Sławno: Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Sławieńskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym
Numer ogłoszenia: 265600 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie , ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Sławieńskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Sławieńskiego na parkingi strzeżone Wykonawcy na podstawie dyspozycji uprawnionych podmiotów wydanej zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Szacowana wielkość zamówienia - 180 szt. pojazdów przez okres 3 lat, w tym: Rodzaj pojazdu Zakładana liczba usuniętych pojazdów Zakładany średni czas przechowywania (w dobach) rower lub motorower 3 3 motocykl 6 7 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 150 14 pojazd o dop. masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 6 7 pojazd o dop. masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 6 7 pojazd o dop. masie całkowitej powyżej 16 t 6 7 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 3 7 Zakładana ilość usuniętych pojazdów oraz zakładany średni czas przechowywania pojazdów służą jedynie do celów porównania ofert. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w przypadku gdy rzeczywiste wartości tych danych będą mniejsze od zakładanych. Termin wykonania zamówienia - 3 lata od dnia podpisania umowy - wg potrzeb zgłaszanych przez podmioty wydające dyspozycję usunięcia pojazdu wymienione w art. 130a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wykonawca zobowiązany będzie: a)wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi i umieszczenia go na parkingu strzeżonym, wydaną przez uprawniony podmiot w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, bez względu na warunki atmosferyczne, porę dnia lub nocy oraz inne utrudnienia, całodobowo przez 7 dni w tygodniu; b)zapewnić przybycie na miejsce zdarzenia w maksymalnym czasie do 45 minut; c)do 7 dnia każdego miesiąca przedłożyć w Starostwie Powiatowym wykaz pojazdów usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim, które zostały odebrane przez właścicieli. Wykaz powinien zawierać: numer rejestracyjny pojazdu, markę i model, numer VIN/nadwozia/ramy, rodzaj pojazdu, dmc pojazdu, datę usunięcia pojazdu z drogi, liczbę dni (dób) przechowywania pojazdu na parkingu, datę odbioru pojazdu przez właściciela d)do 7 dnia każdego miesiąca przedłożyć w Starostwie Powiatowym wykaz pojazdów przechowywanych na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim, które nie zostały odebrane przez właścicieli. Wykaz powinien zawierać: numer rejestracyjny pojazdu, markę i model, numer VIN/nadwozia/ramy, datę usunięcia pojazdu z drogi, liczbę dni (dób) przechowywania pojazdu na parkingu; e)usunąć pojazd z drogi i przemieścić go na parking strzeżony po otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu od uprawnionych podmiotów. Na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia, Wykonawca odstąpi od usunięcia pojazdu; f)uporządkować miejsce, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, poprzez usunięcie z drogi elementów pojazdu, szkła oraz innych odpadów powstałych w wyniku zdarzenia (nie wymagających użycia specjalistycznego sprzętu lub materiałów) bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat; g)świadczyć usługi pojazdami podanymi w wykazie pojazdów załączonym do oferty; h)przechowywać na parkingu strzeżonym (parkingach strzeżonych) pojazdy usunięte z dróg na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty; i)zabezpieczyć pojazd przed pogorszeniem jego stanu (uszkodzeniem, zniszczeniem, zalaniem itp.) oraz kradzieżą pojazdu, jego wyposażenia bądź jego elementów (części) czasie transportu i na parkingu strzeżonym; j)przechowywać pojazdy usunięte z drogi na parkingach wymienionych w ofercie; k)o nieodebraniu pojazdu z parkingu powiadamiać Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia, od dnia upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Uwagi ogólne: a)doba przechowywania pojazdu rozpoczyna się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu, b)pojazd będzie przechowywany na parkingu strzeżonym do czasu jego odbioru przez właściciela lub osobę przez niego upoważnioną, c)wydanie pojazdu usuniętego w trybie art. 130a nastąpi po okazaniu dowodu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie oraz jeżeli jest to wymagane, zezwolenia wydanego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, d)pojazd usunięty w trybie określonym w art. 130a ustawy i nieodebrany przez właściciela lub osobę uprawnioną w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pozostaje na parkingu do czasu zakończenia postępowania sądowego w sprawie przepadku pojazdu na rzecz powiatu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9, 98.35.11.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1)konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a)z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b)prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 1)wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 2)aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 3)zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 4)wystąpienie siły wyższej, 5)skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 6)sądowej waloryzacji zamówienia, 7)wstrzymania przez zamawiającego wykonywania prac nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-8, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1)wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2)rezygnacji podwykonawcy, 3)zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. Zamawijący może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatslawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2011 godzina 08:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie