Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

dotycząca ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno jest Starosta Sławieński; 
2. W Starostwie Powiatowym w Sławnie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO); dane kontaktowe iodo@powiatslawno.pl,  tel. 59 810 64 31; 59 810 64 91;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Starosty Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do:
-  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
-  ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; 
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;  
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

............…………………........………………………….......................…

Data oraz czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2023-02-09 10:04:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2023-02-09 10:20:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki