Sławno: KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012
Numer ogłoszenia: 324704 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie , ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonie zimowym 2011/2012. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie nr 1: Temat: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Darłowo. Opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Darłowo według wykazu, stanowiącego Załącznik Nr 10 w sezonie zimowym 2011/2012 realizowane poprzez własny sprzęt drogowy oraz zabezpieczony materiał uszorstniający, zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania. Celem jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni we wszystkie dni tygodnia. Do obowiązków Wykonawcy oprócz czynnej akcji należy również prowadzenie dyżurów dyspozytorskich. Zakres zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie 81,341 km dróg powiatowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - (SST) kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych, standardy zimowego utrzymania dróg, wykaz dróg wraz z kilometrażem oraz szczegółowe warunki stosowania środków niechemicznych będące załącznikami niniejszej SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zadanie nr 2: Temat: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Malechowo. Opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Malechowo według wykazu, stanowiącego Załącznik Nr 10 w sezonie zimowym 2011/2012 realizowane poprzez własny sprzęt drogowy oraz zabezpieczony materiał uszorstniający, zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania. Celem jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni we wszystkie dni tygodnia. Do obowiązków Wykonawcy oprócz czynnej akcji należy również prowadzenie dyżurów dyspozytorskich. Zakres zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie 100,306 km dróg powiatowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - (SST) kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych, standardy zimowego utrzymania dróg, wykaz dróg wraz z kilometrażem oraz szczegółowe warunki stosowania środków niechemicznych będące załącznikami niniejszej SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zadanie nr 3: Temat: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Sławno i miasta Sławno. Opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Sławno oraz miasta Sławno według wykazu, stanowiącego Załącznik Nr 10 w sezonie zimowym 2011/2012 realizowane poprzez własny sprzęt drogowy oraz zabezpieczony materiał uszorstniający, zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania. Celem jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni we wszystkie dni tygodnia. Do obowiązków Wykonawcy oprócz czynnej akcji należy również prowadzenie dyżurów dyspozytorskich. Zakres zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie: g. Sławno - 79,444 km dróg powiatowych, m. Sławno - 1,936 km dróg powiatowych. Ponadto na terenie m. Sławno należy utrzymanie parkingu (dolnego i górnego) przy budynkach Starostwa Powiatowego w Sławnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - (SST) kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych, standardy zimowego utrzymania dróg, wykaz dróg wraz z kilometrażem oraz szczegółowe warunki stosowania środków niechemicznych będące załącznikami niniejszej SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zadanie nr 4: Temat: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Postomino. Opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Postomino według wykazu, stanowiącego Załącznik Nr 10 w sezonie zimowym 2011/2012 realizowane poprzez własny sprzęt drogowy oraz zabezpieczony materiał uszorstniający, zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania. Celem jest zapewnienie przejezdności dróg oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni we wszystkie dni tygodnia. Do obowiązków Wykonawcy oprócz czynnej akcji należy również prowadzenie dyżurów dyspozytorskich. Zakres zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie - 84,71 km dróg powiatowych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - (SST) kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych, standardy zimowego utrzymania dróg, wykaz dróg wraz z kilometrażem oraz szczegółowe warunki stosowania środków niechemicznych będące załącznikami niniejszej SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. Miejsce realizacji: powiat sławieński - dla wszystkich zadań częściowych. ZAMAWIAJĄCY ZABEZPIECZY SÓL DROGOWĄ W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2)Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy: a)Okresy trwania prac przy zimowym utrzymaniu dróg mogą być wydłużone lub skrócone ze względu na utrzymujące się bądź nie warunki zimowe, b)Dopuszcza się możliwość zwiększenia limitu finansowego przeznaczonego na realizację przedmiotu zamówienia, jeśli będzie zachodziła potrzeba dalszej realizacji usługi z uwagi na utrzymujące się warunki zimowe, c)Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: -siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, -zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, -zmianie uległy stawki podatku VAT, -zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, -zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 3)Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. 4)Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Zamawiający przewiduje katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatslawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczyh.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Darłowo..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Malechowo..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Sławno i miasta Sławno..


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Postomino..