Sławno: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W 2013 ROKU
Numer ogłoszenia: 497732 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 430548 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W 2013 ROKU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla pojazdów i maszyn będących własnością Zamawiającego: -oleju napędowego ON - szacunkowa ilość: 15 000 litrów; -benzyny bezołowiowej Pb95 - szacunkowa ilość: 5.000 litrów. Wyżej określone ilości paliw mogą ulec zmianie w zakresie +/- 20% w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zakupione paliwa muszą spełniać wymagania określone w: -Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (D.U. z 2008r. nr 221 poz. 1441 z późn. zm.), -PN-EN 228:2005 (U) Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań, -PN-EN 590:2005 (U) Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań. Wykonawca zapewni możliwość codziennego tankowania w godz. 6.00 - 22.00 w granicach administracyjnych miasta Sławno, bezpośrednio do zbiorników środków transportowych, maszyn i kanistrów będących własnością zamawiającego. Wydane ilości paliw oraz aktualna cena z dystrybutora zostaną wpisane w asygnacie i potwierdzone przez pracownika zamawiającego. Przedmiotowy materiał musi być w gatunku I, posiadać aktualne atesty i dopuszczenia, oraz świadectwa jakości..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123983,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ