Sławno: Remont boiska przy Zespole Szkół w Sławnie
Numer ogłoszenia: 205558 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134258 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont boiska przy Zespole Szkół w Sławnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont boiska przy Zespole Szkół w Sławnie wraz z drenażem, oświetleniem i ogrodzeniem zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 7 do SIWZ), przedmiarem robót (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9 do SIWZ). Remont boiska obejmuje Etap I i Etap II: Etap I: 1.roboty przygotowawcze, usunięcie humusu: -usunięcie humusu; -demontaż istniejącego słupa oświetleniowego; -przygotowanie terenu - roboty ziemne; -drenaż i kanalizacja deszczowa; 2.boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej: -przygotowanie terenu - roboty ziemne; -podbudowy i warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia z poliuretanu; -montaż koszy do koszykówki, słupków do siatkówki; -montaż bramek do piłki ręcznej; Etap II: 1.Zagospodarowanie terenu - nawierzchnie, zieleń, ławki: -awierzchnia z kostki betonowej, obrzeża; -ieleń; -grodzenie; Dodatkowe informacje: 1.Zamawiający weryfikuje kolorystykę nawierzchni do koloru brunatnego. 2.Na boisku ma zostać ułożona nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa: 7mm SBR + 7mm EPDM (warstwa górna). Należy zastosować Eltan 2S grubości 14 mm firmy HEMET lub równoważną. 3.Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu pod całym boiskiem. 4.Schody terenowe: 2 stopnie 14 cm x 35 cm o szerokości 2,5 m. Spocznik schodów (dojście do boiska) o długości 1,3 m. 5.Należy doliczyć pełne wyposażenie dla boiska do piłki siatkowej. 6.Projekt budowlany nie obejmuje w swoim zakresie szczegółowych specyfikacji materiałowych. W projekcie wskazano tylko na zastosowanie rozwiązań czy systemów. O ile Projektantowi nie zlecono wykonania, specyfikacje można uzyskać u wskazanej firmy. 7.Należy zastosować nawierzchnię o sumarycznej grubości 14 mm. 8.Nie ma konieczności wykonywania podkładu elastycznego pod nawierzchnią w systemie HEMET zaleconą w projekcie budowlanym. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji i przedmiarze robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.60.00-0, 45.22.38.10-7, 45.11.27.10-5, 45.34.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 349178,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ