiatu, nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek straży pożarnych z terenu powiatu.
Kwatermistrzowsko-techniczna, odpowiedzialna za utrzymanie w gotowości operacyjno-technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego, planowanie potrzeb materiałowo - technicznych.
cyjno-kadrowa, w gestii której leży opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej.

Do głównych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
- Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.

Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:
1. walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
2. ratownictwo techniczne,
3. ratownictwo chemiczne,
4. ratownictwo ekologiczne,
5. ratownictwo medyczne


KOMENDA POWIATOWA POLICJI

ul. Gdańska 2
76-100 Sławno

tel. (0 59) 810 05 11
Bezpieczna Linia: (0 59) 810 34 71 (w godz. 7.30-15.30)

Z dniem 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej państwa powstała Komenda Powiatowa Policji w Sławnie, która czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta i gminy Sławno, miasta i gminy Darłowo oraz gminy Postomino i Malechowo.

Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie podlegają następujące jednostki terenowe:
- Komisariat Policji w Darłowie,
- Rewir Dzielnicowych w Postominie,
- Rewir Dzielnicowych w Malechowie.

W strukturach Policji funkcjonują specjalistyczne służby:
- służby kryminalne - zajmujące się ujawnianiem przestępstw i wykrywaniem sprawców oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych,
- służby prewencji - w skład tych służb wchodzą referaty dzielnicowych, służby ruchu drogowego i patrolowo - interwencyjne,
- służby logistyczne - zapewniające właściwe funkcjonowanie jednostki.

Do podstawowych zadań Policji należy ochrona życia ludzi i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz inne obowiązki wynikające z ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r Nr 7, poz. 58 z późn. zm.).

Komendant Powiatowy Policji - kom. podinsp. Andrzej Kamoda
I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie jest mł. insp. Damian Kulczycki

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 17:00:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2020-10-21 07:13:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki