Sławno: WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012
Numer ogłoszenia: 374850 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie , ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, tj. odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012. Zamówienie obejmuje swoim zakresem drogi powiatowe położone w powiecie sławieńskim podzielone na zadania: Zadanie Nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Darłowo: Lp. Numer drogi Przebieg drogi Długość w km Gmina Darłowo 1 0389 Z Wiekowo-Grabowo 0,700 2 0395 Z Bielkowo-Jeżyczki 4,638 3 0500 Z Kopań-Cisowo-dr.woj.nr 205 3,173 4 0501 Z Zakrzewo-Górne-Zielnowo-Krupy 5,498 5 0502 Z Krupy-Borzyszkowo 2,898 6 0503 Z Sulemice-Kowalewice-Stary Jarosław 6,372 7 0504 Z dr.woj.nr 205-Sińczyca 2,198 8 0505 Z Stary Jarosław-Nowy Jarosław 2,314 9 0506 Z Kolonia Słowino-Słowino 1,752 10 0508 Z Rusko-Domasławice 4,083 11 0509 Z Domasławice-Zagórzyn 1,972 12 0510 Z Jeżyce-Słowino-Boleszewo 9,658 13 0511 Z Rusko-Jeżyce-Malechowo 10,535 14 0512 Z Bukowo Morskie-Boryszewo 3,676 15 0513 Z dr.woj.nr 203-Dobiesław-Wiekowice 7,080 16 0514 Z Wiekowice-Przystawy 3,420 17 0524 Z Palczewice-Drozdowo 2,855 18 0525 Z Wicie-Barzowice 4,099 19 0526 Z Drozdowo-Barzowice-Rusinowo-Zaleskie 4,420 Wymagany sprzęt do realizacji zadania: -zestaw sprzętu odśnieżnego wykonawcy: samochód ciężarowy o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie, pług odśnieżny min. lekki, piaskarka o pojemności zasobnika min. 2,6 m3 - 1 sztuka zestawu; -zestaw sprzętu odśnieżnego wykonawcy :samochód ciężarowy lub ciągnik z napędem na minimum 2 osie z pługiem odśnieżnym średnim lub ciężkim o masie łącznej min., 8 ton - 2 sztuki zestawu. Materiał do likwidacji śliskości, tj. mieszankę solno - piaskową zabezpieczy Zamawiający. Zadanie Nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Malechowo: Lp. Numer drogi Przebieg drogi Długość w km Gmina Malechowo 1 0389 Z Wiekowo-Grabowo 3,570 2 0511 Z Rusko-Jeżyce-Malechowo 8,165 3 0514 Z Wiekowice-Przystawy 0,757 4 0390 Z Dąbrowa-Grabówko 3,265 5 0391 Z Kawno-Sieciemin-Kusice 6,625 6 0399 Z Kusice-Ratajki 3,356 7 0400 Z Niemica-Lejkowo-Laski 15,982 8 0401 Z Sierakówko-Lejkowo-Ostrowiec 13,807 9 0403 Z Sowno-Laski-Krąg 6,614 10 0515 Z Grabowo-Pękanino 2,038 11 0516 Z Niemica-Kusice-Bartolino 8,055 12 0517 Z Paprotki-Święcianowo 3,696 13 0518 Z Malechowo-Żegocino 6,286 14 0519 Z Karwice-Karwiczki 2,985 15 0520 Z Karwice-Smardzewo-Ostrowiec 3,853 16 0521 Z Bobrowice-Smardzewo-Lejkowo 5,992 17 0522 Z Żegocino-Ostrowiec 5,260 Wymagany sprzęt do realizacji zadania: -zestaw sprzętu odśnieżnego wykonawcy: samochód ciężarowy o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie, pług odśnieżny min. lekki, piaskarka o pojemności zasobnika min. 2,6 m3 - 1 sztuka zestawu; -zestaw sprzętu odśnieżnego wykonawcy :samochód ciężarowy lub ciągnik z napędem na minimum 2 osie z pługiem odśnieżnym średnim lub ciężkim o masie łącznej min., 8 ton - 2 sztuki zestawu. Materiał do likwidacji śliskości, tj. mieszankę solno - piaskową zabezpieczy Zamawiający. Zadanie Nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Sławno i miasta Sławno: Lp. Numer drogi Przebieg drogi Długość w km Gmina Sławno 1 0503 Z Sulimie-Kowalewice-Stary Jarosław 2,005 2 0510 Z Jeżyce-Słowino-Boleszewo 6,612 3 0520 Z Karwice-Smardzewo-Ostrowiec 4,695 4 0521 Z Bobrowice-Smardzewo-Lejkowo 4,942 5 0532 Z Rusinowo-Jarosławiec-Naćmierz-Grzybno 6,649 6 0538 Z Królewo-Wrześnica 4,042 7 0539 Z Wilkowice-Radosław-Sławsko 6,196 8 0537 Z Boleszewo-Rzyszczewo 4,688 9 0540 Z Tokary-dr.pow.nr 0541 Z 1,396 10 0541 Z Postomino-Sławno (ul. I Pułku Ułanów) 4,734 11 0545 Z Dr.woj.nr 205-Pomiłowo-Żukowo 15,102 12 0546 Z Płochymierz-Łętowo 3,936 13 0547 Z Janiewice-Chomiec 4,855 14 0548 Z Chomiec-Dretyń 2,063 15 0549 Z Warszkowo-Warszkówko 1,601 16 0550 Z Noskowo-Żabno 3,515 17 0551 Z Tychowo-Słonowiczki 2,413 Miasto Sławno 1 0541 Z Postomino-Sławno (ul. I Pułku Ułanów) w Sławnie 1,536 2 ul. Władysława Jagiełły w Sławnie 0,400 3 Parking przy budynkach Starostwa Powiatowego w Sławnie Wymagany sprzęt do realizacji zadania: -zestaw sprzętu odśnieżnego wykonawcy: samochód ciężarowy o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie, pług odśnieżny min. lekki, piaskarka o pojemności zasobnika min. 2,6 m3 - 1 sztuka zestawu; -zestaw sprzętu odśnieżnego wykonawcy: samochód ciężarowy lub ciągnik z napędem na minimum 2 osie z pługiem odśnieżnym średnim lub ciężkim o masie łącznej min., 8 ton - 2 sztuki zestawu. Materiał do likwidacji śliskości, tj. mieszankę solno - piaskową zabezpieczy Zamawiający. Zadanie Nr 4 - Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Postomino: Lp. Numer drogi Przebieg drogi Długość w km Gmina Postomino 1 0526 Z Drozdowo-Barzowice-Rusinowo-Zaleskie 18,288 2 0529 Z Łącko-dr.pow. 0526 Z 2,020 3 0530 Z Naćmierz-Bylica 1,511 4 0532 Z Rusinowo-Jarosławiec-Naćmierz-Grzybno 17,671 5 0533 Z Korlino-Łężek 1,538 6 0534 Z Górsko-Postomino 5,756 7 0538 Z Królewo-Wrześnica 18,680 8 0539 Z Wilkowice-Radosław-Sławsko 1,350 9 0541 Z Postomino-Sławno (ul. I Pułku Ułanów) 9,352 10 0542 Z Tyń - Sycewice 8,544 Wymagany sprzęt do realizacji zadania: -zestaw sprzętu odśnieżnego wykonawcy: samochód ciężarowy o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie, pług odśnieżny min. lekki, piaskarka o pojemności zasobnika min. 2,6 m3 - 1 sztuka zestawu; -zestaw sprzętu odśnieżnego wykonawcy :samochód ciężarowy lub ciągnik z napędem na minimum 2 osie z pługiem odśnieżnym średnim lub ciężkim o masie łącznej min., 8 ton - 2 sztuki zestawu. Materiał do likwidacji śliskości, tj. mieszankę solno - piaskową zabezpieczy Zamawiający..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych dla sprzętu do wykonywania usług ZUD (np. kserokopia dowodu osobistego, wyciąg z DTR)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1)wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 2)wystąpienie siły wyższej, 3)skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 4)wstrzymania przez zamawiającego wykonywania prac nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-4, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1)wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2)rezygnacji podwykonawcy, 3)zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatslawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, pokój nr 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Darłowo:.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Malechowo.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Sławno i miasta Sławno.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Postomino.