Sławno: Dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Obwodu Drogowego w Sławnie
Numer ogłoszenia: 300242 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207084 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Obwodu Drogowego w Sławnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz do budynku Obwodu Drogowego w Sławnie o charakterystykach elektroenergetycznych jak niżej: Budynek Starostwa Powiatowego w Sławnie: -miejsce dostarczania i odbioru energii: budynek biurowy Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, -moc umowna w rozbiciu na poszczególne miesiące: styczeń - 60 kW kwiecień - 60 kW lipiec - 60 kW październik - 60 kW luty - 60 kW maj - 60 kW sierpień - 60 kW listopad - 60 kW marzec - 60 kW czerwiec - 60 kW wrzesień - 60 kW grudzień - 60 kW -grupa taryfowa - C-21, -przekładniki prądowe o przekładni 150/5 A/A, -grupa przyłączeniowa - IV, -pobór energii elektrycznej przy współczynniku tg nie większym niż 0,4, -układ pomiarowy - półpośredni, -zabezpieczenie przelicznikowe - 160 A, -miejsce dostarczenia energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy, -szacunkowe zapotrzebowanie w energię elektryczną w okresie 24 miesięcy wynosi 237480 kWh, Zamawiający zastrzega, iż szacunkowa ilość dystrybucji dostarczanej energii może ulec zmianie. Z tytułu ewentualnego zmniejszenia ilości pobranej energii w stosunku do ilości szacunkowej podanej w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Budynek Obwodu Drogowego w Sławnie: -miejsce dostarczania i odbioru energii: budynek Obwodu Drogowego w Sławnie przy ul. Polanowskiej 44a, -moc umowna w rozbiciu na poszczególne miesiące: styczeń - 18 kW kwiecień - 18 kW lipiec - 18 kW październik - 18kW luty - 18 kW maj - 18 kW sierpień - 18 kW listopad - 18 kW marzec - 18 kW czerwiec - 18 kW wrzesień - 18 kW grudzień - 18 kW -grupa taryfowa - C-11, -przekładniki prądowe o przekładni 150/5 A/A, -grupa przyłączeniowa - IV, -pobór energii elektrycznej przy współczynniku tg nie większym niż 0,4, -układ pomiarowy - półpośredni, -zabezpieczenie przelicznikowe - 160 A, -miejsce dostarczenia energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy, -szacunkowe zapotrzebowanie w energię elektryczną w okresie 24 miesięcy wynosi 4920 kWh, Zamawiający zastrzega, iż szacunkowa ilość dystrybucji dostarczanej energii może ulec zmianie. Z tytułu ewentualnego zmniejszenia ilości pobranej energii w stosunku do ilości szacunkowej podanej w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177668,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ