Sławno: Dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Obwodu Drogowego w Sławnie
Numer ogłoszenia: 207084 - 2012; data zamieszczenia: 18.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie , ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Obwodu Drogowego w Sławnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz do budynku Obwodu Drogowego w Sławnie o charakterystykach elektroenergetycznych jak niżej: Budynek Starostwa Powiatowego w Sławnie: -miejsce dostarczania i odbioru energii: budynek biurowy Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, -moc umowna w rozbiciu na poszczególne miesiące: styczeń - 60 kW kwiecień - 60 kW lipiec - 60 kW październik - 60 kW luty - 60 kW maj - 60 kW sierpień - 60 kW listopad - 60 kW marzec - 60 kW czerwiec - 60 kW wrzesień - 60 kW grudzień - 60 kW -grupa taryfowa - C-21, -przekładniki prądowe o przekładni 150/5 A/A, -grupa przyłączeniowa - IV, -pobór energii elektrycznej przy współczynniku tg nie większym niż 0,4, -układ pomiarowy - półpośredni, -zabezpieczenie przelicznikowe - 160 A, -miejsce dostarczenia energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy, -szacunkowe zapotrzebowanie w energię elektryczną w okresie 24 miesięcy wynosi 237480 kWh, Zamawiający zastrzega, iż szacunkowa ilość dystrybucji dostarczanej energii może ulec zmianie. Z tytułu ewentualnego zmniejszenia ilości pobranej energii w stosunku do ilości szacunkowej podanej w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Budynek Obwodu Drogowego w Sławnie: -miejsce dostarczania i odbioru energii: budynek Obwodu Drogowego w Sławnie przy ul. Polanowskiej 44a, -moc umowna w rozbiciu na poszczególne miesiące: styczeń - 18 kW kwiecień - 18 kW lipiec - 18 kW październik - 18kW luty - 18 kW maj - 18 kW sierpień - 18 kW listopad - 18 kW marzec - 18 kW czerwiec - 18 kW wrzesień - 18 kW grudzień - 18 kW -grupa taryfowa - C-21, -przekładniki prądowe o przekładni 150/5 A/A, -grupa przyłączeniowa - IV, -pobór energii elektrycznej przy współczynniku tg nie większym niż 0,4, -układ pomiarowy - półpośredni, -zabezpieczenie przelicznikowe - 160 A, -miejsce dostarczenia energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy, -szacunkowe zapotrzebowanie w energię elektryczną w okresie 24 miesięcy wynosi 4920 kWh, Zamawiający zastrzega, iż szacunkowa ilość dystrybucji dostarczanej energii może ulec zmianie. Z tytułu ewentualnego zmniejszenia ilości pobranej energii w stosunku do ilości szacunkowej podanej w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kopia umowy Wykonawcy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji przez OSD

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy: a)Okresy trwania prac przy zimowym utrzymaniu dróg mogą być wydłużone lub skrócone ze względu na utrzymujące się bądź nie warunki zimowe, b)Dopuszcza się możliwość zwiększenia limitu finansowego przeznaczonego na realizację przedmiotu zamówienia, jeśli będzie zachodziła potrzeba dalszej realizacji usługi z uwagi na utrzymujące się warunki zimowe, c)Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: -siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, -zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, -zmianie uległy stawki podatku VAT, -zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, -zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 2)Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. 3)Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Zamawiający przewiduje katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatslawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, pokój nr 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2012 godzina 08:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie