Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno jest Starosta Sławieński. W Starostwie Powiatowym w Sławnie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO). Dane kontaktowe iodo@powiatslawno.pl,  tel. 59 810 64 31; 59 810 64 91.  Do zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z RODO należą:
a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Inspektor Ochrony Danych ma prawo:
1. wyznaczania, rekomendowania i egzekwowania wykonania zadań związanych z ochroną danych osobowych w całej organizacji
2. wstępu do pomieszczeń w których zlokalizowane są zbiory danych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą,
3. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
4. żądać okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką kontroli,
5. żądać udostępnienia do kontroli urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych,

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2023-02-09 10:07:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2023-02-09 10:18:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki