Sławno: SPORZĄDZENIE NUMERYCZNEGO OPRACOWANIA TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ POSTOMINO I IMPLEMENTACJI WYNIKOWYCH OPRACOWAŃ DO BAZY DANYCH SYSTEMU EWID 2007 V 7.8
Numer ogłoszenia: 252984 - 2011; data zamieszczenia: 22.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 210972 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPORZĄDZENIE NUMERYCZNEGO OPRACOWANIA TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ POSTOMINO I IMPLEMENTACJI WYNIKOWYCH OPRACOWAŃ DO BAZY DANYCH SYSTEMU EWID 2007 V 7.8.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Postomino i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195121,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ