Sławno: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁAWNIE
Numer ogłoszenia: 512354 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie , ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁAWNIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych tj.: -papier ksero, -koperty, -zeszyty, bruliony, notesy, -segregatory, teczki, skoroszyty, obwoluty, -spinacze, zszywki, klipsy, -kleje, taśmy klejące, korektory, -materiały piśmienne, -materiały do bindowania, -pozostałe materiały biurowe, -druki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do SIWZ. Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Sławnie. Tonery i tusze muszą być: fabrycznie nowe, nie regenerowane tj. nowa obudowa, nowy toner w przypadku drukarek laserowych i kserokopiarek, nowy tusz wraz z nowym pojemnikiem w przypadku wkładów do drukarek atramentowych, nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. Jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalenia), nie zamazywania się druku (kopii) winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w tym również w zakresie bezawaryjnej pracy tego urządzenia, w którym będzie zainstalowany. Tonery i tusze muszą być opakowane w typowe opakowania dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt i termin jego ważności. Muszą posiadać znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta tonerów i tuszów). W przypadku oferowania nieodpowiedniego jakościowo produktu Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie do jego wymiany, na produkt producenta urządzenia w tej samej jednostkowej cenie ofertowej. W przypadku, gdy z powodu dostarczenia nieodpowiednich tonerów i tuszów nastąpi uszkodzenie urządzenia drukującego, stwierdzone przez firmę świadczącą usługi serwisowania sprzętu na rzecz Starostwa Powiatowego w Sławnie, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami naprawy oraz kosztami użytego nieodpowiedniego tonera lub tuszu z przysługującego mu wynagrodzenia. Oferta musi być kompletna w zakresie całego zamówienia. Nie uwzględnienie w ofercie chociażby jednej pozycji z asortymentu opisanego w załączniku nr 6 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wszystkie oferowane tonery i tusze muszą posiadać najwyższą wydajność co do ilości drukowanych kopi (max napełnienie tonerem). Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z zakupu tuszów lub tonerów konkretnego modelu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 30.12.51.20-8, 30.12.51.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1)konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a)z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b)prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 1)wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 2)aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 3)zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 4)wystąpienie siły wyższej, 5)skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 6)sądowej waloryzacji zamówienia, 7)wstrzymania przez zamawiającego wykonywania prac nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-8, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1)wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2)rezygnacji podwykonawcy, 3)zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 2.W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 3. W wyniku postępowania zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatslawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, pokój nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2012 godzina 09:15, miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Sławnie..