Sławno: Sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Sławnie
Numer ogłoszenia: 2716 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 405246 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Sławnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach stanowiących siedzibę Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2 a w następującym zakresie: 1.Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy oraz pomieszczeń sanitarnych w tym w szczególności: -zamiatanie i odkurzanie podłóg oraz wykładzin dywanowych, -zmywanie na mokro posadzek, -odkurzanie biurek i mebli biurowych, -przecieranie na mokro parapetów okiennych - 301 mb, -opróżnianie koszy na śmieci, -mycie środkami czystości pomieszczeń sanitarnych wraz z urządzeniami, w tym codzienne odkażanie płynami dezynfekującymi muszli i pisuarów oraz zakładanie kostek zapachowych, 2.Zapewnienie w odpowiedniej ilości papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie w pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych. 3.Mycie stolarki okiennej i drzwiowej oraz pranie firan co najmniej raz na 3 miesiące. 4.Czyszczenie wykładzin dywanowych na mokro co najmniej raz na 6 miesięcy. Wykonawca zapewni wykonanie zleconych usług przy użyciu własnych materiałów i narzędzi oraz środków czystości. Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do sprzątania wynosi 2.748 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.92.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 206359,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ