Sławno: WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE DWUKROTNEGO KOSZENIA POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
Numer ogłoszenia: 71216 - 2012; data zamieszczenia: 08.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie , ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE DWUKROTNEGO KOSZENIA POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem wykonania jest dwukrotne koszenia poboczy oraz rowów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Sławieńskiego. Wykonanie robót: 1.Koszenie traw i chwastów (z zakresem koszenia ujętym w załączniku nr 6 do SIWZ) po obu stronach jezdni, winno być wykonywane kosiarkami bijakowymi w terminach: a) pierwsze koszenie - w miesiącu maju 2012 r., b) drugie koszenie - w miesiącu sierpień - wrzesień 2012 r. Dokładny termin rozpoczęcia koszenia podaje każdorazowo Zamawiający. Szerokość koszenia obejmuje 1,5 m pobocza oraz 0,5 m skarpy rowu. 2.Przy elementach typu: bariery, poręcze energochłonne, znaki pionowe oraz drzewa należy trawę i chwasty dokaszać ręcznie. Przy drzewach należy zachować środki ostrożności związane z ochroną drzew. 3.W celu poprawienia widoczności na łukach należy dokonać poszerzenia w zależności od promienia łuku. 4.W okolicy skrzyżowania należy wyznaczyć i wykosić trójkąt widoczności. 5.Zwiększenie zakresu robót może być wykonane po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 6.Zanieczyszczenie naniesione na jezdnie w wyniku prowadzenia robót związanych z koszeniem poboczy Wykonawca winien natychmiast usunąć. 7.W trakcie prowadzenia robót odcinek drogi należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8.Projekt oznakowania robót należy sporządzić i uzgodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty wykonania projektu ponosi Wykonawca. 9.Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca. 10.Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i materialne złego prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 11.Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 12.Po zakończeniu robót należy dokonać obmiaru i odbioru wykonanych robót z udziałem Przedstawiciela Zamawiającego. Zakres koszenia zawarty jest w załączniku nr 6. Mapka powiatu sławieńskiego - załącznik nr 7..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1)wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 2)wystąpienie siły wyższej, 3)skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 4)wstrzymania przez zamawiającego wykonywania prac nie wynikających okoliczności leżą-cych po stronie wykonawcy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-4, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1)wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2)rezygnacji podwykonawcy, 3)zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy wyko-nawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. W wyniku postępowania zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatslawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, pokój nr 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie