Sławno: Przebudowa zakrętu w pasie drogi powiatowej nr 0542Z Tyń - Sycewice w miejscowości Pieszcz
Numer ogłoszenia: 459692 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 400288 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa zakrętu w pasie drogi powiatowej nr 0542Z Tyń - Sycewice w miejscowości Pieszcz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zakrętu w pasie drogi powiatowej nr 0542Z Tyń - Sycewice w miejscowości Pieszcz zgodnie z projektem wykonawczym (załącznik nr 7 do SIWZ), oraz przedmiarem robót (załącznik nr 8 do SIWZ). Przebudowa zakrętu obejmuje: -roboty przygotowawcze; -podbudowy; -nawierzchnie; -roboty wykończeniowe. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji i przedmiarze robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.23-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52810,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ