Sławno: Dostawa soli drogowej w sezonie zimowym 2012/2013 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie
Numer ogłoszenia: 469006 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 412754 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa soli drogowej w sezonie zimowym 2012/2013 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 300 ton soli drogowej mieszankowej gat. DR wzbogaconej w antyzbrylacz w ilości od 20 mg/kg do 100 mg/kg wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie przy ul. Polanowskiej 44a. 2.W przypadku braku konieczności zwalczania śliskości z powodu sprzyjających warunków atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostaw poniżej wielkości przedmiotu zamówienia. 3.Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie transportem Wykonawcy w partiach po ok. 30 ton na pisemne zamówienie z określeniem ilości i terminu odbioru. 4.Wymagania dotyczące transportu: a)transport soli musi odbywać się samochodami wysokotonażowymi, wyposażonymi w zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; b)samochody do transportu soli drogowej przy ruchu po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiaru ładunków i innych parametrów technicznych. 5.Kontrola jakości dostawy: a)sól drogowa powinna posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; b)dostarczana sól drogowa powinna być objęta kontrolą jakościową Wykonawcy dostaw poprzez prowadzenie analizy sitowej i chemicznej, wyniki badań winny być dostarczone na życzenie Zamawiającego. 6.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdą ilość przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia w formie pisemnej, mailowej bądź faksem. 7.Odbiór dostawy nastąpi po stwierdzeniu zgodności dostawy z fakturą lub dokumentem przewozowym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121951,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ