Sławno: Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65BP3 PU/RC (K1-65MP) wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie
Numer ogłoszenia: 57572 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32020 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65BP3 PU/RC (K1-65MP) wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 ton kationowej modyfikowanej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej klasy C65BP3 PU/RC wg PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. (K1-65MP wg WT.EmA-99 posiadającej Aprobatę Techniczną IBDiM), do remontów cząstkowych nawierzchni dróg przy użyciu grysu mineralnego. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostaw poniżej wielkości przedmiotu zamówienia. 3.Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie staraniem i transportem Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Sławnie przy ul. Polanowskiej 44a. 4.Dostawy będą realizowane w partiach po ok. 5 ton na pisemne zamówienie z określeniem ilości i terminu odbioru..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203252,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ