Ogłoszenie nr 348920 - 2016 z dnia 2016-11-22 r.
Sławno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 345094
Data: 17/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Sławnie, Krajowy numer identyfikacyjny 77098310100000, ul. ul. Sempołowskiej  , 76100   Sławno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8106422, 8104904, e-mail rozwoj@powiatslawno.pl, faks 0-59 8104912.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatslawno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena 95 Termin płatności 5
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Cena 60 Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na terytorium Polski w przeliczeniu na pełnozatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wg stanu na dzień 31.10.2016r. 30 placówki pocztowe Wykonawcy – 10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Starostwa Powiatowego w Sławnie. 2. Przez Wykonawcę - Operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej tzn. posiadającego zezwolenie Prezesa Komunikacji Elektronicznej na wykonanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12.06.2003 r. 3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 1) zwykłe ekonomiczne – przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 2) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 3) polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 4) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 5) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO)- przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 6) polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPOPR)- przesyłki rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym. 7) paczki pocztowe rejestrowane, 8) przesyłki kurierskie w obrocie krajowym. 4. Przesyłki listowe nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Operatora do każdego miejsca w kraju i zagranicą nie później niż w 4 dniu – przesyłki najszybszej kategorii, nie później niż w 6 dniu dla przesyłek nie będących przesyłkami najszybszej kategorii po dniu ich nadania. Paczki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Operatora do każdego miejsca w kraju i zagranicą, objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 5. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej. Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu listów poleconych. Przesyłki nierejestrowane nadawane będą na podstawie ilościowego wykazu nadanych przesyłek według kategorii wagowej. Wykazy sporządzone będą w dwóch egzemplarza, po jednym dla Operatora i Zamawiającego. 6. Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki (polecona, polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki. 7. Przesyłki przeznaczone do wysyłki odbierane będą w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Sławnie, w dniach jej funkcjonowania w godzinach pomiędzy 14:00, a godziną 14:30. Przesyłki muszą być nadane przez Operatora w dniu ich odbioru od zamawiającego. 8. Odbiór przesyłek wychodzących dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Operatora po okazaniu stosownego upoważnienia. 9. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Operatora. 10. Zamawiający będzie korzystał również z własnych wzorów druków „potwierdzenia odbioru” w celu doręczenia przesyłek na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2016 opoz.23.) 11. Operator będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Operatora pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w w/w terminie, Operator sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest do Zamawiającego. 12. Operator będzie stosował własne znaki służące do potwierdzenia opłat dotyczących usługi pocztowej i oznaczenia umożliwiające identyfikację umowy, na podstawie której świadczone są usługi pocztowe. 13. Zamawiający wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej gminy. 14. Wartości wskazane w załączniku nr 1 do oferty są wartościami szacunkowymi, przyjętymi na potrzeby niniejszego postępowania, które umożliwiają Zamawiającemu porównanie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, ze nie jest zobowiązany do realizowania podanych ilości przesyłek. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek w skali rocznej mogą odbiegać od podanych średnich ilości i w przypadku ich niezrealizowania Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 15. Wykaz ilości przesyłek stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji – formularz cenowy. Nadawane ilości poszczególnych przesyłek pocztowych mogą różnić w stosunku do ilości przesyłek wskazanych w formularzu cenowym, z zastrzeżeniem, że kwota za realizację całości przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty ceny brutto. 16. Dopuszcza się aby przesyłki pocztowe były wysyłane w wyjątkowych sytuacjach przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie z danej placówki pocztowej Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby siedziba placówki pocztowej znajdowała się w odległości maksymalnie do 0,5 km od siedziby Zamawiającego. 17. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U z 2004 Nr 5 poz.34 z późn.zm.) Wykonawca powinien posiadać odpowiednią określoną w w/w rozporządzeniu ilość placówek zdawczo-odbiorczych. Placówki powinny być czynne min.5 dni w tygodniu. 18. Do odpowiedzialności Operatora za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 19. Operator odpowiada za nie wykonanie lub nienależne wykonanie usługi pocztowej chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej. 20. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym, a w przypadku ich zmiany zgodnie z dokumentem zatwierdzającym te zmiany. Ceny określone w formularzu cenowym powinny zawierać wszystkie opłaty Operatora. 21. Operator ma prawo do zmiany cen jednostkowych za świadczenie usług pocztowych, wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe. W przypadku zmiany przepisów określających wysokość należytego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania niniejszej umowy, Zamawiający zastosuje obowiązujący podatek VAT, przy założeniu iż ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu cenowym nie ulegną zmianie. 22. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania odbywało się będzie na podstawie zawartej umowy. 23. Osoby zaangażowane w realizację zamówienia, muszą być zatrudniane na podstawie umowy o pracę.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Starostwa Powiatowego w Sławnie. 2. Przez Wykonawcę - Operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej tzn. posiadającego zezwolenie Prezesa Komunikacji Elektronicznej na wykonanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12.06.2003 r. 3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 1) zwykłe ekonomiczne – przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 2) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 3) polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 4) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 5) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO)- przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 6) polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPOPR)- przesyłki rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym. 7) paczki pocztowe rejestrowane, 8) przesyłki kurierskie w obrocie krajowym. 4. Przesyłki listowe nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Operatora do każdego miejsca w kraju i zagranicą nie później niż w 4 dniu – przesyłki najszybszej kategorii, nie później niż w 6 dniu dla przesyłek nie będących przesyłkami najszybszej kategorii po dniu ich nadania. Paczki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Operatora do każdego miejsca w kraju i zagranicą, objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 5. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej. Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu listów poleconych. Przesyłki nierejestrowane nadawane będą na podstawie ilościowego wykazu nadanych przesyłek według kategorii wagowej. Wykazy sporządzone będą w dwóch egzemplarza, po jednym dla Operatora i Zamawiającego. 6. Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki (polecona, polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki. 7. Przesyłki przeznaczone do wysyłki odbierane będą w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Sławnie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 14:00, a godziną 14:30. Przesyłki będą nadane przez Operatora w dniu ich odbioru od zamawiającego pod warunkiem, że Operator nie będzie miał uwag do ich przyjęcia. W przypadku uwag Operator niezwłocznie skontaktuje się z Zamawiającym/nadawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości. Przesyłki co do których zaistniała wątpliwość będą nadane niezwłocznie po dokonaniu ustaleń z Nadawcą 8. Odbiór przesyłek wychodzących dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Operatora po okazaniu stosownego upoważnienia. 9. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Operatora. 10. Zamawiający będzie korzystał również z własnych wzorów druków „potwierdzenia odbioru” w celu doręczenia przesyłek na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2016 opoz.23.) 11. Operator będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Operatora pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w w/w terminie, Operator sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest do Zamawiającego. 12. Zamawiający będzie umieszczał każdorazowo na przesyłce pocztowej oznakowanie dotyczące sposobu rozliczania się z Wykonawcą wg ustalonego wzoru („Opłata zgodnie z umową z dn......... „ - wzór proponowany przez Wykonawcę) 13. Zamawiający wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej gminy. 14. Wartości wskazane w załączniku nr 1 do oferty są wartościami szacunkowymi, przyjętymi na potrzeby niniejszego postępowania, które umożliwiają Zamawiającemu porównanie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, ze nie jest zobowiązany do realizowania podanych ilości przesyłek. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek w skali rocznej mogą odbiegać od podanych średnich ilości i w przypadku ich niezrealizowania Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 15. Wykaz ilości przesyłek stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji – formularz cenowy. Nadawane ilości poszczególnych przesyłek pocztowych mogą różnić w stosunku do ilości przesyłek wskazanych w formularzu cenowym, z zastrzeżeniem, że kwota za realizację całości przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty ceny brutto. 16. Dopuszcza się aby przesyłki pocztowe były wysyłane w wyjątkowych sytuacjach przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie z danej placówki pocztowej Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby siedziba placówki pocztowej znajdowała się w odległości maksymalnie do 0,5 km od siedziby Zamawiającego. 17. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U z 2004 Nr 5 poz.34 z późn.zm.) Wykonawca powinien posiadać odpowiednią określoną w w/w rozporządzeniu ilość placówek zdawczo-odbiorczych. Placówki powinny być czynne min.5 dni w tygodniu. 18. Do odpowiedzialności Operatora za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 19. Operator odpowiada za nie wykonanie lub nienależne wykonanie usługi pocztowej chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej. 20. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym, a w przypadku ich zmiany zgodnie z dokumentem zatwierdzającym te zmiany. Ceny określone w formularzu cenowym powinny zawierać wszystkie opłaty Operatora. 21. Operator ma prawo do zmiany cen jednostkowych za świadczenie usług pocztowych, wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe. W przypadku zmiany przepisów określających wysokość należytego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania niniejszej umowy, Zamawiający zastosuje obowiązujący podatek VAT, przy założeniu iż ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu cenowym nie ulegną zmianie. 22. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania odbywało się będzie na podstawie zawartej umowy. 23. Osoby zaangażowane w realizację zamówienia, muszą być zatrudniane na podstawie umowy o pracę.