Sławno: Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 0538Z Królewo - Wrześnica w km 8+302
Numer ogłoszenia: 217048 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176748 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 0538Z Królewo - Wrześnica w km 8+302.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 0538Z Królewo - Wrześnica zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 7 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiarem robót (załącznik nr 9 do SIWZ). Przebudowa mostu obejmuje: -roboty rozbiórkowe; -roboty ziemne; -podbudowa na dojazdach; -nawierzchnia na moście i dojazdach; -reprofilacja ubytków powierzchni górnej poziomej dźwigara płytowego; -izolacja, powłoki zabezpieczające; -inne roboty drogowo - mostowe; -tymczasowa organizacja ruchu. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji i przedmiarze robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 547136,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ