Sławno: SPORZĄDZENIE NUMERYCZNEGO OPRACOWANIA TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ DARŁOWO - OBSZAR WIEJSKI I IMPLEMENTACJI WYNIKOWYCH OPRACOWAŃ DO BAZY DANYCH SYSTEMU TURBOEWID V 7.9
Numer ogłoszenia: 335212 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 265648 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPORZĄDZENIE NUMERYCZNEGO OPRACOWANIA TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ DARŁOWO - OBSZAR WIEJSKI I IMPLEMENTACJI WYNIKOWYCH OPRACOWAŃ DO BAZY DANYCH SYSTEMU TURBOEWID V 7.9.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Darłowo - obszar wiejski i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu TurboEWID v 7.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ