Sławno: WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE DWUKROTNEGO KOSZENIA POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
Numer ogłoszenia: 124870 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71216 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE DWUKROTNEGO KOSZENIA POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem wykonania jest dwukrotne koszenia poboczy oraz rowów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Sławieńskiego. Wykonanie robót: 1.Koszenie traw i chwastów (z zakresem koszenia ujętym w załączniku nr 6 do SIWZ) po obu stronach jezdni, winno być wykonywane kosiarkami bijakowymi w terminach: a) pierwsze koszenie - w miesiącu maju 2012 r., b) drugie koszenie - w miesiącu sierpień - wrzesień 2012 r. Dokładny termin rozpoczęcia koszenia podaje każdorazowo Zamawiający. Szerokość koszenia obejmuje 1,5 m pobocza oraz 0,5 m skarpy rowu. 2.Przy elementach typu: bariery, poręcze energochłonne, znaki pionowe oraz drzewa należy trawę i chwasty dokaszać ręcznie. Przy drzewach należy zachować środki ostrożności związane z ochroną drzew. 3.W celu poprawienia widoczności na łukach należy dokonać poszerzenia w zależności od promienia łuku. 4.W okolicy skrzyżowania należy wyznaczyć i wykosić trójkąt widoczności. 5.Zwiększenie zakresu robót może być wykonane po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 6.Zanieczyszczenie naniesione na jezdnie w wyniku prowadzenia robót związanych z koszeniem poboczy Wykonawca winien natychmiast usunąć. 7.W trakcie prowadzenia robót odcinek drogi należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8.Projekt oznakowania robót należy sporządzić i uzgodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty wykonania projektu ponosi Wykonawca. 9.Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca. 10.Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i materialne złego prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 11.Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 12.Po zakończeniu robót należy dokonać obmiaru i odbioru wykonanych robót z udziałem Przedstawiciela Zamawiającego. Zakres koszenia zawarty jest w załączniku nr 6. Mapka powiatu sławieńskiego - załącznik nr 7..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92592,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ