Sławno: Konwersja do systemu EWID2007 istniejących danych opisowych i graficznych oraz sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla gminy wiejskiej Sławno
Numer ogłoszenia: 344260 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 316070 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konwersja do systemu EWID2007 istniejących danych opisowych i graficznych oraz sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla gminy wiejskiej Sławno.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest konwersja do systemu EWID2007 istniejących danych opisowych i graficznych, utworzenie bazy danych Bank Osnów oraz szkolenie pracowników Starostwa w zakresie obsługi systemu EWID2007 i instalacja oprogramowania dostępu przez Internet do ewidencji gruntów i budynków dla użytkowników. Zamawiający dopuszcza zastosowanie do przeprowadzenia konwersji systemu równoważnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do SIWZ. Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla gminy wiejskiej Sławno, implementacji wynikowych opracowań do bazy danym systemu EWID 2007 v 7.8, konfiguracje systemu oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Starostwa z obsługi mapy zasadniczej systemu EWID 2007. Zamawiający dopuszcza zastosowanie do przeprowadzenia konwersji systemu równoważnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.31.11.00-9, 71.35.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1-konwersja do systemu EWID2007 istniejących danych opisowych i graficznych, utworzenie bazy danych Bank Osnów oraz szkolenie pracowników Starostwa w zakresie obsługi systemu EWID2007 i instalacja oprogramowania dostępu przez Internet do ewidencji gruntów i budynków dla użytkowników

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81967,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2-sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla gminy wiejskiej Sławno, implementacji wynikowych opracowań do bazy danym systemu EWID 2007 v 7.8, konfiguracje systemu oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Starostwa z obsługi mapy zasadniczej systemu EWID 2007

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106557,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ