Sławno: Dostawa grysów granitowych lub bazaltowych płukanych wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie
Numer ogłoszenia: 63260 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32050 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa grysów granitowych lub bazaltowych płukanych wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa grysów granitowych lub bazaltowych płukanych w gat. 1 wg normy PN-B-11112: frakcji 2-5mm - 400 ton i frakcji 5-8mm - 200 ton. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostaw poniżej wielkości przedmiotu zamówienia. 3.Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie staraniem i transportem Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Sławnie przy ul. Polanowskiej 44a. 4.Dostawy będą realizowane w partiach po ok. 50 ton na pisemne zamówienie z określeniem ilości i terminu odbioru..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.20-9, 14.21.23.30-2, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ