Sławno: WYKONANIE DWUKROTNEGO KOSZENIA POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
Numer ogłoszenia: 188716 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie , ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DWUKROTNEGO KOSZENIA POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem wykonania jest dwukrotne koszenia poboczy oraz rowów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Sławieńskiego. Wykonanie robót: 1.Koszenie traw i chwastów (z zakresem koszenia ujętym w załączniku nr 6 do SIWZ) po obu stronach jezdni, winno być wykonywane kosiarkami bijakowymi w terminach: a) pierwsze koszenie - w miesiącu maj - czerwiec 2013 r., b) drugie koszenie - w miesiącu sierpień - wrzesień 2013 r. Dokładny termin rozpoczęcia koszenia podaje każdorazowo Zamawiający. Szerokość koszenia obejmuje 1,5 m pobocza oraz 0,5 m skarpy rowu. 2.Przy elementach typu: bariery, poręcze energochłonne, znaki pionowe oraz drzewa należy trawę i chwasty dokaszać ręcznie. Przy drzewach należy zachować środki ostrożności związane z ochroną drzew. 3.W celu poprawienia widoczności na łukach należy dokonać poszerzenia w zależności od promienia łuku. 4.W okolicy skrzyżowania należy wyznaczyć i wykosić trójkąt widoczności. 5.Zwiększenie zakresu robót może być wykonane po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 6.Zanieczyszczenie naniesione na jezdnie w wyniku prowadzenia robót związanych z koszeniem poboczy Wykonawca winien natychmiast usunąć. 7.W trakcie prowadzenia robót odcinek drogi należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8.Projekt oznakowania robót należy sporządzić i uzgodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty wykonania projektu ponosi Wykonawca. 9.Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca. 10.Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i materialne złego prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 11.Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 12.Po zakończeniu robót należy dokonać obmiaru i odbioru wykonanych robót z udziałem Przedstawiciela Zamawiającego. Zakres koszenia zawarty jest w załączniku nr 6. Mapka powiatu sławieńskiego - załącznik nr 7..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: Zmiany terminu zakończenia wykonania usługi o czas niezbędny do jej zakończenia gdy wystąpi którakolwiek z wymienionych poniżej okoliczności: a)klęski żywiołowe jak: huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, b)niekorzystne warunki atmosferyczne powodujące wstrzymanie prac przynajmniej przez 8 godzin w ciągu doby (długotrwałe obfite opady deszczu) uniemożliwiające wykonywanie usług. Termin wykonania umowy wydłuża się o liczbę dni, w których niemożliwe było prowadzenie prac. Ilość dni określa osoba nadzorująca z ramienia Zamawiającego, sporządzając na okoliczność stosowny protokół. Istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. W wyniku postępowania zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatslawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, pokój nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie