Sławno: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0516Z w miejscowości Kusice
Numer ogłoszenia: 315574 - 2011; data zamieszczenia: 03.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244950 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0516Z w miejscowości Kusice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0516Z w miejscowości Kusice zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 7 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiarem robót (załącznik nr 9 do SIWZ). Budowa chodnika obejmuje: -roboty przygotowawcze; -przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych; -roboty ziemne; -podbudowy; -nawierzchnie; -roboty wykończeniowe; -oznakowanie i urządzenie bezpieczeństwa ruchu; -elementy ulic. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji i przedmiarze robót. ZAMAWIAJĄCY PRZEKAŻE NASTĘPUJĄCE MATERIAŁY, NA WYKONANIE ZADANIA PN. BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 0516Z NIEMICA - KUSICE - BARTOLINO W M. KUSICE W DNIU PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY: Nazwa Jm Ilość Beton zwykły B-15 m3 13,50 Cement portlandzki 35 t 9,00 Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 130,5 Kostka brukowa betonowa 6 cm szara m2 495,00 Krawężniki drog.bet.prost. 100x30x15 m 193,00 Krawężniki drog.bet.prostokąt. (opornik) 100x25x12cm m 111,00 Podbudowa do nawierzchni drogowych t 32,00 Piasek płukany 0-4mm t 2,00 Obrzeża betonowe 30x8cm m 510 Piasek m3 60,00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81111,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ